Akční plán pro implementaci Evropského pilíře sociálních práv

Evropská komise zveřejnila dne 4. března 2021 Akční plán pro implementaci Evropského pilíře sociálních práv (EPSP) jako vodítko pro členské státy k implementaci jeho dvaceti principů a zajištění hladkého přechodu k digitální a zelené ekonomice. EPSP byl proklamativně přijat na sociálním summitu v Gothenburgu v listopadu 2017 jako právně nezávazný dokument. Akční plán jako politický závazek plánuje Komise předložit v květnu na Sociálním summitu v Portu. Akční plán doprovází sdělení EK k efektivní a aktivní podpoře zaměstnanosti následně po pandemii COVID-19.

Pozitivně lze hodnotit, že Komise uznává, že Evropa je kontinentem s nejmenšími sociálními nerovnostmi, nejvyššími standardy pracovních podmínek a širokou sociální ochranou. Konkurenceschopná udržitelnost je ústředním bodem sociálně tržní ekonomiky Evropy. Evropa má již nastaven svůj soubor pravidel a ten bude tak dobrý, jak dobrá bude jeho implementace. Implementace akčního plánu je především v rukou členských států, iniciativy na úrovni EU budou komplementární. Akční plán bude součástí již dobře nastaveného koordinačního mechanismu reforem a investic v rámci Evropského semestru. EK zdůrazňuje úlohu sociálních partnerů a jejich společný pracovní program jako součást procesu implementace akčního plánu.

Obecně lze podpořit i tři hlavní cíle akčního plánu – zaměstnanost, dovednosti, modernizaci národních systémů sociální ochrany. Komise správně konstatuje, že všechna opatření zaměřená na zaměstnanost a pracovníky, nebudou úspěšná bez podpory podniků a podnikatelů. Pulsující průmysl zůstává ústřední silou pro budoucí prosperitu Evropy a hlavním zdrojem nových pracovních míst. Svojí novou průmyslovou strategií zveřejněnou v roce 2020 vytvořila EK základ pro inovativní a konkurenceschopný průmyslový ekosystém. Komise také zdůrazňuje úlohu MSP pro obnovu ekonomiky a tvoru pracovních míst. Pozitivní je i důraz na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a apel na instituce vysokého, odborného a učňovského školství, aby budoucí pracovní síla získala odpovídající dovednosti a mohla tak přispět k obnově ekonomiky. EK apeluje na členské státy, aby využily bezprecedentní finanční prostředky na obnovu a provádění reforem.

Téměř tři desítky návrhů na legislativní i nelegislativní iniciativy v rozmezí 2020 a 2025, které bude třeba analyzovat

I přesto, že veřejná konzultace prokázala, že pro většinu evropských občanů je důležitá implementace, aplikace a prosazování stávající pracovní a sociální legislativy EU, obsahuje Akční plán EPSP řadu legislativních iniciativ, které byly už zveřejněny a jsou ve fázi transpozice nebo projednávání v Radě. V transpozičním procesu jsou například směrnice o slaďování soukromého a pracovního života nebo směrnice o předvídatelných a transparentních pracovních podmínkách. Na jednacím stole Rady je nedávno zveřejněný návrh na směrnici o přiměřených minimálních mzdách v EU. Zveřejnění Akčního plánu doprovází i návrh v oblasti transparentnosti v odměňování žen a mužů.

Akční plán však obsahuje i řadu avizovaných či nových návrhů ve všech třech prioritních oblastech, z nichž mnohé budou mít regulatorní a administrativní dopady na podniky a podnikatele a bude třeba je důkladně analyzovat. Mezi ně patří například připravovaná legislativní iniciativa zaměřená na pracovní podmínky pracovníků platforem, regulatorní rámec pro AI (umělou inteligenci), zpráva o implementaci směrnice EU o pracovní době, kroky navazující na zprávu EP k právu na odpojení od digitálních pracovních prostředků, nový EU strategický rámec BOZP 2021-2027, návrh na zavedení osobních kont učení, evropský přístup k mikro-kreditů, balíček pro dovednosti a talenty, zpráva o aplikaci směrnice o nediskriminaci na pracovišti a o rasové nediskriminaci (2000/78 a 2000/43), doporučení o minimálním příjmu, iniciativy v oblasti dlouhodobé péče, ESSPASS (Evropský průkaz sociálního zabezpečení).

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět