Stanovisko SP ČR k Národnímu akčnímu plánu pro energii z OZE

Svaz průmyslu a dopravy uplatnil své připomínky k aktualizované verzi Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.

Materiál, předkládaný Ministerstvem průmyslu, specifikuje očekávané množství spotřebované energie z jednotlivých obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 a plní také regulační funkci ve vazbě na zákon č. 165/2012 Sb, zejména v souvislosti se státní podporou OZE. SP ČR považuje cíl výroby z OZE v návrhu MPO s ohledem na technologická a rozpočtová omezení za nerealistický a navrhuje jeho korekci podle skutečných možností energetické soustavy i průmyslu. Svaz varuje, že na straně Evropské komise by kvůli návrhu MPO mohla vzniknout přehnaná očekávání ohledně dosažitelného podílu energie z OZE v ČR do roku 2030, což by mohlo znamenat další zatížení veřejných rozpočtů i podnikatelských subjektů a domácností. Viz stanovisko.

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět