Stanovisko k návrhu nařízení o jednotném trhu digitálních služeb

Během prosince 2020 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách, zkráceně DSA) a o změně směrnice 2000/31/ES. Deklarovaným cílem nařízení je řešit nedostatky, které vznikly na jednotném evropském digitálním trhu v posledních letech. DSA je koncipováno jako legislativa doplňující řadu existujících a často roky praxí ověřených předpisů, jakými jsou směrnice 2000/31/EC (eCommerce) 2010/13/EU (AMSD), (EU)2019/790 (Copyright), (EU)2019/1150 (P2B). Jejich zachování a vylepšení díky zavedení ochrany pro dobrovolné snahy o moderaci obsahu dále podpoří inovaci a ochranu lidských práv.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky vítá nařízení DSA a podporuje potřebu vytvořit standardizované a fungující procesy v rámci digitální evropské agendy. Za pozitivní lze považovat zavedení odůvodněných žádostí o odstranění obsahu, ale také snahu o to, aby uživatelé měli větší kontrolu a transparentnost v souvislosti s doporučeními. Svaz zároveň zdůrazňuje, že povinnosti podávat zprávy o transparentnosti musejí být rozumné, přiměřené a založené na jasných statistických údajích. Požadavky na transparentnost by měly být dostatečně flexibilní pro to, aby bylo možno vzít v úvahu rozdíly mezi službami. Bude rovněž důležité vzít v úvahu riziko, že informace mohou být využity podvodníky ke zneužití systému, že dojde k odhalení obchodně citlivých informací nebo dopadu na soukromí uživatelů.

SP ČR má vůči nařízení DSA několik výhrad. Ty se týkají například pravidel, jak posuzovat ilegální obsah či možnost národní interpretace k vydání příkazu vůči zprostředkovatelské platformě. Provozovatel zprostředkovatelské služby musí totiž odpovídajícím způsobem reagovat na podněty z libovolného členského státu EU. Takový přístup jednak značně zvýší náklady u drtivé většiny evropských digitálních podniků, které na tento druh souladu s pravidly dnes nejsou připraveny, ale především zakládá oprávnění libovolného členského státu takto vystupovat vůči libovolné evropské platformě, přestože taková platforma v daném členském státě nemusí prakticky působit. Další výhrady Svazu směřují k problematice řešení případných sporů. Svaz nesouhlasí s mimosoudním řešením sporů, ani se zavedením tzv. „trusted flaggers“, kteří získají nově vyšší postavení v rámci procesu ohlašování.

 

Celé stanovisko s detailními připomínkami k jednotlivým článkům nařízení DSA naleznete zde anglickou verzi textu zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět