Stanovisko k Tezím pro změnu liniového zákona (energetické stavby; 2022)

SP ČR vítá a podporuje navržené změny liniového zákona, které přispějí ke zrychlení povolovacích procesů nízkouhlíkových výroben energie. Žádáme ale o rozšíření řady výhod i pro další důležité oblasti energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie. Zároveň je žádoucí doplnit i integraci některých, dnes dosud neintegrovaných řízení jako např. nakládání s vodami.

Stanovisko k novele energetického a stavebního zákona (2022/2, OZE)

SP ČR podporuje co nejjednodušší procesy povolení zdrojů OZE ať už v oblasti energetiky či v oblasti samotného stavebního práva. Bohužel slibované zjednodušení, urychlení povolení a výstavby bezemisních zdrojů se týká pouze velmi malé části OZE. Proto navrhujeme další úpravy, aby byla problematika OZE řešena komplexněji včetně velkých obnovitelných zdrojů energie včetně všech solárních elektráren, biometanu, vodíku, větrných elektráren, a dále také malých modulárních reaktorů. Nutné je také řešit posílení energetické infrastruktury kvůli možnosti připojení všech těchto zdrojů.