Akční plán pro lepší prosazování pravidel jednotného trhu

Překážky na jednotném trhu se generují z nesprávné a neúplné aplikace legislativy EU na národních úrovních. Komise sází na preventivní akce, větší informovanost a zvyšování povědomí.

Evropská komise zveřejnila dne 10. 3. 2020 dlouhodobý Akční plán pro lepší implementaci a prosazování pravidel jednotného trhu KOM (2020) 94. Základní sdělení doprovází sdělení o identifikaci a odstraňování překážek na jednotném trhu COM (2020) 93. Jednotný trh je největším výdobytkem EU a srdcem evropského projektu. Jednotný trh bude jádrem nové průmyslové strategie a bude základním faktorem průmyslové transformace.

Legislativa EU zakotvila pravidla, která mají umožnit a usnadnit volný pohyb zboží a služeb, odstranit stávající překážky a chránit spotřebitele. Aby tato pravidla přinášela efekt, musí být dobře zkoncipována a implementována. Nicméně sdělení o překážkách na jednotném trhu jasně ukazuje, že tomu tak vždycky není. Překážky stále existují a generují se z nesprávné a neúplné aplikace dohodnuté legislativy EU na národní úrovni. Aktéři na jednotném trhu se proto stále ještě potýkají s regulatorními a administrativními překážkami.

Evropský byznys proto dlouhodobě volal po opatřeních zaměřených na lepší a transparentnější aplikaci pravidel jednotného trhu a uvítal požadavek Evropské rady z března 2019 na Komisi, aby vytvořila akční plán obsahující konkrétní opatření, jak fungování jednotného trhu podpořit a lépe implementovat a prosazovat jeho pravidla.

Evropský byznys vnímá pozitivně obnovené partnerství Komise a členských států, které na základě šetření o přetrvávajících překážkách na jednotném trhu vyústilo v dlouhodobý akční plán s konkrétními opatřeními na zlepšení implementace a vymáhání pravidel jednotného trhu. Plán stanoví rozdělení úkolů a odpovědností mezi Komisí a členskými státy. Členské státy by měly primárně včas a řádně implementovat právo EU a zdržet se „gold platingu“, Komise by měla pomáhat členským státům transponovat řádně, úplně a včas evropskou legislativu a implementovat ji.

Napomoci by tomu mělo vytvoření Task force pro prosazování pravidel (SMET) a pravidelné roční zprávy by měly být předmětem jednání Rady pro konkurenceschopnost a výboru IMCO EP. Single Market Scoreboard, nástroj monitorování výkonnosti jednotného trhu, by měly doplnit dodatečné indikátory, které Komise připravuje ve spolupráci s členskými státy pro sledování jejich výkonnosti ve sledovaných oblastech. Byznys vítá zejména přístup k informacím o pravidlech a požadavcích pro uživatele a vytvoření jednotné webové stránky.

Vítaný je rozsáhlý program vodítek pro členské státy, který bude například zahrnovat legislativní nástroje pro digitální oblast, návod pro implementaci směrnice o službách, vodítka pro strategické aspekty veřejných zakázek, vodítka pro principy vzájemného uznávání či pro pravidla harmonizovaných produktů, transpozici směrnice o přístupnosti u výrobků a služeb (European accessibility act).

Akční plán zahrnuje 22 akcí zacílených na šest oblastí, které bude třeba ještě důkladně analyzovat.

I. Zvýšit znalosti a povědomí o pravidlech jednotného trhu
II. Zlepšit transpozici, implementaci a aplikaci pravidel
III. Zajistit lepší fungování preventivních mechanismů
IV. Zjišťovat nesoulad v rámci jednotného trhu a na vnějších hranicích
V. Posilovat prosazování od základu
VI. Lépe zvládat případy porušování pravidel

Ke stažení: Akční plán pro lepší implementaci a prosazování pravidel jednotného trhu

Sdělení o identifikaci a odstraňování překážek na jednotném trhu

Vladimíra Drbalová

kategorie Evropská komise
zpět