Stanovisko k vyhodnocení Státní energetické koncepce ČR

Důvod předložení vyhodnocení

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že naplňování Státní energetické koncepce vyhodnocuje Ministerstvo průmyslu a obchodu nejméně jedenkrát za 5 let a o vyhodnocení informuje vládu. Vyhodnocení je pak zároveň podkladem pro případnou aktualizaci Státní energetické koncepce.

Od schválení Státní energetické koncepce v květnu 2015 proběhla řada významných legislativních změn a změn souvisejících strategických dokumentů jako je např. revize Směrnice o EU ETS, Nařízení o sdílení úsilí (ESR), Směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie (RED) a Směrnice o energetické účinnosti (EED).

Na základě předloženého vyhodnocení je doporučeno provést aktualizaci Státní energetické koncepce.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR za objektivní posouzení aktuálního stavu. Z pohledu účastníků trhu nicméně vyzývá k aktualizaci SEK, a to zejména s ohledem na dynamické změny legislativního i tržního prostředí v posledních letech.
  • Přípravu nové Státní energetické koncepce doporučujeme časově a věcně provázat s úpravou Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.
  • Práce na aktualizaci Státní energetické koncepce ČR by měly být již letos zahájeny a nejpozději v roce 2023 by nová Státní energetická koncepce měla být vládou schválena.
  • V aktualizaci Státní energetické koncepce musí být kladen dostatečný důraz na dimenzi energetické bezpečnosti. Aktualizovaná Státní energetické koncepce by měla jasně vymezit, jaké kroky budou podniknuty v případě, že trh nebude poskytovat dostatečné signály pro zajištění zdrojové přiměřenosti.
  • V materiálu nelze označit „Omezený potenciál pro vyšší rozšíření obnovitelných zdrojů” ve SWOT analýze za platný bez dalšího vysvětlení a zhodnocení.
  • Ve vyhodnocení platnosti SWOT analýzy Svaz požaduje doplnit nový bod: „Ohrožení investorské důvěry a stability důsledkem retroaktivních zásahů do ekonomiky stávajících zdrojů", který poukazuje na retroaktivní zásahy v oblasti OZE (především FVE) do investorského prostředí.
  • Materiál se nedostatečně vyjadřuje ke znevýhodnění soustav zásobování teplem zatížených povinným nákupem emisních povolenek oproti lokální výrobě tepla.
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět