Sekce Zaměstnanost, sociální věci a občanství (SOC) EHSV

O provádění evropského programu pro bezpečnost


Evropský program pro bezpečnost, který Evropská komise přijala dne 28. dubna 2015, konstatoval potřebu posílení právního rámce v oblasti střelných zbraní a boje proti nedovolenému obchodování s nimi. Program zároveň zdůraznil potřebu omezit přístup teroristických sítí k nebezpečným látkám, jako jsou výbušniny, a jejich využití.

V návaznosti na Evropský program pro bezpečnost vyzvala Rada dne 8. října 2015 členské státy, Evropskou komisi, Europol a Interpol, aby posílily využívání prostředků v oblasti boje proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi. Nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi představuje jednu z klíčových obchodních aktivit organizovaného zločinu. Vedle jiných obchodů, například obchodu s drogami, představuje nedovolený obchod se střelnými zbraněmi hlavní zdroj jeho příjmů.

V této souvislosti Komise představila v prosinci 2015 dva dokumenty:

  • Sdělení Provádění programu pro bezpečnost: Akční plán proti nedovovlenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami (KOM(2015) 624), které stanovuje konkrétní kroky nezbytné k provádění Evropského programu pro bezpečnost v oblasti obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami, přičemž staví i na operativním akčním plánu pro rok 2016 spadajícím do politického cyklu EU.
  • Návrh směrnice O boji proti terorismu (KOM(2015) 625). Teroristické činy představují jedno z nejzávažnějších porušení univerzálních hodnot lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity, požívání lidských práv a základních svobod a jeden z nejzávažnějších útoků proti zásadám demokracie a právního státu, na nichž je založena Evropská unie. 
Sekce SOC EHSV diskutovala dne 24. února 2016 za účasti zástupců Komise stanovisko k oběma návrhům, ve kterém Výbor vítá sdílení prostředků členských států v boji proti obchodování se střelnými zbraněmi a municí a proti terorismu. Výbor se domnívá, že navrhovaná směrnice a sdělení jsou nutné pro vybudování bezpečnější Evropy pro všechny, kteří žijí na jejím území, neboť boj proti terorismu je ve společné pravomoci členských států a Unie

pdfPodrobněji k závěrům a doporučením stanoviska EHSV292.39 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Členka EHSV
Blízková Marta
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět