Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Navrhované úpravy vyhlášky reflektují změny, které na trhu s elektřinou probíhají. Objevují se nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny, noví aktéři na trhu s elektřinou, z národních trhů se stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou. V důsledku těchto ale i mnohých dalších faktorů se rovněž mění regulatorní prostředí.

Stanovisko k návrhu vyhlášky o požární bezpečnosti

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Vyhláška o energetickém auditu

Stávající znění vyhlášky nedostatečně reflektuje principy provádění energetického auditu dle normy a neobsahuje postup stanovení parametrů pro identifikaci, zda podnikatel spadá do skupiny povinných podnikatelů podle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Spektrum 4Q/2020

O cestě ke klimatické neutralitě nebo online Sněmu SP ČR čtěte v novém Spektru.

Vyhláška o regulačním výkaznictví

ERÚ navrhuje z vyhlášky odstranit požadavky na vykazování dat, která již ke své činnosti nevyužívá, odstranit duplicity vykazovaných dat, zvýšit přehlednost výkazů a zjednodušit jejich vykazování. Konkrétními změnami jsou například odstranění vymezení pojmu cenová lokalita, který je nově upraven cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie. Změněno bylo stanovení regulační báze aktiv, kdy se nově do této báze bude zahrnovat i majetek nabytý společnostmi při jejich přeměně.

Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice

Ministerstvo průmyslu a obchodu bohužel neindikovalo záměr vydat novou vyhlášku a obsah a zamýšlená podoba vyhlášky tak byla připravena bez spolupráce s dotčenými účastníky trhu s elektřinou. Pro účastníky trhu a zejména pak pro provozovatele distribučních soustav představuje vyhláška neočekávaný legislativní faktor s dopadem do provozu a zajištění distribuční sítě.

Připomínky Svazu k Východiskům Národního plánu obnovy

Cílem musí být primárně zajištění obnovy a odolnosti hospodářství vůči budoucím krizím a k tomu by prostředky měly být primárně využity. Požadujeme navýšení finančních prostředků určených pro průmysl a podnikatelský sektor, který bude čelit všem výzvám a regulacím. Důležitá pro posouzení výše alokací pro jednotlivé oblasti je také matice všech dostupných a připravovaných nástrojů podpory, nejen Národního plánu obnovy. Nedostatečná je alokace například na přímou digitální transformaci firem. Zároveň je nutné udržet alokaci u komponenty výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe.

Stanovisko k návrhu cenového rozhodnutí pro podporované zdroje energie

Svaz připomínkoval v rámci konzultačního procesu návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2021, ve které požaduje navýšit základní sazbu zeleného bonusu o 222 Kč/MWh na elektřinu vyrobenou v kogeneračních jednotkách s výkonem nad 5 MWe z důvodu růstu ceny paliva, emisních povolenek a fixních nákladů, např. mezd zaměstnanců.

Stanovisko k věcnému záměru energetického zákona

Nový energetický zákon si klade za cíl zohlednit veškeré trendy a požadavky plynoucí z nové evropské legislativy. Unijní legislativní balíček, tzv. „Zimní balíček“, zveřejněný v listopadu 2016 Evropskou komisí, přináší významné změny ve fungování trhu s elektřinou. Dochází k masivnímu rozvoji technologií, jako je decentralizovaná výroba zejména z obnovitelných zdrojů energie, akumulace či elektromobilita.