Stanovisko k návrhu rozpočtu a výhledu SFDI v letech 2013-15

Stanovisko SP ČR k návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury v letech 2013 - 2015    .

Zásadní připomínky:

Rozpočet nereaguje na schválené strategické materiály o konkurenceschopnosti České republiky, ze kterých vyplývá nutnost dobudování kvalitní páteřní dopravní infrastruktury - což nelze realizovat při sníženém objemu prostředků na rok 2013 ve výši 37 mld. Kč.

 
  1. Z hlediska udržitelnosti finančního plánování je nutné garantovat doplnění případného propadu zvýšením dotace ze státního rozpočtu.
  2. Nebezpečí nedočerpání prostředků OPD – vzhledem k výraznému snížení objemu zdrojů pro dopravní infrastrukturu pro rok 2013 oproti roku 2012 (pokles ze 41 mld. Kč na 37 mld. Kč).
  3. Dojde k omezení oprav a údržby i pro dofinancování běžících projektů OP Doprava. Při, v současné době předpokládané chybovosti projektů OP Doprava, nelze garantovat dočerpání všech alokovaných zdrojů EU. Za minimální požadavek v tomto směru považujeme ponechání limitu národních prostředků na úrovni roku 2012, tj. navýšení o 4 mld. Kč na celkových 41 mld. Kč a souhlas s dočerpáním úvěru EIB – pro rok 2013 ve výši
    3,034 mld. Kč.
  4. Nemožnost zahájit projekty nové finanční perspektivy EU 2014 – 2020. Současná úroveň rozpočtu SFDI pro roky 2014 a 2015 neumožňuje zahájit čerpání finančních prostředků EU z nové finanční perspektivy v těchto letech, neboť není možné zajistit dostatek národních zdrojů na spolufinancování fondů EU.
  5. Nezbytnost připravit se na nové programovací období EU v období 2014 – 2020. Dlouhodobost přípravy infrastrukturních projektů si vyžaduje pokračování přípravy klíčových projektů i při omezeném výdajovém rámci roku 2013. V opačném případě hrozí, že nebudeme schopni od roku 2014 čerpat prostředky z EU.

 

 

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět