Stanovisko k senátnímu návrhu k zákonu o ochraně ovzduší

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (tisk č. 77).

SP ČR podporuje senátní návrh novely zákona o ochraně ovzduší (tisk 77).

Zdůvodnění:

1. Stávající úprava zákona umožňuje výměnu emisních stropů pouze pro stacionární zdroje provozované jedním provozovatelem. Menší znečišťovatelé provozující často pouze jediný stacionární zdroj tuto možnost nemají. I tito menší výrobci by mohli zefektivnit výrobu energií při možnosti výměny částí emisních stropů mezi sebou. Současný zákon jim to však neumožňuje. Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. Novelizační bod směřuje k umožnění výměny části emisních stropů mezi provozovateli s vyloučením možnosti zvýšení emisí za Českou republiku i v rámci nejzatíženějších oblastí. Rychlé přijetí této změny je zásadní pro přípravu investic a odstranění nejistoty spojené s provozem  stacionárních zdrojů menších provozovatelů.

2. Další návrhy na úpravu zákona snižují administrativní zátěž provozovatelů, čímž dojde při plnění stejných environmentálních požadavků ke snížení nákladů. V některých případech se jedná o nedostatky resp. nepřesnosti, které se ukázaly při aplikaci zákona. Navrhovaná úprava je důležitá především pro zajištění bezpečnosti dodávek energií, snižuje administrativní náklady provozovatelů, ale nijak nesnižuje nároky v oblasti ochrany ovzduší.

3. Stávajícím zněním přílohy č. 10 zákona o ochraně ovzduší stanovené hodnoty mezních hodnot emisí pro oxid uhelnatý (CO) a oxidy dusíku (NOx) se podle § 16 odst. 2 vztahují na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Zařízení, u kterých výrobce či dovozce nedoloží splnění těchto mezních hodnot emisí, nemohou být od 1. ledna 2014 resp. 1. ledna 2018 uváděna na trh.

Ze samotných hodnot a referenčních podmínek v poznámce pod tabulkami, které jsou v příloze č. 10 platného zákona o ochraně ovzduší uvedeny, je patrné, že cílem bylo stanovit kritéria především pro kotle. Zdrojem tepla pro teplovodní soustavu vytápění však mohou být také spalovací motory nebo spalovací turbíny, které jsou zdroji tzv. kogeneračními, tedy zdroji tepla i mechanické energie, která je nejčastěji využívána k výrobě elektřiny. Tyto spalovací stacionární zdroje znečišťování ovzduší mohou tedy sloužit také jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu vytápění a proto se na ně příloha 10 rovněž vztahuje. Spalovací motory a spalovací turbíny v současnosti dodávané na trh však nejsou schopny dosahovat stejných hodnot emisí jako kotle, což novela respektuje. Uzavření trhu pro tyto dvě skupiny zařízení přitom nebylo cílem zákona, a novela toto napravuje. Palivem v těchto zařízeních je nejčastěji zemní plyn nebo bioplyn.

Mezi dlouhodobé cíle Státní politiky životního prostředí České republiky na léta 2012-2020 je uvedena také podpora nárůstu podílu kombinované výroby tepla a elektřiny. Navržená změna zákona je tak plně v souladu s tímto strategickým cílem a souvisejícím opatřením. Současně lze konstatovat, že v České republice jsou již tato zařízení vyráběna a zákazem jejich prodeje na domácím trhu by došlo k poškození těchto výrobců.

V Praze 20. ledna 2014

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět