Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2022 a střednědobému výhledu

Rozpočet SFDI na rok 2022 a střednědobý výhled

Celkový rozpočet pro rok 2022 ve výši 130,6 mld. Kč je o více než 3 mld. Kč vyšší než v roce 2021. Na neinvestiční výdaje je alokováno celkem 42,1 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 88,5 mld. Kč. Výše finančních prostředků není konečná a v případě potřeby může být formou tzv. souvztažného navýšení příjmů a výdajů u zdrojů EU navýšena.

Střednědobý výhled pro rok 2023 celkem činí 96,7 mld. Kč a pro rok 2024 celkem činí 90,4 mld. Kč. Je nutné zdůraznit, že je potřeba zajistit rostoucí trend rozpočtu SFDI, který je podmínkou pro splnění cílů ve vztahu k výstavbě hlavní infrastrukturní sítě silnic a železnic.

Taulka č. 1 - Rozpočet SFDI na rok 2022 střednědobý výhled do roku 2023 - 2024 (v tis. Kč)

SFDI 2022Zdroj: Ministesrstvo dopravy ČR, Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024

 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

SP ČR dlouhodobě podporuje urychlení dokončení výstavby dopravní infrastruktury. V rámci rozpočtu 2022 se dá očekávat, že výsledná výše prostředků bude dostatečná. V letech následujících jsou ale plánované příjmy (a výdaje) z pohledu potřeby financování výstavby nové a údržby stávající dopravní infrastruktury dle našeho názoru naprosto nedostatečné. Žádáme tedy navýšení rozppočtu SFDI pro roky 2023 a 2024 alespoň na úroveň 140 mld. Kč.

Navýšení prostředků je nutné z několika důvodů. Jedním z nich jsou významně rostoucí ceny ve stavebnictví. Také díky úspěšně pokračující přípravě staveb bude v následujících letech připraven k realizaci větší počet km dálnic a větší počet investičních akcí na železnici, což si také může vyžádat vyšší finanční nároky. Navíc stávající dopravní infrastruktura má stále významný vnitřní dluh. K tomu bude třeba uspokojit rostoucí nároky nejen na dopravní infrastrukturu, ale i na další investice (např. ETCS).

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět