Připomínky Svazu k Východiskům Národního plánu obnovy

Cíl a kontext dokumentu

  • Ministerstvo průmyslu vložilo do připomínkového řízení jeden z klíčových dokumentů - Východiska Národního plánu obnovy, který má určovat možnosti využití prostředků z tzv. Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and resilience facility).
  • Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou v návrhu rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Jedná se o pilíře digitální transformace (25,040 mld. Kč), Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (118,100 mld. Kč), Vzdělávání a trh práce (20,060 mld. Kč), Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na Covid (31,840 mld. Kč). Výzkum, vývoj a inovace (12,500 mld. Kč), Zdraví a odolnost obyvatelstva (14,960 mld. Kč)
  • Materiál představuje návrh rozdělení alokace finančních prostředků pro ČR, který bude po schválení vládou předložen Evropské komisi k předběžné konzultaci. Následně vznikne konečný návrh Národního plánu obnovy ČR (NPO), který bude předložen vládě ke schválení a pak také Evropské komisi, a to ve lhůtě do 30. dubna 2021. Po schválení Evropskou komisí bude NPO předložen ke schválení Radě EU.

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Svaz již v létě předal MPO přehled návrhů možných programů a projektů členů. Konkrétní detailní obsah či konkrétní nastavení alokací bylo ale známo až se zveřejněním materiálu do MPŘ, kde se potvrdily některé obavy a rizika. Řada členů Svazu upozornila, že cílem nesmí být nepřiměřené financování veřejných investic. Cílem musí být primárně zajištění obnovy a odolnosti hospodářství vůči budoucím krizím a k tomu by prostředky měly být primárně využity. Požadujeme konkrétní vyčíslení alokace pro průmysl a podnikatelskou sféru. Požadujeme navýšení finančních prostředků určených pro průmysl a podnikatelský sektor, který bude čelit všem výzvám a regulacím a který je základem naší ekonomiky.

Konkrétní vybrané připomínky Svazu průmyslu

  • Požadujeme, aby byla předložena matice dostupných a připravovaných nástrojů podpory (odhadované alokace) pro jednotlivé oblasti a komponenty, která umožní komplexní vyhodnocení efektivity a vhodnosti rozsahu podpory jednotlivých oblastí a plnění cílů.
  • Je nutné zajistit/připravit takové podmínky programů a projektů, které umožní efektivní čerpání.
  • Žádáme navýšení prostředků pro komponentu 1.5 Digitální transformace firem. Alokace 1,6 mld. Kč na celou komponentu a z toho 1 mld. Kč na přímou digitální transformaci je naprosto nedostatečná, i v porovnání s ostatními zmíněnými projekty.
  • Žádáme o zajištění prostředků na jednotlivé oblasti životního prostředí, které musí být do budoucna prioritou.
  • Podporujeme alokaci komponenty 5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe ve výši minimálně 7,5 mld. Kč. Žádáme tuto komponentu co nejdříve potvrdit s EK a garantovat žadatelům, že připravené projekty bude možné realizovat.
Celé stanovisko a další konkrétní připomínky naleznete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět