Doporučení Rady jak kombinovat vzdělávací prostředí a nástroje

Evropská komise zveřejnila 5. srpna 2021 návrh doporučení Rady KOM (2021) 455 o smíšeném učení v zájmu vysoce kvalitního a inklusivního primárního a sekundárního vzdělávání.

Navrhované doporučení je součástí okamžité reakce na poznatky získané z pandemie COVID-19, kdy se mnoho již dříve existujících problémů a nerovností zhoršilo a dostalo do popředí. V doporučení se navrhují krátkodobá opatření, která budou řešit ty nejdůležitější vypozorované nedostatky a pomohou překonat jejich dopady na mladší generaci. Zároveň se nastiňuje další postup pro kombinování vzdělávacích prostředí a nástrojů v oblasti primárního a sekundárního vzdělávání, který pomůže vybudovat odolnější systémy vzdělávání a odborné přípravy v souladu s Akčním plánem digitálního vzdělávání na období 2021–2027 a Evropským prostorem vzdělávání a připraví půdu pro dosažení cílů digitální dekády. Cílem je zvýšit inkluzivnost a kvalitu vzdělávání a odborné přípravy a zlepšit rozvoj širokého spektra kompetencí všech účastníků vzdělávání.

Uzavření škol a širší společenská omezení z důvodu pandemie COVID-19 zvýraznily stávající silné stránky i nedostatky primárního a sekundárního vzdělávání, včetně odborného vzdělávání a přípravy. Pro účastníky vzdělávání (žáky a studenty) byl proces učení často pomalejší, méně podrobný a někdy zpožděný. Obecně bylo učení mnohem obtížnější kvůli chybějící systematické docházce do tříd a školnímu rytmu a nedostatku blízké interakce s učiteli a ostatními žáky.

  • V mnoha případech byla narušena fyzická, duševní a emoční pohoda, jelikož mnoho škol nemohlo nabídnout strukturované aktivity a přístup k vybavení, a zdraví a motivace dětí závisely na tom, co jim mohly nabídnout jejich rodiny a domácí prostředí.
  • Mnoho rodin a účastníků vzdělávání, zejména těch ze znevýhodněných skupin, nemělo dostatek potřebných schopností a prostředků, aby si s učením doma poradilo To způsobilo velké problémy žákům, kteří by za normálních podmínek měli cílenou podporu učení ve škole, dotovanou a zdravou stravu i přístup k různým mimoškolním aktivitám, včetně těch fyzických.
  • Mnoho systémů, škol a pedagogů nebylo na takovou změnu připraveno, pokud jde o digitální kompetence a zdroje, a to včetně konektivity a infrastruktury. Někteří učitelé základních a středních škol zmiňovali nedostatek jasných pokynů a nedostatečnou komunikaci ze strany orgánů veřejné správy. Také uváděli nedostatek podpory a školení v oblasti koncipování výuky pro období, kdy se všichni, nebo většina žáků učí doma.
  • Důležití odborníci v oblasti školního vzdělávání – hostující specialisté, úředníci pracující v terénu s rodinami, pedagogičtí pracovníci v kulturních organizacích i školitelé a lektoři v oblasti učení se prací – již neměli přístup do škol a školy ani nemohly využívat zdrojů, které mají tito odborníci k dispozici.
  • Přírodní vědy, umělecké vzdělávání a odborné vzdělávání a příprava byly narušeny, jelikož k jejich výuce je nutný přístup k určitým místům, laboratořím a vybavení a dohled školených odborníků, obvykle potřebný z pedagogických i bezpečnostních důvodů.
  • Kvůli nepřítomnosti v zařízeních měly školy problém poskytnout žákům stejné osobní i společenské výhody, jako když jsou součástí školní komunity.

Co je smíšené učení

Ke smíšenému učení ve formálním vzdělávání a odborné přípravě dochází, když škola, pedagog nebo účastník vzdělávání zaujmou k procesu učení více než jeden přístup: 1)kombinují prostředí školy a distančního vzdělávání a 2) kombinují v rámci učebních úkolů různé učební nástroje, které mohou být digitální (včetně on-line nástrojů) i nedigitální.

Smíšené učení vyžaduje soudržný přístup v rámci celého systému, aby došlo k vytvoření vhodných podmínek. Zahrnuje to zaměstnání odborníků z různých oblastí a prosazování spolupráce s komunitou, která podpoří sdílenou odpovědnost za rozvoj mladých lidí. Účinnost systémových opatření podporujících smíšené učení bude také záviset na formulování a podpoře vztahů mezi různými prvky ekosystému, mezi vzdělávacími institucemi, odvětvím vzdělávacích zdrojů (poskytujícím technologie, publikace a učební pomůcky), výzkumem, institucemi a komunitami vzdělávání a odborné přípravy.

Hlavní oporučení pro členské státy

Na základě poznatků získaných v kontextu krize COVID-19 podporovat zotavení a připravenost systémů vzdělávání a odborné přípravy řešením dopadů pandemie na účastníky vzdělávání, pedagogy a všechny odborníky v oblasti vzdělávání a vyvinout dlouhodobý strategický přístup ke smíšenému učení v souladu s opatřeními uvedenými v tomto doporučení. Stavět na úspěšných inovacích zavedených nebo vyzkoušených během pandemie a sdílet osvědčené postupy.

Hlavní doporučení pro Evropskou komisi

Podporovat provádění doporučení usnadněním vzájemného učení a výměn mezi členskými státy a všemi příslušnými zúčastněnými stranami prostřednictvím: 1) strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030); 2) nového evropského střediska pro digitální vzdělávání a 3) nového strategického dialogu s členskými státy v rámci Akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027.

  • Podrobnosti zde
kategorie Evropská komise
zpět