Rada EU pro zaměstnanost a sociální politiku (EPSCO)

Vyhodnocení evropského semestru, agenda EU pro dovednosti a podpora sociálního dialogu.

Dnes 16. června 2016 zasedne v Lucemburku Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), část zaměstnanost a sociální politika. V legislativní části budou podány zprávy o pokroku ke třem návrhům Evropské komise, které mohou potenciálně přinést zaměstnavatelům jak finanční, tak administrativní zátěž:

  • návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb,
  • revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
  • a návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.

V nelegislativní části proběhne politická diskuse k evropskému semestru 2016:

  • k návrhu doporučení Rady pro jednotlivé členské státy k národním programům reforem na rok 2016 a návrhu vysvětlujícímu poznámky
  • a zhodnocení doporučení pro jednotlivé země (CSR) na rok 2016 a provádění doporučení pro jednotlivé země na rok 2015 (potvrzení stanovisek Výboru pro zaměstnanost a Výboru pro sociální ochranu).

Diskuse proběhne na základě dokumentu nizozemského předsednictví, který klade otázky, zda CSR pokryla témata vyváženě, zda evropský semestr společně s doporučením o dlouhodobé nezaměstnanosti reaguje dostatečně na cíle spojené se snížením chudoby v EU, zda evropský semestr dostatečně zdůrazňuje sociální komponenty a jak lépe komunikovat sociální politiky a politiky zaměstnanosti vůči veřejnosti.

Komise bude v rámci jednání Rady EPSCO prezentovat nový balíček k dovednostem, který byl představen 10. června 2016. Balíček je zastřešen sdělením Komise Nové agendě dovedností pro Evropu. Balíček dále obsahuje návrh doporučení Rady o záruce k zajištění dovedností, plán na podporu spolupráce mezi odvětvími v oblasti dovedností, nástroj pro profilování dovedností příslušníků třetích zemí a návrh revize doporučení Rady o evropském kvalifikačním rámci. Průřezovým cílem balíčku je i podpora partnerství mezi podniky a vzdělávacími institucemi a podpora podnikání a podnikatelství. Komise rovněž zahájí „Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa“. Další návazné iniciativy plánuje Komise na konec roku 2016 a na rok 2017.

Dalším bodem bude přijetí závěrů Rady k návrhu Evropské komise o boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Návrh je zaměřen na komplexní přístup k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení. První část návrhu se věnuje otázkám souvisejícím s evropským cílem redukce chudoby a sociálního vyloučení strategie Evropa 2020. Druhá část se pak dotýká klíčových aspektů komplexního přístupu, které souvisejí s dopady chudoby také na další oblasti lidského života.

Rada EPSCO by také měla přijmout závěry Rady o novém začátku pro silný sociální dialog. Evropská komise ustavila po konferenci konané v březnu 2015 na téma Nový start pro sociální dialog tematické expertní skupiny, které diskutovaly o různých cestách k posílení sociálního dialogu na úrovni EU. V únoru 2016 představili zástupci čtyř nejreprezentativnějších organizací evropských sociálních partnerů návrh deklarace Nový start pro silný sociální dialog s výzvou, aby se tato deklarace stala společným prohlášením Evropské komise, Rady a evropských sociálních partnerů. Návrh závěrů odkazuje na socioekonomické dopady krize a důležitou roli, jakou sociální partneři hrají ve snaze o inkluzivní a udržitelné oživení. Sociální dialog je označen za klíčový faktor pro dobré fungování sociální tržní ekonomiky a významnou součást tvorby politik v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti v EU.

Balíček Nová agenda dovedností pro Evropu
Vysílání pracovníků (stávající úprava)
Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
Specifická doporučení v rámci evropského semestru

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět