Přehledně: Podmínky pro vstup zahraničních pracovníků

Svaz průmyslu a dopravy ČR přináší souhrnný přehled podmínek, které jsou momentálně nutné např. pro vstup zahraničních pracovníků na území České republiky. Aktuální podmínky vstupu do Česka již od skončení nouzového stavu upravují ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vydávaná podle zákona o ochraně veřejného zdraví, přičemž ta právě platná opatření lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Aktuální zpracované informace včetně souvisejících podkladů najdete zejména na stránkách Ministerstva vnitra, ale také na stránkách Ministerstva zahraničí, popř. na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo zahraničí také zpracovalo interaktivní mapu, kde lze najít důležité informace o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich. Mapa je průběžně aktualizována podle vývoje pandemie koronaviru.

Aktuálně obecně platí volný pohyb osob mezi Českou republikou a zeměmi označenými jako státy s nízkým rizikem nákazy (tzv. „zelené země“). Je-li země současně označená *, musí však i cizinci z těchto zemí předkládat při příjezdu do ČR negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, než mohou vstoupit na pracoviště zaměstnavatele/uživatele, a podrobit se následně na vlastní náklady ještě druhému testu po 14-ti dnech pobytu na území ČR (s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy).

Z dalších zemí, tedy neuvedených na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, je možné do ČR přijet pouze z vymezených důvodů a žádosti o víza, přechodné či trvalé pobyty zastupitelské úřady ČR v těchto zemích přijímají a vstupní víza vydávají pouze za vymezenými účely - v oblasti ekonomické migrace je to v rámci Programů ekonomické migrace v plném rozsahu, víz za účelem sezónního zaměstnání, krátkodobých víz za účelem zaměstnání z Ukrajiny v rámci stanovené kvóty, z jiných zemí pouze v potravinářské výrobě, ve zdravotnictví nebo sociálních službách, mimořádných pracovních víz, krátkodobých víz pro pracovníky servisu kritické infrastruktury a pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky za splnění podmínek Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec - a pouze, pokud to aktuální opatření v dané zemi dovolují.

Cizinci (ale i občané ČR) přijíždějící do ČR poté, co v posledních 14 dnech pobývali min. 12 hodin na území jiných než „zelených“ zemí, jsou obecně povinni se nahlásit příslušné KHS a buď se nechat otestovat a nejpozději do 72 hodin předložit KHS negativní výsledek RT-PCR testu na koronavirus nebo jít do karantény; KHS může určit jiná opatření. Výjimku mají i v tomto případě zejména pracovníci mezinárodní dopravy.

Až do předložení výsledku testu, ukončení karanténních opatření, popř. u kratších pobytů po celou dobu pobytu v ČR musejí všechny takové osoby nosit roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest a současně dodržovat omezení pohybu na území ČR, s výjimkou cest do a ze zaměstnání/k výkonu podnikatelské či obdobné činnosti a dalších nezbytně nutných cest (k základním nákupům, k vyřízení neodkladných úředních záležitostí, k lékaři apod.).

Z pohledu zaměstnavatelů, popř. dalších subjektů přijímajících cizince k výkonu ekonomické činnosti, jsou zásadní mj. následující povinnosti (aktuálně opatření MZd účinné od 25.8.2020):

  • zajistit přijíždějícím cizincům ubytování po celou dobu jejich pobytu v ČR (včetně místa pobytu pro případnou karanténu), zdravotní péči po celou dobu jejich pobytu na území ČR, jakož i návrat do země původu v případě skončení pobytu v ČR (podrobněji vizte čl I.5 aktuálního opatření). Potvrzení obsahující tyto závazky je požadováno při podání žádosti o pobytové oprávnění popř. nejpozději před vyznačení víza na příslušném zastupitelském úřadu; změní-li cizinec působiště v ČR, tyto závazky přecházejí na nový subjekt, u kterého cizinec působí (podrobněji vizte čl. III.3 aktuálního opatření);
  • zamezit vstupu občanů zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy (nebo občanů jiných zemí přijíždějících do ČR poté, co v zemi neuvedené na tomto seznamu pobývali déle než 12 hodin za posledních 14 dnů) na pracoviště anebo do provozoven zaměstnavatele, dokud po příjezdu do ČR nepředloží negativní RT-PCR test na koronavirus provedený v ČR (podrobněji vizte čl. I.11 aktuálního opatření); zpravidla to bude opět zaměstnavatel, který bude asistovat těmto pracovníkům se splněním jejich povinnosti absolvovat po 14 dnech od vstupu na území ČR druhý RT-PCR test na koronavirus (podrobněji vizte čl. I.13 aktuálního opatření).
kategorie Právní infoservis
zpět