Stanovisko k Dopravní politice ČR pro období 2021 - 2027

Hlavním cílem Dopravní politiky, za jejíž naplňování je zodpovědné Ministerstvo dopravy ČR, je zajistit rozvoj kvalitní, funkční a spolehlivé dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností jednotlivých druhů dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na obyvatelstvo (sociální koheze, veřejné zdraví, životní úroveň) a všechny složky životního prostředí, na principu udržitelného využívání přírodních zdrojů.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) dlouhodobě usiluje o rozvoj dopravní obslužnosti i dopravní infrastruktury včetně jejich kvality a snižování jejich případných negativních vlivů na okolí.

Proto připomínky SP ČR směřují k větší podpoře investic do infrastruktury (jmenovitě např. elektrifikace železnic, výstavba multimodálních terminálů či dobíjecích a plnících stanic) a pořizování nízkoemisních vozidel. K potřebným investicím do infrastruktury je ale také třeba zajistit stabilní financování přes SFDI, které nepodléhá každoročním výkyvům a politickým vlivům.

Mezi další připomínky týkající se železnice patří např. nutnost snížení či osvobození od poplatku za OZE, stanovení podmínek pro přístup na vysokorychlostní tratě, větší finanční podpora zavádění zabezpečovacího systému ETCS či dostavba chybějícího napojení Liberce na hl. město. U problematiky vodní dopravy je nutné řešit chybějící plavební stupně, zapojení do citylogistiky či větší využívání kombinované dopravy. V rámci silniční dopravy je pak potřeba řešit kromě nutnosti obnovy vozového parku a chybějící infrastruktury pro alternativní pohony také využití nových trendů Mobility as a Service a přijetí Akčního plánu autonomní mobility.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět