Stanovisko k návrhu cenového rozhodnutí pro podporované zdroje energie

Svaz připomínkoval v rámci konzultačního procesu návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021, ve které požaduje navýšit základní sazbu zeleného bonusu o 222 Kč/MWh na elektřinu vyrobenou v kogeneračních jednotkách s výkonem nad 5 MWe z důvodu růstu ceny paliva, emisních povolenek a fixních nákladů, např. mezd zaměstnanců.

Stanovisko k novele zákona o civilním letectví

Novela zákona má za cíl implementovat novou evropskou legislativu. Jde například o aplikaci požadavek na změnu ověřování spolehlivosti a zajištění schopnosti reagovat na změnu statusu dané prověřované osoby v průběhu času, což nelze než uvítat. Bohužel vybraná národní forma implementace pouze zvyšuje administrativní zátěž a neuvažuje o jiných způsobech provedení.

Stanovisko k novele nařízení vlády k investičním pobídkám (2020)

Svaz dlouhodobě podporuje zaměření investičních pobídek s důrazem na podporu vyšší přidané hodnoty investic v ČR. Stále ale musí zůstat možnost podpořit i investice v problémových regionech. Svaz podporuje i umožnění podpory strategickým odvětvím s ohledem na zájmy a bezpečnost ČR a doporučuje v této věci vyhodnotit možnosti případného rozšíření definice strategických odvětví. Dále navrhuje úpravu podmínek podílu nezaměstnaných osob, aby více reflektovaly skutečný stav hospodářství (např. při hromadném propouštění) a zároveň nebránily podpoře investic v době výrazného ekonomického poklesu dodatečnými podmínkami.

Návrh vyhlášky k daňovým formulářovým podáním

Problematika daňových formulářů jako nástroje komunikace mezi daňovým subjektem a správcem daně je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR důležitá z pohledu dlouhodobě vysoké administrativní zátěže pro firmy. V Programovém prohlášení Svazu průmyslu výslovně uvádíme několik požadavků, jakými je například snižování počtu položek v daňových formulářích například odstraněním údajů, které má správce daně k dispozici (především registrační údaje), či požadavek na to, aby nebyly prováděny změny znamenající ztížení z pohledu uživatele.

Stanovisko k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti

Stávající znění § 4 odst. 5 písm. a ZKB nezohledňuje situaci na trhu tzv. multitenantních cloudových služeb, kde si odběratel (zákazník, správce informačního systému veřejné správy) obvykle vybírá v rámci technické kvalifikace takovou službu a její bezpečnostní politiku, která je kompatibilní s bezpečnostní politikou správce informačního systému veřejné správy.

Stanovisko k návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím

Předložená novela navrhuje na jedné straně přehnaně rozšířit okruh subjektů, které mají povinnost informace poskytovat, na druhé straně rezignuje na zapracování věcných výjimek, které směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) Směrnice stanoví.

Stanovisko k Návrhu vyhlášky o Katalogu odpadů

SP ČR vnímá předložený návrh vyhlášky jako problémový, protože máme za to, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. Dle našeho názoru je třeba Návrh vyhlášky dopracovat dle připomínek níže.

Stanovisko k Návrhu projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje hlavní cíl předloženého návrhu projektu v podobě společného zajištění elektronických verzí vědeckých časopisů aj. zdrojů za užitečný a rozumný. V současné době je zajištěn Národním centrem pro elektronické informační zdroje – CzechELib. Svaz průmyslu však požaduje svými dvěma zásadními připomínkami zajištění předpokladů, které jsou pro takovéto rozsáhlé a finančně náročné projekty obvyklé.