Komise zahájila legislativní kroky EK ke zlepšení kvality stáží v EU

Evropská komise dne 20. 3. 2024 přichází s návrhem, jak zlepšit pracovní podmínky pro stážisty, včetně odměňování, inkluzivity a kvality stáží v EU.
V roce 2019 bylo podle posledních dostupných spolehlivých údajů v EU odhadem 3,1 milionu stážistů. Přibližně polovina všech stážistů (1,6 milionu) byla zapsána na placené stáže.

Kvalitní stáže mohou mladým lidem pomoci získat praktické pracovní zkušenosti, naučit se nové dovednosti a případně najít kvalitní práci. Pro zaměstnavatele jsou příležitostí, jak přilákat, vyškolit a udržet talenty. Kvalitní stáž vyžaduje spravedlivé a transparentní pracovní podmínky a odpovídající učební obsah.
Rámec kvality EU pro stáže z roku 2014 stanoví 21 zásad kvality, které mají zajistit vysoce kvalitní podmínky pro učení a práci. Ve svém hodnocení tohoto doporučení Rady z roku 2023 Komise zjistila, že mělo pozitivní dopad na kvalitu stáží v EU. Hodnocení Komise však také nalezlo prostor pro zlepšení a Konference o budoucnosti Evropy i Evropský parlament vyzvaly Komisi, aby zlepšila stáže.

Iniciativa se skládá z:
• návrhu směrnice o zlepšování a prosazování pracovních podmínek pro stážisty a o boji proti pracovním poměrům vydávaným za stáže; a
• návrhu na revizi doporučení Rady z roku 2014 o rámci kvality pro stáže s cílem řešit otázky kvality a inkluzivity, jako je spravedlivé odměňování a přístup k sociální ochraně.
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10791

Pohled evropských zaměstnavatelů

V roce 2023 proběhla dvoukolová konzultace Evropských sociálních partnerů podle článku 154 TFEU. Evropští zaměstnavatelé se opírali o doporučení o kvalitě a efektivitě stáží z roku 2024 a neviděli důvod vstoupit do jednání s evropskými odbory o společném výtupu podle článku 155 TFEU.
Zaměstnavatelé si také uvědomují důležitost podpory přístupu ke stážím, ale lituje, že Komise nevzala v úvahu společný názor evropských organizací zaměstnavatelů na úrovni EU a návrhy na posílení stávajícího doporučení Rady, které jsme nastínili v průběhu konzultací. Posílení stávajícího doporučení Rady by bylo adekvátnější, přiměřenější a vhodnější odpovědí na problémy uvedené ve vlastní hodnotící zprávě Komise a ve studii provedené společností Ecorys než prosazování myšlenky směrnice.

Zaměstnavatele jsou proti zneužívání stáží a domnívají se, že lepší prosazování stávajících pravidel a postupů prostřednictvím vnitrostátních inspektorátů a úřadů je nejvhodnějším způsobem řešení takových problémů, pokud se vyskytují, spíše než navrhování závazných EU právních předpisů.
Zaměstnavatelé nevidí důvod pro rozšíření oblasti působnosti doporučení Rady na stáže, které jsou součástí formálního vzdělávání a odborné přípravy. V rámci toho je důležité uznat rozdílnou úlohu, kterou národní a sektoroví sociální partneři hrají v národních systémech odborného vzdělávání, s přihlédnutím k národním systémům průmyslových vztahů a postupům vzdělávání a odborné přípravy. Existuje potřeba flexibility v rámci různých národních prostředí v souladu s různými vnitrostátními postupy.
SPČR bude návrh analyzovat a dále členskou základnu informovat.

Originál směrnice

Doporučení Rady

Dopad assessmentu 

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

 

kategorie EU infoservis
zpět