Aktivní příspěvek EHSV k naplňování iniciativy Garance pro mladé

Provádění politik EU zaměřených na zaměstnanost mládeže: pohled občanské společnosti.

Vysoká nezaměstnanost mládeže, dosahující v některých zemích až téměř 50 % vedla Evropskou komisi k vypracování sdělení Mládež v pohybu a k realizaci tří klíčových opatření: Garance pro mladé, rámec kvality stáží a Aliance pro učňovské školství.

Naplňování závazků Garance pro mladé si vzalo za své všech 28 členských států EU a vypracovalo své akční plány. Navíc 16 z nich má tento závazek umocněn specifickým doporučením Evropské komise v rámci čtvrtého kola evropského semestru.

Nezaměstnanost mládeže zůstává i jednou z priorit Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). V rámci jeho Střediska pro sledování trhu práce (LMO) byla zpracována analýza situace v šesti členských státech – Řecku, Chorvatsku, Itálii, Rakousku, Slovensku a Finsku. Šetření bylo prováděno nejen formou dotazníků, ale i přímo ve vybraných zemích. Tříčlenné delegace EHSV navštívily dotčené členské státy a přímo na místě jednaly se zástupci státní správy, akademické sféry, odborů a zaměstnavatelů. Cílem šetření bylo otestovat způsob jakým je iniciativa Garance pro mladé realizována vzhledem k výchozím podmínkám, jaké politiky jsou uplatňované na vnitrostátní úrovni, jaké osvědčené postupy či obtíže existují v členských státech.

Výsledek mise ukázal, že sociální partneři a občanská společnost se aktivně angažují ve všech fázích politiky zaměstnanosti mladých lidí, čímž mohou přispět k přijetí a hladkému provádění reforem. Členské státy, v nichž jsou sociální partneři a občanská společnost aktivně zapojeni do tvorby politik, se v dobách krize odlišují od ostatních evropských států relativně nízkou mírou nezaměstnanosti mladých lidí.

Zapojené organizace zdůraznily zejména význam reforem vzdělávacího systému, doplňování stávajících dovedností a nabývání nových a jejich úzkého vztahu s trhem práce. Členské státy s vysoce rozvinutým a efektivním systémem odborného vzdělávání a přípravy založeném na duálním systému odborné přípravy nebo jiných forem učení se praxí mají nižší míru nezaměstnanosti mladých lidí a jsou lépe schopny předpovídat budoucí vývoj a přizpůsobovat se změnám na trzích práce.

Provádění politik EU zaměřených na zaměstnanost mládeže: pohled občanské společnosti (Zpráva o šesti členských státech) [pdf 868 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU
členka EHSV

Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět