Svaz podporuje změnu kurzu budoucí sociální politiky EU


Obměna v institucích EU je pro evropské zaměstnavatele signál ke změně kurzu budoucí sociální politiky EU tak, aby zaručila, že sociální dimenze EU se bude vyvíjet v synergii s rostoucím hospodářským růstem a konkurenceschopností a EU plně využije potenciál budoucí práce.

Podnikatelské prostředí, které umožní podnikům vytvářet dobrá pracovní místa a být globálně konkurenceschopnými, je absolutní nutností pro udržení evropského způsobu života, vytvoření nových příležitostí pro pracovníky a občany k naplnění jejich potenciálu, i pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, ve své nové publikaci „Budoucnost sociální dimenze EU“ definovala cesty, jak tohoto cíle dosáhnout:

  • Dynamické, inklusivní a výkonné trhy práce
  • Sociální dialog jako nástroj řízení změn
  • Využití přínosů digitalizace pro podniky a pracovníky
  • Řešení nedostatku dovedností zlepšením vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy
  • Zajistit, aby sociální aspekty pomáhaly a ne brzdily fungování jednotného trhu
  • Modernizovat sociální systémy pro budoucí generace
  • Udržitelné politiky přispívající ke globální konkurenceschopnosti

Svaz průmyslu a dopravy ČR se na tvorbě tohoto dokumentu aktivně podílel a vycházel při tom i z priorit, které si definoval ve svých strategických dokumentech pro příští politický cyklus EU institucí.

BusinessEurope ve své publikaci zdůrazňuje skutečnost, že Evropa již má silnou sociální dimenzi. Hospodářská a sociální situace v Evropě se zlepšila za poslední roky. Mezi roky 2013 – 2017 bylo vytvořeno 12 milionů pracovních míst a úrovně zaměstnanosti v EU jsou na 73 % (2018). Nicméně míra nezaměstnanosti zůstává v Evropě v porovnání s jinými kontinenty stále vysoká (8 % v EU oproti 3,8 % v USA). Ačkoliv míry chudoby zůstávají v některých státech stále příliš vysoké, za roky 2016 a 2017 počet lidí ohrožených chudobou klesl o 5 milionů.

Členské státy EU investovaly nesrovnatelně více do systémů sociální ochrany v porovnání s jinými částmi světa: 28 % HDP se v EU vydalo na sociální ochranu (něco nad 20 % v Japonsku, něco pod 20 % v Austrálii a Kanadě). V EU jsou velmi dobře vyvinuté ochranné sociální sítě: 80 % pracovníků má v EU přístup k dávkám v nezaměstnanosti a jen 30 % ve zbytku světa.

Podniky přitom čelí stále se zvyšujícím výzvám – silné globální konkurenceschopnosti, komplexním hodnotovým a dodavatelských řetězcům, závodům v získávání talentů a zvyšující se diverzitě pracovních trhů. Jen v případě, že budou podniky globálně konkurenceschopné, budou schopny vytvořit slušná a udržitelná pracovní místa a udržitelný růst a bohatství. Práce zůstává to největší ochranou před chudobou a sociálním vyloučením.

Nová strategická agenda EU 2019-2024 již v některých bodech požadavky byznysu zohledňuje, zejména v části - Rozvoj naší ekonomické základny: nové ekonomické modely pro budoucnost. Kde EK říká: „Silná ekonomická základna je klíčová pro konkurenceschopnost a prosperitu Evropy, její pozici na globální úrovni a tvoru pracovních míst.“

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
/
kategorie BusinessEurope
zpět