Stanovisko ke školskému zákonu

SP ČR má zásadní připomínky ke školskému zákonu.

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podrobně prostudoval a posoudil předložený návrh novely školského zákona a zasílá k němu své připomínky.

Připomínky obecné:

Úvodem pozitivně kvitujeme zařazení témat povinných přijímacích zkoušek, povinné maturity z matematiky a Národní rady pro vzdělávání, nicméně v návrhu postrádáme řešení dalších oblastí, které jsou z našeho hlediska podstatné, např. nastavení struktury oborů podle predikcí potřeb trhu práce, či změny principů financování regionálního školství. Vzhledem k tomu, že tato témata jsou zásadní z hlediska potřebné reformy regionálního školství, žádáme o jejich zařazení do nejbližší možné novelizace školského zákona.

Připomínky konkrétní:

1. V § 60b (Obsah a forma přijímacích zkoušek), odst. 2, požadujeme upravit poslední větu následovně: „Obsah přijímací zkoušky zajišťuje z nabídky centrálních zadání pro školy ve své působnosti kraj; v případě školy jiného zřizovatele může zřizovatel rozhodnout, zda převezme obsah zprostředkovaný krajem, v němž má škola sídlo, nebo využije jiného centrálního zadání, splňujícího podmínky prováděcího právního předpisu, formu a délku trvání přijímací zkoušky v ostatních případech stanoví ředitel školy.“ Nesouhlasíme s tím, aby tvorba zadání přijímacích zkoušek byla dána do kompetence jednotlivým školám. Došlo by podle našeho názoru k nevhodné diverzifikaci v náročnosti zadání a nekompatibilitě výsledků napříč školami.

Tato připomínka je zásadní.

2. V § 60e (Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí) žádáme vložit nový odst. 2 v tomto znění (následující odstavce adekvátně přečíslovat): (2) Ředitel školy dále zveřejní bodové, či jiné skóre posledního v pořadí přijatého žáka z obou povinných zkoušek podle § 60, odst. 4. Zdůvodnění: Informování veřejnosti o tom, jaké minimální skóre stačilo pro přijetí na příslušnou školu, případně příslušný obor dané školy.
 

Tato připomínka je zásadní.

3. V § 62 (Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) doporučujeme vypustit odst. 7. Důvodem je jeho principielní nadbytečnost. Jestliže totiž uchazeč uspěje u talentové zkoušky a je přijat na vybraný umělecký obor střední školy, zápisovým lístkem potvrdí svůj záměr studovat a střední škola s ním počítá a na základě toho otevírá třídu příslušného oboru. Jestliže si přijatý uchazeč podá podle § 62, odst. 7 přihlášku ještě do dalšího oboru vzdělání, kde není požadována talentová zkouška, a je přijat, pak a) nemá už zápisový lístek, aby potvrdil svůj záměr studovat tento obor vzdělání, a odst. 7 je tedy nadbytečný, nebo b) požádá ředitele střední „umělecké“ školy o vrácení zápisového lístku, aby jej mohl předat na druhou střední školu. Pak se ale může stát, že na uměleckou školu nakonec nikdo nenastoupí, ale ředitel již přislíbil, že obor bude otevřen. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že není důvod, proč se talentové zkoušky konají už v lednu, ačkoliv konečné rozhodování uchazečů proběhne až koncem dubna. Talentovou zkoušku by bylo možné konat až v dubnu s ostatními neuměleckými obory a žák by poté dal zápisový lístek rovnou na ten obor, který chce opravdu studovat.

Tato připomínka je doporučující.

4. V § 144 (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) doporučujeme vypustit novelizovaný bod „m) adresa elektronické pošty školy nebo školského zařízení“, nebo ji naopak vypustit z bodu c). Důvodem je zjevné opakování povinnosti zveřejnění elektronické adresy školy.

Tato připomínka je doporučující.

5. Nad rámec předložené novelizace požadujeme úpravu podmínek vzdělávání ve středních odborných školách tak, aby bylo zákonem výslovně umožněno u maturitních oborů realizovat až 12 týdnů odborné praxe (v rámci ŠVP a po dohodě mezi školou a zaměstnavateli) a nerovnoměrné rozložení odborného výcviku u učebních oborů tak, aby bylo možno objem praxí přesouvat mezi jednotlivými ročníky (v rámci ŠVP při zachování celkového objemu praxe podle RVP). Důvodem je snaha ovlivnit organizaci praktické části vzdělávání na středních školách tak, aby odpovídala doporučením z projektu Pospolu a požadavkům zaměstnavatelů.

Tato připomínka je zásadní.

6. Požadujeme vložit další § 172b, který by upravoval kompetence a odpovědnosti pro vznik odpovídajících krajských rad pro vzdělávání, adekvátně kompetencím a odpovědnostem Národní rady pro vzdělávání a založených na tripartitním principu. Do § 172a pak vložit nový odstavec „(5) Národní rada koordinuje činnost jednotlivých krajských rad pro vzdělávání a vyjadřuje se k jejich doporučením.“ Zdůvodnění: Vzhledem k potřebě koordinovat vzdělávání i na krajské úrovni a zejména k ovlivňování struktury oborů podle predikcí trhu práce, je vhodné zřídit obdobné orgány i na úrovni jednotlivých krajů a jejich činnost koordinovat.

Tato připomínka je zásadní.
 

V Praze, dne 15. dubna 2015

K projednání připomínek je SP ČR zmocněn:

Ing. Miloš Rathouský

Tel.: 225 279 801

GSM: 734 641 044

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět