Vláda schválila NPO k předložení EK s alokací cca 200 mld.

Bohužel navýšení nebylo z velké části ve prospěch podnikatelské sféry a jeho podíl se tak snížil, čímž se NPO zase trochu vzdálil hlavní představě SP ČR, aby NPO byl ve větší míře nástrojem ekonomické obnovy. SP ČR se ale v průběhu mnoha jednání podařila řada věcí a požadavků pozitivně posunout a prosadit.


Komponenta samostatné zelené tranzice (zpracovatelského) průmyslu nebyla zapracována do NPO, ministr Havlíček však SP ČR na jednání přislíbil, že na ER bude požadovat navýšení Modernizačního fondu, protože průmysl bude prostředky potřebovat.

Bylo také přislíbeno, že sociální partneři budou členem řídícího výboru NPO. Také budou zapojeni do pracovních skupin pro přípravu relevantních výzev.

Podařilo se, aby Green tagging (v praxi složitě prokazatelná podmínka, že digitální projekty musí zároveň přispívat ke snižování emisí) u komponenty 1.5 Digitální transformace firem byl odstraněn.

V rámci vysokorychlostních sítí bude část prostředků vyčleněna i na pokrytí tzv. bílých míst.

Byla také vrácena komponenta 2.8 Brownfieldy, která by měla napomoci komplexním přeměnám lokalit s historickou zátěží.

Již před vypořádáním se SP ČR podařilo prosadit například zvýšení alokace komponenty 1.5 Digitální transformace firem z 1 na 5 mld. Kč, zvýšení alokace subkomponenty 2.7 2.1 Cirkulární řešení v podnicích z 250 mil. Kč na 1 mld. Kč a zajištění alokace a nastavení komponenty 5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět