Stanovisko k Tezím pro změnu liniového zákona (energetické stavby; 2022)

SP ČR vítá a podporuje navržené změny liniového zákona, které přispějí ke zrychlení povolovacích procesů nízkouhlíkových výroben energie. Žádáme ale o rozšíření řady výhod i pro další důležité oblasti energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie. Zároveň je žádoucí doplnit i integraci některých, dnes dosud neintegrovaných řízení jako např. nakládání s vodami.

Stanovisko k novele energetického a stavebního zákona (2022/2, OZE)

SP ČR podporuje co nejjednodušší procesy povolení zdrojů OZE ať už v oblasti energetiky či v oblasti samotného stavebního práva. Bohužel slibované zjednodušení, urychlení povolení a výstavby bezemisních zdrojů se týká pouze velmi malé části OZE. Proto navrhujeme další úpravy, aby byla problematika OZE řešena komplexněji včetně velkých obnovitelných zdrojů energie včetně všech solárních elektráren, biometanu, vodíku, větrných elektráren, a dále také malých modulárních reaktorů. Nutné je také řešit posílení energetické infrastruktury kvůli možnosti připojení všech těchto zdrojů.

Stanovisko k nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o POZE

SP ČR navrhuje pro přechodnou transformační podporu tepla stanovit kratší lhůtu pro vyplacení podpory než je 120 dní, aby se mohla uplatnit v letošních cenách tepla. Zároveň SP ČR navrhuje prodloužit lhůtu na uplatnění práva na vrácení platby na podporu elektřiny pro dodavatele z 5 na 10 pracovních dní, což by bylo i v souladu s vyhláškou č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny.

Stanovisko k novele stavebního zákona (2022, přenesená působnost, povolení, apelace)

SP ČR nesouhlasí se změnou přístupu v rámci povolovacích procesů včetně dezintegrace řízení a vypuštění některých lhůt, opouštěním fikce souhlasu, zrušením změny u postavení osoby stavebníka, zrušením přednostního projednávání stavebních věcí či vypuštěním apelačního principu v soudnictví. Zároveň žádáme posílení pravomocí Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a zjednodušení a urychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie.