Svaz se zapojil do veřejné konzultace ke klima plánu

Svaz ve své odpovědi zdůraznil nutnost zohlednit při probíhající aktualizaci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu výsledky balíčku Fit for 55 ve všech dimenzích, nadto jasně určit cíle v oblasti energetické bezpečnosti.

Stanovisko k novele zákona o ochraně ovzduší

Svaz průmyslu upozorňuje, že návrh novely zákona o ochraně ovzduší bude znamenat zvýšenou administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně vyčísleny konkrétní dopady.

Stanovisko k Aktualizaci Národního plánu obnovy (květen 2023)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje naplnění záměrů a investic v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje (komponenta 5.2), energetice, čisté mobility, energetické bezpečnosti a dalších oblastí. Zároveň však rozporujeme doplnění neprojednaných a finančně náročných opatření v rámci ekosystému VaVaI (komponenta 5.3). Dále navrhujeme dílčí úpravy v oblasti energetiky, vzdělávání či čisté mobility.

Stanovisko k návrhu vyhlášky ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

SP ČR žádá přehodnotit povinnost barvení těžkých olejů typu Honilo 981, 980 či Divinol CAF, jelikož v důsledku barvení olejů dochází ke zhoršení kvalitativních vlastností automobilových komponentů vyrobených pomocí těchto olejů, a to včetně vizuálního zbarvení. Předmětná povinnost není dána evropskými předpisy, a tak v porovnání s výrobky z ostatních členských států EU dochází ke znevýhodnění tuzemské produkce.

Stanovisko k návrhu zákona o právu na digitální služby

Vítáme návrh nové právní úpravy zavádějící elektronický stejnopis občanského průkazu, který bude sloužit k týmž účelům jako fyzický průkaz a bude mít tytéž právní účinky jako prokazování fyzickým průkazem.

Připomínky k návrhu zákona o hazardních hrách

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje, že návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, zohledňuje především instituty pro ochranu hráčů a principy odpovědného hraní.