Souhlasíme s návrhem Strategie vzdělávání 2030+, chceme ale jasnou kontrolu jejího plnění

Jaké změny návrh přináší

Návrh Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie) je zásadním strategickým dokumentem vzdělávací politiky na příštích více než 10 let. Nastavuje strategické cíle a linie, které je třeba naplňovat na cestě za kvalitnějším a efektivnějším vzděláváním. Tato ale vyžaduje, aby se věnovala zásadní pozornost kontrole plnění jednotlivých opatření dokumentu, a to nejen z úrovně vlády, ale také z pohledu sociálních a hospodářských partnerů.

Co Svaz průmyslu už prosadil

  • Svaz průmyslu byl po dva roky aktivně zapojen do přípravy tohoto strategického dokumentu a to jak účastí na diskuzních akcích a konferencích, tak i přímým zapojením viceprezidentky Mileny Jabůrkové do práce Externí expertní skupiny.
  • V diskuzi s Ministerstvem školství jsme výsledný text doladili tak, že v něm nejsou žádná doporučení, se kterými bychom zásadně nesouhlasili.
  • Jsme rádi, že na základě našich připomínek byla doplněna oblast odborného vzdělávání do textu i implementačních karet Strategie.

Stanovisko a argumenty Svazu průmyslu

  • Zůstává několik témat, které doporučujeme ve Strategii více akcentovat, ať jde o podporu STEM, digitálního (distančního) vzdělávání či kariérového poradenství a žádáme o jejich zapracování.
  • Jako naprosto zásadní vidíme potřebu správně zvolit implementační strategii a umožnit monitorování jejího naplňování kromě orgánů Ministerstva školství také sociálním a hospodářským partnerům.

Příloha: Připomínky SP ČR

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět