Stanovisko k poslanecké novele stavebního zákona (částečné odložení, 2021)

SP ČR sice kvituje zachování zahájení činnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, ale výhody nového stavebního zákona by měly používat i další stavby důležité pro hospodářství ČR. Pokud v ostatních oblastech nebudou zachovány všechny benefity, pak považujeme za zásadní rozšířit vyhrazené stavby o stavby distribuční soustavy o napětí 110 kV, distribuční soustavy vysokotlakých plynovodů, veřejných komunikačních sítí a důležité stavby průmyslu.

Stanovisko k vyhlášce o modernizaci výroby elektřiny

Svaz se domnívá že, činnosti spojené s modernizací výrobny realizované vlastními zaměstnanci by měly být zařazeny mezi způsobilé výdaje, protože stejné činnosti realizované dodavatelskou společností způsobilé jsou. Také výdaje na zadávání výběrových řízení by měly patřit mezi způsobilé výdaje.

Připomínky k novele nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024

Plán odpadového hospodářství ČR je nástrojem pro řízení odpadového hospodářství ČR a pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství. POH ČR vychází z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech. POH ČR má tři části - závaznou, směrnou a analytickou. Závazná část se přijímá ve formě nařízení vlády. 

Stanovisko k novele vyhlášky o strategickém hlukovém mapování

Důvodem novely vyhlášky je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). Zpracování hlukových map je pro ČR závazné. Hlukové mapy se pořizují v 5 letých cyklech pro hlavní pozemní komunikace, železniční tratě a letiště a aglomerace. Na základě jejich pořízení se zpracovávají akční plány, které představují konkrétní návrhy snižování hluku.

Stanovisko k registrační vyhlášce

Nová vyhláška reaguje na novelu zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, která definuje nová schémata provozních podpor pro nové a modernizované výrobny elektřiny z OZE, KVET, důlních plynů, nové výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu. Svaz mimo jiné upozorňuje, že návrh nezohledňuje, že uplatnění práva na podporu může být nařízením vlády upraveno jak ve vztahu k výrobně, tak ve vztahu ke zdroji elektřiny.