Investiční podpora by měla směřovat do míst s přidanou hodnotou

Svaz průmyslu a dopravy ČR se aktivně účastní diskuzí a pomáhá vymezit směr revize systému pobídek. Ta je nezbytná, protože plošné pobídky definované množstvím vytvořených pracovních míst již nedávají smysl. Investiční podpora by měla směřovat do míst s „vyšší přidanou hodnotou“, být flexibilní a podporovat modernizaci hospodářství a konkurenceschopnost. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je v řadě oblastí pozitivní, např. zvyšuje podporu technologických center a umožňuje flexibilní zaměstnávání.
 
„Investiční pobídky by už neměly být vymezovány počtem zaměstnanců ale přidanou hodnotou. Chceme výrazněji modernizovat výroby a posunout se v hodnotovém žebříčku, a to nemusí nutně souviset s vytvořením nových míst,“  říká viceprezident SP ČR Radek Špicar.
 
Vymezit „přidané hodnoty“ pro potřeby zákona ale není v praxi už tak jednoduché. Jedním z návrhů Svazu pro tento účel byla tzv. bonifikační matice, která by zahrnula širší spektrum faktorů – např. podíl výdajů na výzkum a vývoj, spolupráci s výzkumnými pracovišti a vysokými školami, fáze výroby, technologickou úroveň apod. Bohužel nelze jednoduše uplatnit v rámci návrhu všechny tyto parametry. Svaz věří, že při následující přípravě zákona pomůžou i navržené faktory, jako např. vazba na národní RIS3 strategii, lépe zohlednit případný přínos podpořených investic pro Českou republiku a že bude pokračovat odborná diskuze při konkrétním nastavení v příslušných zákonech.
 
Zároveň se podařilo navrhnout několik dílčích, a přesto důležitých upřesnění a pozitivních úprav – např. u strategických investic bude docházet ke komplexnějšímu posuzování míry přidané hodnoty a bude možné zaměstnávat pracovníky, kteří z mnoha důvodů preferují flexibilní zaměstnávání. Důležitým krokem návrhu MPO je také jednodušší a vyšší podpora technologických center, kde probíhá výzkum a vývoj s vysokou přidanou hodnotou a center strategických služeb, která působí např. v hi-tech sektoru či v oblasti zpracování dat.
 
„Svaz oceňuje konstruktivní postup ministerstva průmyslu ve věci změny systému investičních pobídek, který byl založený na odborné diskuzi a konsensuálním cíli. Řada našich připomínek byla buď zapracována či jinak reflektována. Návrh je prvním, nicméně důležitým, krokem ke komplexní revizi systému investičních pobídek, který by měl podporovat investice s vyšší přidanou hodnotou. Její konkrétní zákonnou podobu představí ale až příští vláda,“ uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR Bohuslav Čížek.
Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět