Priority a požadavky SP ČR v oblasti energetiky nalezenete zde.

 

Vodíková strategie České republiky

Vodíkové technologie jsou považovány za jeden z důležitých nástrojů, jak dosáhnout cílů Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu. To bylo také deklarováno ve sdělení Komise „Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu.“

Teplárny byly v dlouhé topné sezóně jistotou tepelné pohody

Skončilo druhé nejchladnější topné období posledního desetiletí, teplárny topily opět až do konce května. Dodávky tepla v části tepláren však meziročně nestouply, důvodem byl útlum provozu služeb, kulturních a sportovních zařízení po většinu topného období.

ČEPS: Do řízení elektrizační soustavy se zapojili noví agregátoři

Společnost ČEPS uzavřela smlouvu o poskytování služeb výkonové rovnováhy se dvěma novými integrovanými agregátory, společnostmi innogy Energo a Nano Energies. Současně došlo k rozšíření objemu nabízených služeb u jednoho ze stávajících agregátorů, společnosti E.ON.

Stanovisko k programovému dokumentu OP TAK 2021-2027

SP ČR dlouhodobě OP TAK podporuje jako významný prvek v podpoře konkurenceschopnosti českého průmyslu a hospodářství v následujících letech. Považujeme však za nutné materiál ještě vyjasnit či doplnit, aby se neopomněly některé důležité segmenty při jeho implementaci.

Připomínky k návrhu nařízení vlády o sazbách úhrady

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje uvést termín účinnosti nařízení vlády do souladu s účinností zákona novelizujícího horní zákon (zákon č. 88/2021 Sb.,), tedy z navrženého termínu 1. ledna 2022 na nově navržený termín 1. července 2021.

Stanovisko k novele vyhlášky o báňsko-technické evidenci

SP ČR požaduje doplnění ustanovení týkající se obchodního tajemství a žádá, aby byl účastníkem diskuse a připomínkového řízení při přípravě metodického pokynu k výpočtu nákladů na těžbu a výpočtu tržní ceny.

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

Vyhláška stanovuje pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, aby tím zajistila, že subjekty, kterým energetický zákon přiznává právo přístupu k jednotlivým zařízením plynárenské soustavy ČR, mohou toto právo realizovat za předem známých podmínek.