Zveřejňujeme aktuální šetření SP ČR a ČNB za 1Q 2018 včetně ekonomické predikce

SP ČR a ČNB představují společně prováděné šetření mezi zhruba 150 nefinančními podniky, součástí je rovněž predikce SP ČR pro ekonomický vývoj v r. 2018 a 2019.

Ze společného šetření, které Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) provádí společně s Českou národní bankou (ČNB), vyplynulo, že náladu v české ekonomice na začátku roku 2018 nadále ovlivňuje ekonomická konjunktura (kompletní výsledky a predikce jsou ke stažení zde). Řada indikátorů je různým způsobem poznamenána vysokými růstovými hodnotami, které vykázala ekonomika v celém roce 2017. Tyto indikátory tak dokládají růst, ale zároveň zvýšenou rivalitu například při zajištění zdrojů či subdodávek.

Přestože se ekonomika na konci roku 2017 dostala na rekordní hodnoty, kterých již letos patrně nedosáhne a též šetření ukazuje mírně nižší vyhlídky podnikatelů do budoucna, žádný z ukazatelů neindikuje výraznější zvrat v růstovém trendu pro následující měsíce. Předpokládáme pokračování růstu a pozitivní nálady, i když výsledky nebudou během roku 2018 na tak vysokých hodnotách.

Nižší růstové tempo je dáno mj. tím, že v některých ohledech hodnocení podnikatelů opatrné, jak je tomu například v hodnocení tuzemské a zahraniční poptávky. Obdobně je přístup k hodnocení budoucích zakázek konzervativní a ilustruje jejich potenciální pokles tempa růstu z dosavadních vysokých hodnot.

Na základě šetření lze říci, že významnými faktory omezující růst firem jsou vysoké náklady na práci a nedostatek kvalifikované pracovní síly. To plně v souladu s reakcemi členů Svazu,  které na většině jednání k hlavním problémům v ekonomice uvádějí, že bariérou dalšího růstu je nedostatek pracovníků a komplikace spojené s hledáním vhodných zaměstnanců.

Investiční aktivita

Doprovodným efektem mzdového vývoje a též reakcí na předešlý vysoký ekonomický růst je i kladné saldo očekávané investiční aktivity. Hodnoty v níže uvedeném grafu ukazují, že si firmy si uvědomují nutnost investovat. Zároveň jsou stále častěji mzdovým vývojem motivovány k hledání cest nahrazování práce kapitálem.

 inve

Zdroj: SP ČR, pozn.: uvedené procentní hodnoty představují váženou relativní četnost, vahami jsou tržby. 

Euro v české ekonomice

Aktuální i předchozí šetření, včetně našich informací od členských firem Svazu, potvrzují, že řada plateb v eurech je prováděna i v rámci tuzemských transakcí, tj. nejen při exportu či importu. Podnikatelé v rámci ČR používají euro v posledních letech v intervalu 16 až 20 % tuzemských transakcí. Nákupy i prodeje v eurech omezují kurzové riziko a snižují transakční náklady. Tento ukazatel ilustruje dobrovolnou motivaci podnikatelů/firem využívat evropskou měnu.

euro
Zdroj: SP ČR
Využívání eura je také významným nástrojem v rámci firemního řízení a plánování. Řada exportních firem v posledních letech v rámci jejich finančního řízení se snažila nalézt optimální nastavení právě ve struktuře příjmů a výdajů i z pohledu využívání vhodných měn – zvoleným opatřením bylo právě využívání eura jako vhodného nástroje i pro tuzemské transakce.
Z našeho pohledu je právě realita struktury naší ekonomiky jedním z důvodů pro vhodnost přijetí eura v ČR. Silná vlastnická, obchodní provázanost ČR a eurozóny, otevřenost české ekonomiky a též její zapojení do globálních řetězců, to vše je ze strany podnikatelů přirozeným důvodem dobrovolného využívání společné měny. 
Dobrovolná „eurizace“ i v tuzemských transakcích je jedním z pozitivních signálů pro investory ukazující provázanost české ekonomiky s eurozónou.

Ekonomická predikce Svazu průmyslu
Součástí šetření je rovněž predikce SP ČR pro ekonomický vývoj v roce 2018 a 2019. Svaz svou predikci zpracovává mimo jiné jako výstup za české zaměstnavatele pro Economic Outlook, který pro celou EU sestavuje BusinessEurope, tedy organizace zastřešující evropské zaměstnavatele. Predikce je Svazem využívána i pro šetření makroekonomických prognóz, tzv. kolokvia, pravidelně prováděného Ministerstvem financí ČR.

Predikce využívá model vycházející z odhadu růstu základních složek HDP v daném roce s vahami jednotlivých složek HDP z předchozího roku. Na základě příspěvků k růstu z předchozího roku jsou pro zkoumaný rok analyzovány různé varianty vývoje základních složek produktu. Při finálním zhodnocení výsledků propočtu, který vedl k finálnímu odhadu ekonomického vývoje, jsou zohledněny závěry z individuálních diskusí s firmami, výše popsané výsledky šetření Svazu a ČNB. 

Letos se rekordní hodnoty růstu ekonomiky sníží z 4,5% růstu v r. 2017, dle predikce SP ČR na hodnoty mezi 3 a 4 %, konkrétně v modelové predikci se pohybujeme kolem 3,4 %, což je nadále pozitivní růstová hodnota.

Reakce našich členů v několika prvních měsících tohoto roku jsou vesměs mírně pozitivní, byť některé obory či firmy zmiňují, že ekonomika skutečně tento rok poroste pomalejším tempem, jak vidí na dosavadních firemních datech, což predikce SP ČR zohledňuje.

Růst bude tažen všemi složkami poptávky a klíčový bude příspěvek spotřeby domácností, to je důsledek pozitivního ekonomického vývoje, nízké nezaměstnanosti a rekordně rostoucích mezd.

Vývoz, byť se také může pozitivně projevit na výsledné hodnotě vývoje ekonomiky, bude volatilnější, což je patrné i z nižších březnových hodnot o nových průmyslových zakázkách ze zahraničí a též z tržeb z přímého vývozu průmyslových podniků (podrobněji k březnovému vývoji zde).

Pro příští rok zatím nemáme žádné výraznější indicie zvratu trendu, proto pozitivní růstové hodnoty predikujeme i na rok 2019.

Predikce vývoje HDP dle SP ČR

Rok 2018

3,4 %

Rok 2019

3,1 %

Zdroj: SP ČR

Kompletní výsledky šetření včetně okomentovaných grafů a též predikci ekonomického vývoje lze nalézt zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět