Novinky v digitální agendě z pohledu SP ČR

Digitální agenda je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) prioritní oblastí, kde se aktivně angažuje a kde se mu daří prosazovat své záměry. V říjnu vláda vyhověla požadavkům Svazu připravit kvalitní Národní plán rozvoje sítí nové generace. Podařilo se mu prosadit i řadu dalších opatření.


Článek vyšel původně v časopise Spektrum, 10-11 2016, str. 8 až 9.

 

Významným úspěchem SP ČR je prosazení revize všech vládních strategických materiálů s dopadem na digitální agendu. Letos v květnu po dlouhých jednáních byl na jeho popud jmenován koordinátorem pro digitální agendu Tomáš Prouza. SP ČR inicioval kroky vlády v oblasti ochrany osobních údajů a také vznik Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních sítí. Vedle toho napomáhá tomu, aby byly splněny podmínky pro zahájení nové fáze výstavby rychlých internetových sítí. Napomohl i rychlému vyřešení patové situace v oblasti pravidel přenosu osobních dat mezi EU a USA. V neposlední řadě je jedním z hlavních subjektů, který se mnoha aktivitami na různých úrovních podílí na zavádění Průmyslu 4.0 v České republice. Mimochodem, při své letošní návštěvě Prahy si německá kancléřka Angela Merkelová vyčlenila čas na debatu ohledně zavádění Průmyslu 4.0, jíž se zúčastnili i zástupci SP ČR. V dynamicky se rozvíjející oblasti digitální agendy existuje však řada novinek, které si zaslouží pozornost.


Evropské nařízení o ochraně osobních údajů míří do české legislativy
V květnu 2016 bylo publikováno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, kterým Evropská unie vymezila své směřování v oblasti ochrany osobních údajů v nadcházejícím období. Po několikerých mezinárodních skandálech kvůli úniku osobních dat se Evropská unie vydala z pohledu SP ČR velmi protekcionistickou cestou. Ta na jedné straně lahodí sluchu ochránců osobnostních práv, na straně druhé straně může blokovat práci s osobními daty ve firmách či omezovat rozvoj digitálních inovací založených na práci daty (např. práce v cloudových systémech, zpracování a uchování tzv. velkých dat). SP ČR je proto v této oblasti aktivní. U nás mobilizoval vládu svou výzvou, podepsanou dvaceti podnikatelskými reprezentacemi, na jejímž základě vláda zřídila konzultační skupinu se zastoupením odborné veřejnosti. Připraven byl dotazník pro firmy, jehož cílem je zjistit míru jejich připravenosti na novinky vyplývající z nařízení. Na evropské úrovni se náš Svaz stal hybatelem vytvoření aliance středoevropských států, která usiluje o vyvážený a business‑friendly přístup k implementaci nařízení. Pozice SP ČR vychází z toho, že osobní data musí být v bezpečí, ale nesmí být blokovány digitální inovace založené na práci s daty, což je veřejný zájem.

Privacy Shield – nový mechanismus pro bezpečný transatlantický přenos osobních údajů
Ne všechny firmy, které rozvíjí byznys s USA, jsou si vědomy toho, že pro jakýkoliv přenos osobních údajů přes Atlantik existuje povinnost využívat chráněných mechanismů daných rozhodnutím Evropské komise. Tím byl až do října loňského roku tzv. Safe Harbor. Po jeho náhlém zrušení rozhodnutím Evropského soudního dvora se podařilo s Američany rychle vyjednat novou dohodu pod názvem Privacy Shield. Ta platí na evropské i americké straně oficiálně od srpna 2016. V zájmu všech firem je, aby se o svých povinnostech při transatlantickém přenosu osobních údajů v obchodním styku řádně informovaly a držely se svých povinností. V opačném případě jim hrozí vysoké až likvidační pokuty. V procesu vyjednávání o Privacy Shield byli zástupci SP ČR mimořádně aktivní. Současně Svaz sleduje způsob jeho implementace a pro firmy připravuje ve spolupráci s Evropskou komisí osvětovou a informační kampaň. Celý text Prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se dohoda zavádí do práva EU, naleznete v Úředním věstníku č. L207/1 a č. 2016/1250.

SP ČR je aktivní v oblasti Průmysl 4.0
V srpnu letošního roku vláda schválila Iniciativu Průmysl 4.0, na které se SP ČR aktivně podílel a téma Průmyslu 4.0 se v několika opatřeních promítlo i v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu. Tím strategická práce vlády z našeho pohledu v této oblasti nekončí. SP ČR totiž chce, aby byla mnohem ambicióznější. Požaduje, aby byly stanoveny jasně termínované a kontrolovatelné úkoly pro jednotlivé resorty a aby došlo k synergii veškerých dalších resortních iniciativ. Ministerstvo práce a ministerstvo školství na nich již započaly pracovat. Potřebných efektů se však podle SP ČR dosáhne pouze v tom případě, že plnění úkolů bude kontrolováno z jednoho místa od koordinátora digitální agendy ČR. Dále Svaz vychází z toho, že je třeba hlídat, aby se obsah Akčního plánu i Iniciativy promítal také do dlouhodobých vládních strategií. SP ČR také navrhuje utvořit národní koordinační orgán pro diskuzi k „4.0 agendě“, jímž by měla být perspektivní Aliance Společnost 4.0. SP ČR se do všech těchto aktivit vlády aktivně zapojuje. Stěžejní pro něj však nadále zůstává dění ve firmách samotných. V Pracovní skupině pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách pod vedením člena představenstva Jiřího Holoubka vzniknul Evaluační model pro sebehodnocení digitální zralosti firem. Vytváří se expertní zázemí pro kvalifikovanou spolupráci s vládou i šíření osvěty ve firmách. Téma Průmysl 4.0 zástupci SP ČR propagují v rámci promyšlené komunikační strategie. Její součástí je série regionálních akcí s cílem propagace best practices v českých firmách. Další informace lze najít na www.firma4.cz.

Pro výstavbu internetových sítí stále nejsou v ČR podmínky
Svaz průmyslu a dopravy ČR se společně s Hospodářskou komorou ČR prostřednictvím „Platformy odborné veřejnosti pro podporu výstavby vysokorychlostních internetových sítí“ zapojil aktivně do jednání s Ministerstvem průmyslu ČR a Českým telekomunikačním úřadem o obsahu Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Jeho zpracování a schválení Evropskou komisí je hlavní podmínkou pro uvolnění prostředků z operačního programu OP PIK na výstavbu internetových sítí. Vláda návrh Plánu schválila na svém zasedání 5. října, čímž otevřela cestu k zahájení čerpání prostředků z OP PIK na výstavbu rychlého internetu. Vláda má však zpoždění při schvalování odstraňování legislativních bariér výstavby sítí. Přijetí zákona o opatřeních ke snížení nákladů výstavby vysokorychlostních internetových sítí ve vládě dlouho svými požadavky blokovalo ministerstvo vnitra. SP ČR v alianci odborné veřejnosti tvořené velkými i malými operátory a energetiky proto svou intervencí u premiéra podpořil rychlé schválení zákona. Od podzimu loňského roku SP ČR vedl odborné diskuze o obsahu obou materiálů a zpracoval celou řadu společných stanovisek. Podařilo se v tuto chvíli i eliminovat požadavky Ministerstva vnitra ČR (MV) na získání kontroly nad internetovými sítěmi v ČR – tzv. Jednotné informační místo, které od ČR vyžaduje evropská směrnice. Umístěno bude na ČTÚ a tzv. Registr pasivní infrastruktury zřízen nebude vůbec. Ve výsledku vláda vypořádala všechny zásadní připomínky odborné veřejnosti i SP ČR k oběma materiálům. Pro SP ČR je velký úspěch schválení obou materiálů, které jsou odborně na výši a akceptované odbornou veřejností. Budou však třeba další kroky, zejména to, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pomohlo s rychlou a kvalifikovanou přípravou první výzvy na budování internetu z OP PIK. Tato iniciativa byznysu se setkala s úspěchem a vláda návrh schválila taktéž na svém zasedání dne 5. října. Legislativní opatření na podporu výstavby rychlého internetu nyní směřuje do Parlamentu ČR. SP ČR i zde bude při tom, protože rychlý internet nezávisí ani tak na výši vyplacených eurodotací, jako spíše na tom, aby bylo pro výstavbu vytvořeno odpovídající právní prostředí.

 

Tereza Šamanová
Sekce hospodářské politiky SP ČR
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět