Jednání Evropské rady pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu


Ve dnech 22. – 23. 5. 2018 probíhá Evropská rada v části pro vzdělávání, mládež a sport. Rada přijme návrh doporučení Evropské komise na revizi klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání a návrh doporučení Komise o podpoře společných hodnot inklusivního rozměru ve výuce a společném rozměru ve vzdělávání. Rada přijme závěry o uskutečňování vize směrem k Evropskému vzdělávacímu prostoru, o úloze mladých lidí při budování bezpečné, soudržné a harmonické společnosti v Evropě. Politické debaty se povedou o potenciálu vysokých škol přispívat k regionálnímu růstu a podporovat podnikatelské a inovativní dovednosti a o prioritách EU v oblasti politik pro mládež.

Zaměstnavatelé vítají zejména revizi doporučení o klíčových kompetencích. Reakcí na doporučení o klíčových schopnostech pro celoživotní učení z roku 2006 byl vznik Strategie celoživotního učení, jejíž součástí bylo zaměření na klíčové schopnosti pro celoživotní učení. Podstata uváděných doporučení je rovněž obsažena ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která vychází z myšlenky, že každému jednotlivci by vzdělávání mělo pomoci maximálně rozvinout vlastní potenciál. Na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 navazuje Strategie digitálního vzdělávání, která navrhuje soubor možných intervencí v počátečním vzdělávání na podporu digitálního vzdělávání.

Návrh doporučení reaguje na doporučení o klíčových schopnostech z roku 2006, který vytvořil tzv. Evropský referenční rámec klíčových schopností pro celoživotní učení. Od roku 2006 došlo ale ve společnosti k vývoji v řadě oblastí a tudíž je nyní nutné rámec po 12 letech revidovat.

Cílem navrhovaného doporučení je zlepšovat rozvoj klíčových kompetencí pro všechny lidi, a to po celý život, a podpořit opatření potřebná k dosažení tohoto cíle. Nabádá členské státy, aby lépe připravovaly občany na měnící se trh práce a aktivní občanství v různorodějších, mobilnějších, více digitálních a globálních společnostech, a aby rozvíjely učení ve všech fázích života. Navrhované doporučení nahrazuje doporučení o klíčových schopnostech pro celoživotní učení z roku 2006 a rovněž představuje aktualizovaný evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení – ten stanovuje následujících osm revidovaných klíčových kompetencí: kompetence v oblasti gramotnosti, jazyková kompetence, matematická kompetence a kompetence v oblasti vědy, technologií a inženýrství, digitální kompetence, personální a sociální kompetence a kompetence k učení, občanská kompetence, kompetence v oblasti podnikání, kompetence v oblasti kulturního povědomí a vyjadřování.

Návrh doporučení o podpoře společných hodnot inklusivního rozměru ve výuce a společném rozměru ve vzdělávání si klade za cíl propagaci společných hodnot na všech úrovních vzdělávání, inkluzivnější vzdělávání, posílení evropského rozměru ve výuce, aniž by byly dotčeny vnitrostátní výsady v této oblasti, a podporu učitelů a výuky.

Vladimíra Drbalová
Poradkyně pro mezinárodní organizace a EU
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět