Stanovisko ke Státnímu rozpočtu 2012 a k rozpočtové politice 2013-2014

  Svaz předložil při tripartitním jednání své připomínky k návrhu Ministerstva financí ČR ke státnímu rozpočtu.

 

Podklad pro jednání je zpracován a předkládán pouze MF ČR. Prozatím nemáme k dispozici návrh, nad kterým by se shodla vládní koalice. Předpokládáme, že jednání v koalici bude znamenat změnu mnohých návrhů. Na veřejnost působí negativně rozpory uvnitř vládní koalice ohledně návrhu, stejně tak, že jednání probíhají velmi dlouho.

 

 1. A)   Obecné připomínky ke koncepci návrhu SR

Je chybou, že  předkládaný materiál neobsahuje problematiku ekonomického růstu a konkurenceschopnosti, a to z těchto důvodů:

 • Snížení deficitu nelze řešit pouze úsporami a zvyšováním daní a poplatků. Tento způsob znamená zatížení podnikové sféry i obyvatelstva. Ekonomický růst v určité úrovni vytváří podmínku pro snížení deficitu rozpočtu.
 • MF ČR ve svých návrzích předpokládá ekonomický růst 1,6 % v roce 2013, 2,7 % v 2014 a 3,6 % v 2015. Zajištění ekonomického růstu v této úrovni předpokládá nejen vývoj vnějšího okolí, ale i aktivní politiku na jeho podporu.
 • Vývoj v letech 2009-2011 ukazuje na zaostávání hospodářského růstu v ČR za zeměmi jako Slovensko či Polsko.

 

Z těchto důvodů požadujeme doplnit návrhy o zhodnocení z hlediska dopadů na:

 • ekonomický růst
 • konkurenceschopnost

Podpora růstu a zvyšování kvality podnikatelského prostředí vytvářejí zázemí pro zisky, investice a tím i pro lepší vývoj veřejných financí.

Nejen spotřeba tvoří HDP, ale i růstové faktory ekonomiky, kterými jsou export a investice firem (průmysl, stavebnictví atd.). Rozvoj těchto sektorů vytváří základní podmínky pro zaměstnanost a růst spotřeby.

Přes dobré výsledky zahraničního obchodu klesají ceny (ceny tuzemských produktů klesly v zahraničí o 17%, čímž se snížila ziskovost českého průmyslu z hlediska EBITDA) a zisky tomu neodpovídají, což představuje nižší odvody na daních.

Proto je potřeba podporovat inovace, zajistit odpovídající podmínky ve vzdělávání a tím vytvořit předpoklady pro zvýšení přidané hodnoty a obnovení konkurenceschopnosti, čímž díky zvýšení ziskovosti firem se zvýší i odvody do státního rozpočtu.

V návrhu postrádáme i vazbu na ostatní vládou již přijaté dokumenty, jakými jsou například Proexportní strategie nebo Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti.

Z hlediska zajištění přijatelné úrovně ekonomického růstu požadujeme:

 • Předložit jasný program na podporu ekonomického růstu
 • Zpracovat vizi dalšího vývoje veřejných rozpočtů v kontextu celkové hospodářské politiky
 • Nesnižovat výdaje na investice s vysokým multiplikačním efektem
 • Nezahrnovat do úspor oblasti, jakými jsou podpora exportu, podpora aplikovaného výzkumu a vzdělávání
 • Poznámka: V dokumentu MF se předpokládá, že by se měly zahraniční zastoupení zredukovat minimálně o 10 % a není upřednostněn aplikovaný výzkum. Nejde pouze o objem prostředků, ale i o nastavení systému, aby byl co nejúčinnější. Viz například problém školství (deficit technicky vzdělaných atd.)

 

Úsporná opatření musí směřovat především do:

 • snížení provozních nákladů veřejné správy
 • zefektivnění veřejných zakázek

Kriticky hodnotíme strukturu a rozsah objednávek státní správy od externích dodavatelů. Často jde o záležitosti, které by měly být řešeny v rámci profesní činnosti stálé administrativy. Výdaje na nakupované služby se pohybují v řádu 35 mld. Kč. Navrhované úspory  provozních nákladů jsou v zásadním rozporu s výsledky, které musela dosáhnout podniková sféra.

Důležitým předpokladem pro splnění cílů v oblasti veřejných rozpočtů je udržení sociálního smíru

Z hlediska navrhovaných opatření považujeme za nezbytné zajistit podmínky pro akceptování nepopulárních kroků veřejností prostřednictvím prokázání vůle vlády dosáhnout podstatně lepších výsledků při nakládání s veřejnými prostředky, a to i včetně radikálního omezení korupce.

V této souvislosti upozorňujeme, že chybí důraznější opatření v oblasti daňových úniků. Neustále také upozorňujeme na netransparentnost veřejných rozpočtů z hlediska vyhledávání informací („rozklikávací“ rozpočet).

Vláda v rámci projednávání daného tématu musí předložit jasnou informaci o stavu čerpání, o rizicích a způsobech, jak bude situaci řešit.

SPČR stejně jako ostatní veřejnost velmi negativně vnímá informace o rizicích vyplývajících z pozastavení čerpání prostředků ze SF EU.

Takové riziko považujeme za fatální selhání státní administrativy. Konstatujeme, že jsme na něj dlouhodobě upozorňovali, a to bez ekvivalentní odezvy. Považujeme za chybu, že materiál nezohledňuje možný dopad na deficit veřejných rozpočtů vyplývající z možného neproplacení certifikovaných výdajů. Přitom může jít o dopady v řádech desítek miliard Kč, které mohou mít negativní dopad do deficitu státního rozpočtu již v roce 2012.

Přijímaná opatření jsou koncipována jako dočasná, nemají oporu v návazných reformách. Vzhledem k vývoji rozpočtů a programu fiskální konsolidace nelze připustit, aby řešení měla dočasný charakter. Jde o permanentní strukturální problém. K deficitům dochází i v době ekonomického růstu, základní příčinou není ekonomický cyklus.

Deklarovaná dočasnost návrhů změn vážně ohrožuje stabilitu prostředí. Podniková sféra ji vnímá jako velmi důležitou podmínku pro zlepšení kvality podnikatelského prostředí a pro aktivity v oblasti investic a zaměstnanosti.

Proto požadujeme, aby opatření byla formulována:

 • jako koncepční dlouhodobě podporující restrukturalizaci veřejných rozpočtů
 • na základě politického konsensu
 • tak, aby nevedla k častým změnám v legislativě

 

 

 1. B)    Pozice SP ČR k zatím předloženým návrhům:
 • Zvýšení sazeb DPH
 • Toto řešení má naši podporu, přestože si uvědomujeme negativní důsledky tohoto opatření (snížení kupní síly obyvatel, přeshraniční nákupy, možný tlak na mzdy, dopady na sociálně slabší…). A to z důvodů, že:
 • nejméně omezuje konkurenceschopnost
 • představuje snadno vybíratelnou daň
 • Podporu vyjadřujeme za podmínky, že vláda bude účinně řešit daňové úniky

 • Zavedení uhlíkové daně  
  • Nesouhlasíme, nevidíme důvod předhánět evropskou legislativu tvorbou vlastní nepropracované legislativy
  • Návrh počítá pouze se zavedením daně na uhlí a topné oleje, vynechává plyn, tím dochází k jeho neodůvodněnému zvýhodnění
  • Požadujeme prokázat efektivitu z hlediska ŽP, energetiky a fiskálu (nutno provázat na všechny tři aspekty, jež jsou součásti jednotlivých rámcových politik - SEK, Státní politika ŽP...

  • Příjmy z prodeje povolenek přidělit do příjmů rozpočtu
  • Nesouhlasíme s tímto řešením, protože tyto prostředky by se měly vrátit do průmyslu, inovací a V&V

   Zdvojnásobení sazeb daně z elektřiny
  • Nesouhlasíme
  • Toto opatření by zvyšovalo již tak vysoké ceny energií (Průzkumy SP ČR jasně hovoří o negativním vlivu růstu cen energií na konkurenceschopnost)

    DPFO 
  • Nesouhlasíme se zvýšením sazby o 1 procentní bod z důvodů zvýšení nákladů práce
  • Akceptujeme zavedení dalšího pásma s vyšší daňovou sazbou (progrese) jako solidární podíl vysoce příjmových na snížení deficitu
  • Souhlasíme se zrušením „zaměstnaneckého paušálu“ ve výši 3000 Kč, který byl chybou při projednávání zákona v parlamentu

 •  Zavedení srážkové daně vůči daňovým rájům
  • Souhlasíme za podmínky, že stát bude schopen tuto daň efektivně vybírat      (v tom vidíme základní problém)

 •  Výdajové paušály OSVČ
  • Souhlasíme s nutností úpravy
  • Je potřeba jednat o konkrétních úpravách
  • Důvodem našeho souhlasu je solidární účast všech skupin v ekonomice ke snížení deficitu a odstranění neodůvodněných rozdílů mezi OSVČ a zaměstnanci i zaměstnavateli

 • Zrušení osvobození zemního plynu pro vytápění domácností 
 • Nesouhlasíme
 • Nevěrohodný ekologický efekt, výrazné zdražení plynu domácnostem povede k opačným výsledkům prostřednictvím spalování odpadu

 • Důchody 
  • Požadujeme vytvořit nový vzorec na valorizaci, který bude respektovat reálné možnosti

 

V Praze dne 23.3.2012

Mostýn Milan
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět