Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Co to vlastně je? Je to zohlednění sociálních (např. sociální začleňování), zaměstnaneckých (např. zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce), environmentálních (např. výrobky šetrné k životnímu prostředí), či hospodářských faktorů.
O společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek jde tehdy, když zahrnují problematiku podpory zaměstnanosti, dodržování standardů pracovního prostředí a zadavatel se snaží podporovat sociální začleňování, malé i střední podniky včetně sociálních podniků. Při takto modelovaných veřejných zakázkách se také prosazují rovné příležitosti, usiluje se o získání širší podpory pro společenskou odpovědnost firem a dodržují se příslušné principy evropského práva.
Právní rámec pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU z 26.února 2014, a § 37 odst. 1 písm.d) zákona o zadávání veřejných zakázek, který stanoví, že zadavatel může stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.
Další úpravu pak nalezneme v § 114, resp. §116 ZZVZ, kdy pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky a kritériem kvality mohou být zejména sociální, environmentální nebo inovační aspekty.
Výrazným posunem ve společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek je usnesení vlády č. 531, ze dne 24. 7. 2017, které schvaluje nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy a doporučuje vrcholným představitelům státní správy a samosprávy, aby v jimi řízených organizacích tato pravidla uplatňovali a využívali metodiky pro environmentálně a sociálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek.
V dokumentu se státní správa a samospráva zavazuje, že se bude řídit třemi pravidly:
  • bude zohledňovat sociální hlediska, to znamená, že bude podporovat zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, podporu vzdělávání, praxe a rekvalifikací, podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, přístup sociálních podniků a malých a středních podniků, usilovat o férové dodavatelské vztahy, respektovat principy etického nakupování,

  • bude zohledňovat environmentální aspekty, tj. omezí spotřebu energií, vody, surovin, znečišťovacích látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezí produkci odpadů a uhlíkovou stopu, tedy se bude snažit „ pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak“.

  • svým přístupem půjde příkladem dalším veřejným i soukromým institucím a subjektům. Nezbytnou součástí příkladného chování je zapojení vlastních zaměstnanců do celého procesu, zabezpečení odpovídající informovanosti a školení v problematice odpovědného chování a motivace k aktivnímu přístupu k dalšímu rozvíjení a posilování odpovědného přístupu veřejné správy.

V této souvislosti je nutno si položit otázku, jak stanovit zadávací podmínky tak, aby se využilo ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ a aby přitom nedošlo k porušení pravidel hospodárnosti, která jsou pro zadavatele závazná a určující, zvlášť pro zadavatele veřejného. Z hlediska zásady hospodárnosti je potřeba, aby zadavatel byl schopen obhájit to, jakým způsobem nastavil zadávací podmínky, např., že zvýšená nabídková cena je důsledkem zapojení osob, které dosud pobíraly podporu v nezaměstnanosti, takže je vyvážena snížením výdajů z veřejných rozpočtů.
Uvedenou otázku dodržování zásad hospodárnosti a nastavení konkrétních hodnotících kritérií (zejména váhy, která bude těmto kritériím přiřazena) lze předem konzultovat s Ministerstvem financí, které je gestorem právních předpisů upravujících hospodaření veřejných zadavatelů.
Vodítkem při formulaci zadávacích podmínek s ohledem na společenskou odpovědnost mohou být metodiky a příručky zpracované ministerstvem práce a sociálních věcí, které jsou zveřejňovány na http://sovz.cz a na které ve svých metodikách odkazuje i ministerstvo pro místní rozvoj.
Svoji metodiku proprevenci trestní recidivy formou podpory zaměstnávání a profesního rozvoje osob se záznamem v evidenci Rejstříku trestů a osob ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci veřejných zakázek představilo v červenci 2017 také ministerstvo spravedlnosti. Vypracování metodiky navazuje na Usnesení vlády ze dne 25. ledna 2017 k využívání institutu společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zaměstnávání odsouzených a osob se záznamem v Rejstříku trestů. Metodika obsahuje praktické rady a postupy pro zadavatele veřejných zakázek včetně popisu konkrétních kroků, které musí provést při svém rozhodování o vhodnosti zahrnutí těchto podmínek nebo kritérií do zadávací dokumentace.

 

JUDr. Jitka Hlaváčková
právník
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět