Projekt NOZ skončil

Od října 2013 se v jeho rámci uskutečnilo 240 diskuzních fór.

Projekt „Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů“, který byl zahájen 23.10.2013, skončil po prodloužení dne 31.10.2015.

Rekodifikace soukromého práva představovaná zejména přijetím občanského zákoníku významně ovlivnila podobu úpravy pracovněprávních vztahů. Správné fungování subsidiarity občanského zákoníku při úpravě pracovněprávních vztahů musí být založeno na respektování zvláštností pracovněprávních vztahů a tedy speciální úpravy podle Zákoníku práce. Už v rámci procesu tvorby občanského zákoníku a na něj navazujících předpisů upozorňovali sociální partneři na případy, kdy občanskoprávní úprava specifikům pracovněprávního prostředí neodpovídá a narušuje principy jejich úpravy.

Z těchto důvodů sociální partneři (ČMKOS, SP ČR, ASO a KZPS) realizovali projekt „Nový občanský zákoník ve vazbě na zákoník práce a úpravu pracovněprávních vztahů“, v jehož průběhu se v některých ohledech bohužel potvrdily obavy, že rekodifikace bude pro smluvní strany pracovněprávních vztahů znamenat růst právní nejistoty a vznik výkladových a aplikačních komplikací. V rámci projektu se uskutečnilo 240 diskuzních fór, na kterých byla příležitost prodiskutovat důsledky rekodifikace soukromého práva pro pracovněprávní vztahy s několika tisíci účastníků z řad zaměstnanců i  zaměstnavatelů. Důkaz, o spíše nežádoucím ovlivnění podoby úpravy pracovněprávních vztahů v důsledku rekodifikace soukromého práva, poskytlo i dotazníkové šetření, kterého se účastnilo bezmála 40 000 respondentů z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, příslušníků právní obce i obecné veřejnosti. Více než 50 % z nich ohodnotilo důsledky přijetí občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy záporně nebo spíše záporně a jen méně, než 20 %  kladně nebo spíše kladně.

Účastníci konference pořádané k vyhodnocení výstupů projektu vyzvali k tomu, aby byly v rámci připravované novely občanského zákoníku zodpovědně vzaty do úvahy i zjištěné negativní dopady do oblasti pracovněprávních vztahů. Změny v občanském zákoníku by měly být provedeny na základě pečlivého prozkoumání předkládaných požadavků vycházejících z reálných aplikačních zkušeností a do přípravy novelizace občanského zákoníku, případně Zákoníku práce, musí být zapojeni sociální partneři.
Výstupy projektu, u kterých byla shoda všech sociálních partnerů, byly předány Ministerstvu práce a sociálních věcí jako podklad k přípravě novely Zákoníku práce a Ministerstvu spravedlnosti jako podklad k novele občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporací.

Závěrečným výstupem projektu je brožura pro zaměstnance a zaměstnavatele „Hodnocení důsledků nového občanského zákoníku pro pracovněprávní vztahy“ (viz příloha), která se zaměřuje na řešení identifikovaných nedostatků právní úpravy.

 

Aktuální_brožura_NOZ.pdf

 

 

Tereza Hejlová
/
kategorie Realizované projekty
zpět