Stanovisko ke Zprávě o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2013

Stanovisko k návrhu materiálu "Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013".

Každoroční Zprávu o vývoji MSP a jeho podpoře považujeme za užitečnou. Obsahuje zejména rozsáhlou statistickou část. Bohužel nám však schází analýza skutečného vývoje MSP a jejich vazby na konkurenceschopnost. Také spatřejeme výrazný nedostatek v absenci hlubšího členění kategorie MSP na mikropodniky, malé a stření podniky. Každá skupina má totiž v ekonomice rozdílnou funkci, vývoj či odlišné problémy. Pokud nebudeme znát potřeby jednotlivých velikostních segmentů, nebudeme vědět, která podpora je pro ně nejúčinnější. Zpráva by již také měla obsahovat vazby na schválenou Koncepci podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020. Rok 2013 může v tomto případě sloužit jako počáteční srovnávací základna.

Další zásadní připomnínky

 •         Zpráva neobsahuje podíl MSP na tvorbě HDP. Manažerské shrnutí zmiňuje informaci, že „podíl MSP na hrubém domácím produktu není v současné době ČSÚ sestavován ve velikostním členění, tudíž není ve zprávě uveden“. Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 ale obsahuje mezi indikátory právě tento údaj. Vidíme tedy potřebu zavést členění také podle velikosti podniků.
 •         Užitečné by rovněž bylo uvedení procentního vyjádření MSP, které jsou zaměřeny na vlastní finální produk a které jsou pouhými subdodavateli.
 •         V rozporu s předkládací zprávou, kde je uvedeno, že Zpráva obsahuje informace také o předpokládaných přínosech programů podpory pro národní hospodářství, nelze u většiny programů tyto přínosy nalézt. Rovněž by měla být uvedena efektivita podpor pohledem hospodářských výsledků firem.
 •         Požadujeme doplnit Zprávu také o kapitolu s výčtem negativních změn vzniklých v roce 2013 a dopadajících na MSP.
 •         Považujeme za užitečné sledovat podíl MSP na veřejných zakázkách, které by přineslo informaci o dalším druhu podpor.
 •         V souvislosti s uvedenou Analýzou GEM chybí pasáž o podnikatelském vzdělávání žáků ZŠ, SŠ a dalších. Tento prvek hraje podle našeho mínění důležitou roli při formování podnikatelského prostředí, nazírání na podnikatele a usnadňuje vstup do podnikání.
 •         Str. 17 Ambiciózní plán a dosažené výsledky při snižování administrativní zátěže nekorespondují s našimi šetřeními mezi členskou základnou. Firmy ve skutečnosti téměř vůbec snižování administrativní zátěže nepocítily. Navíc se každým rokem přijímá další nová legislativa a administrativní požadavky. Česká republika také patří mezi země s vysokým počtem vázaných živností a nevidíme snahu o jejich redukci.
 •         Str. 25 Ve zprávě se vůbec nepíše o problémech s přípravou projektu Seed fondu. Toto opatření mělo zvrátit negativní stav, kdy ČR je v mnoha žebříčcích umístěno na spodních příčkách v kategorii podpory rizikového kapitálu.
 •         Str. 26 a 27 Popis programu INOSTART ze str. 27 považujeme za logičtější uvést za tabulku č. 4 na str. 26.
 •         Str. 26 Požadujeme doplnit informaci, proč nebyly v programu PROGRES vypsány další výzvy.
 •          Str. 44 Za užitečné považujeme větší rozčlenění kategorie MSP podle velikosti při účasti na podnikatelských misích či využití služeb ČEB a EGAP.
 •         Str. 45 a 48 Považujeme za zbytečné uvádět téměř totožný odstavec na dvou místech. Konkrétně na str. 45 „V souvislosti s konáním XXII. zimních olympijských her v Soči 2014 byly v roce 2013 zahájeny přípravné práce na realizaci prezentace průmyslových a obchodních aktivit ČR "Česká stopa", která navazuje na již osvědčený a úspěšný projekt z roku 2012 u příležitosti letních olympijských her v Londýně.“ a str. 48 „V souvislosti s konáním ZOH v Soči 2014 byly v roce 2013 zahájeny přípravné práce na realizaci prezentace průmyslových a obchodních aktivit ČR „Česká stopa“, která navázala na již osvědčený, a úspěšný projekt představení českých firem u příležitosti LOH v Londýně v roce 2012.“
 •         Str. 52 Požadujeme doplnit jméno zmocněnce pro MSP v ČR.
 •         Str. 52 Zpráva neobsahuje zjištění a ani analýzy uvedené v Přehledu údajů SBA 2013 pro ČR. Rovněž tento materiál není uveden ani v 7. kapitole pojednávající o analýzách, studiích a dotazníkových šetřeních. Považujeme to za důležitou zpětnou vazbu, která ukazuje největší nedostatky MSP v rámci EU.
 •         Str. 66 Požadujeme změnu názvu 8. kapitoly, který by neměl obsahovat výhradně podporu z OPPI.
 •         Str. 66 Vzhledem k nutnosti vzniku dokumentu RIS3 ve všech krajích, považujeme za nutné doplnit tuto informaci v přehledu všech krajů.
 •         Str. 84 Považujeme za užitečné doplnit přílohu č. 1- Legislativní změny přijaté v roce 2013 také o rozšíření daňového zvýhodnění o nakupovaný výzkum, které bylo přijato stejným opatřením jako změny v technickém vzdělávání.

Jednáním o vypořádání připomínek je pověřen Ing. Jan Proksch, tel.: 225 279 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Praze dne 20. června 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět