Komise zveřejnila komplexní balík k dalším krokům HMU

Dne 6. 12. 2017 zveřejnila Evropská komise velký balík návrhů týkající se dalších kroků k prohloubení HMU.

Sdělení KOM(2017) o dalších krocích k dokončení HMU: https://ec.europa.eu/info/files/communication-further-steps-towards-completing-economic-and-monetary-union-com-2017-821_en

Sdělení KOM (2017) 822k novým rozpočtovým nástrokům pro stabilní eurozónu v rámci EU:  https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-budgetary-instruments-stable-euro-area-within-union-framework-com-2017-822_en

Sdělení KOM(2017) 826 o cílených změnách v nařízení o mobilizaci fondů na podporu strukturálních reforem: https://ec.europa.eu/info/files/targeted-changes-common-provisions-regulation-mobilise-funds-support-national-reforms-com-2017-826_en 

Sdělení KOM (2017) 825 změny v zájmu posílení Podpory strukturálních reforem: https://ec.europa.eu/info/files/proposal-strengthen-structural-reform-support-programme-com-2017-825_en

Sdělení o nových rozpočtových nástrojích pro stabilnější Eurozónu v rámci EU hovoří o čtyřech specifických funkcích:

  1. Podpora členským státům při realizaci strukturálních reforem prostřednictvím implementačního nástroje a technické pomoci na žádost ČS
  2. Nástroj zaměřený na usnadnění konvergence ČS na jejich cestě k přijetí euro
  3. Brzda bankovní unie, cestou EMF/ESM, odsouhlasená v polovině 2018 a začne fungovat v roce 2019
  4. Stabilizační funkce v zájmu ochrany investic v případě velkého asymetrického šoku
Komise bude prezentovat nezbytné iniciativy v květnu 2018 v kontextu návrhu na budoucí Víceletý finanční rámec po roce 2020. Evropský Parlament a Rada by měly přijmout tyto návrhy v polovině roku 2019.

Pro období 2018-2020 Komise současně navrhuje posílení Programu na podporu strukturálních reforem zdvojnásobením finančních prostředků dostupných pro aktivity technické pomoci, jejichž výše by v roce 2020 měla dosáhnout €300 milionů. Komise současně navrhuje nový implementační nástroj nejprve otestovat v pilotní fázi.

V této souvislosti Komise také navrhuje cílené změny společných ustanovení nařízení o evropských strukturálních a investičních fondech (ESIF) v zájmu rozšířených možností využití část jejich výkonnostní (prováděcí) rezervy na podporu dohodnutých reforem. EP a Rada by tento návrh měly přijmout v polovině 2018.

Vladimíra Drbalová
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět