Vláda uvolnila pohyb lidí přes hranice

Vláda do značné míry vyhověla požadavkům a opakovaným apelům Svazu průmyslu a dopravy ČR na uvolnění omezení týkajících se zejména vstupu do ČR. Do ČR už od 27. dubna 2020 mohou opět pracovně přijet do ČR občané jiných členských zemí EU, kteří sem jedou na služební cestu nebo i za prací na delší dobu. S účinností od skončení nouzového stavu však pravidla dříve nastavená usneseními vlády vydanými podle krizového zákona byla téměř v plném rozsahu převzata do ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020, které nabylo účinnosti od 18. května 2020.

Pokud jde o částečné otevření možností pro přicestování cizinců ze třetích zemí za účelem výkonu ekonomické činnosti – této problematice se věnuje samostatný článek. Pokud jde o režim platný pro občany ostatních členských zemí EU, mohou již do ČR pracovně přijíždět jak na služební cestu nebo i za prací na delší dobu.

Změny, ke kterým došlo od 18.5.2020 pokud jde o cestování občanů ČR, cizinců, kteří již v ČR dlouhodobě pobývají, nebo příjezdů pracovníků z jiných členských zemí EU, dále pouze drobně doplňují hlavní změny účinné již od 27.4.2020 popř. od 1.5.2020 a níže jsou vyznačeny tučně jako dodatek k předchozímu textu. Upozorňujeme, že i tato informace se soustředí pouze na vybrané kategorie osob relevantní z pohledu ekonomické migrace, a není vyčerpávající, proto v detailech odkazujeme na znění ochranného opatření popř. za webové stránky příslušných rezortů). Přehled aktuálních pravidel pro přeshraniční pohyb nejdete v přehledných tabulkách.

I. VYCESTOVÁNÍ Z ČR

Možnost vycestovat z ČR už není omezená (z praktického pohledu ale budou nadále relevantní pravidla a omezení ostatních států pro vstup na jejich území).

II. VSTUP NA ÚZEMÍ ČR

Vstup do ČR byl a je nadále neomezený pro občany ČR a pro ty cizince, kteří mají na území ČR přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt. I pro ně však platí dodatečné hygienicko-epidemiologické podmínky, obecně

  • buď povinnost předložit na hranici potvrzení o absolvování testu na přítomnost koronaviru (jde o RT-PCR test, vzor potvrzení) v posledních 4 dnech s negativním výsledkem,
  • nebo povinnost neprodleně oznámit vstup na území ČR telefonicky nebo on-line příslušné krajské hygienické stanici a podstoupit povinnou 14 denní karanténu.
  • Už od 1.5.2020 je ale umožněno se karanténě vyhnout také bezodkladným absolvováním testu na přítomnost koronaviru (viz výše) po vstupu na území ČR a předložením potvrzení o jeho absolvování (s negativním výsledkem; v případě pozitivního výsledku bude nařízena izolace) příslušné krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu na území ČR.

Výjimky se týkají zejména přeshraničních pracovníků (vizte také dále), pracovních cest dalších osob v trvání do 72 hodin nebo návratů pracovníků mezinárodní dopravy či pracovníků servisu kritické infrastruktury (pokud jejich vycestování nepřesáhlo 14 dnů; pracovníci servisu kritické infrastruktury toto musí doložit i nótou zastupitelského úřadu cílové země).

PŘESHRANIČNÍ PRACOVNÍCI

Podmínky vstupu přeshraničních pracovníků (tzv. pendlerů, kteří pravidelně překračují hranice ČR z některé ze sousedních zemí), se postupně uvolnila už od 27.4.2020. Nově postačí, pokud předloží potvrzení o absolvování testu na přítomnost koronaviru (viz výše) v posledních 4 dnech s negativním výsledkem (výjimku z této povinnosti mají kromě zdravotníků, hasičů apod. také pracovníci subjektů kritické infrastruktury, pokud v ČR nebudou v kuse déle než 14 dnů).

Od 1.5.2020 je možné toto potvrzení předložit nejpozději do 72 hodin po prvním vstupu na území ČR (je tedy možné se nechat otestovat bezodkladně po vstupu na území ČR), současně ale takovou osobu váže povinnost neprodleně oznámit svůj vstup do ČR příslušné krajské hygienické stanici.

Povinnost předkládat potvrzení o opětovném absolvování testu na přítomnost koronaviru (viz výše) pak vzniká i při následných překročeních hranic, pokud od předložení posledního potvrzení uplynulo více než 14 dnů, od 1.5.2020 prodlouženo na 30 dnů.

POZN: obdobná pravidla platí i naopak, tj. pokud pendlují občané ČR do sousedních států, také oni se budou prokazovat při návratu do ČR potvrzením o absolvování testu na přítomnost koronaviru (viz výše) v posledních 4 dnech s negativním výsledkem (výjimku mají pendlující zdravotníci, záchranáři, pracovníci subjektů kritické infrastruktury apod., pokud doba vycestování nepřesahuje 14 dnů a v místě výkonu práce jsou přijata opatření proti šíření koronaviru), jinak se musejí při návratu do ČR hlásit příslušné hygienické stanici a ta rozhodne o karanténě. Od 1.5.2020 je i v tomto případě možné se karanténě vyhnout, pokud se nahlásí příslušné hygienické stanici, neprodleně se podrobí testu v ČR a potvrzení (s negativním výsledkem) předloží příslušné krajské hygienické stanici do 72 hodin po prvním návratu na území ČR. Také pro ně platí, že povinnost předkládat potvrzení o absolvování testu na přítomnost koronaviru (viz výše) vzniká opětovně při následných překročeních hranic co ČR, pokud od předložení posledního testu uplynulo více než 14 dnů (od 1.5.2020 již 30 dnů).

VSTUP OBČANŮ EU ZA ÚČELEM VÝKONU EKONOMICKÉ ČINNOSTI

Zásadní z pohledu ekonomických aktivit je, že od 27. 4. 2020 mohou nově do ČR vstoupit za účelem výkonu ekonomické činnosti občané z jiných zemí EU, pokud předloží potvrzení o absolvování testu na přítomnost koronaviru (viz výše) v posledních 4 dnech s negativním výsledkem (výjimky z povinnosti předložit výsledek testu při vstupu do ČR jsou velice omezené, pouze s potvrzením příslušného ministra, a i takové osoby jsou povinny test absolvovat do 24 hodin po vstupu do ČR).

Toto rozšíření možnosti vstupu do ČR tedy např. umožňuje příjezd servisních techniků napříč sektory, nikoliv pouze v případě servisu kritické infrastruktury jako dříve. Stejně tak mohou pracovně přijet do ČR občané jiných členských zemí, kteří sem jedou na služební cestu nebo i za prací na delší dobu.

Upozorňujeme zejména, že pokud takový pracovník EU přijíždí do ČR na dobu delší 72 hodin:

  • je povinen předem oznámit datum a způsob vstupu do ČR (prostřednictvím on-line formuláře na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, který ale prozatím - 24.4.2020 - není k dispozici); od 1.5.2020 již není po překročení státní hranice ČR k cestě v ČR do místa ubytování výslovně zakázáno využití veřejné hromadné dopravy nebo taxi (viz však dále);
  • je povinen mezi 10. a 14. dnem po vstupu do ČR absolvovat následný test na přítomnost koronaviru (viz výše);
  • je jeho pohyb na území ČR prvních 14 dnů omezen v podstatě pouze na cesty do práce a zpět a v rámci výkonu práce, cesty nutné pro zajištění základních životních potřeb a cesty do zdravotnických zařízení;
  • je ten, ke komu přijíždí (zaměstnavatel, ale i firma, ke které byl vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem, aj. v případě déle trvajících servisních a dalších prací prováděných přijíždějícím pracovníkem), povinen pro tohoto cizince zajistit ubytování na celou dobu jeho pobytu, dopravu od státní hranice na místo ubytování a pak dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm (pracovníci nejsou po dobu 14 dnů oprávněni jezdit veřejnou hromadnou dopravou), zajistit lékařskou péči po celou dobu pobytu, i návrat do země původu v případě ztráty zaměstnání na území ČR.

Uvedené omezení pohybu na území ČR platí ve stejném rozsahu i pro ty pracovníky z EU, kteří v ČR stráví max. 72 hodin. V důsledku skončení nouzového stavu (a tedy skončení platnosti opatření vydaných na základě krizového zákona) už neplatí povinnost toho, kdo těmto pracovníkům potvrzuje účel pobytu, zajistit, že budou dodržovat pravidla pro kritické zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2020 č. 332 (140/2020 Sb.).

Vzor potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR do 72 hodin.

Vzor potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR nad 72 hodin.

SERVIS KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Zahraniční pracovníci servisu kritické infrastruktury mají nadále vstup do ČR zjednodušený v tom, že jsou povinni hlásit vstup do ČR příslušné krajské hygienické stanici pouze pokud budou v ČR v kuse déle než 14 dnů (a ani v takovém případě se nahlašovat nemusí, pokud předloží na hranicích potvrzení o absolvování testu na přítomnost koronaviru (viz výše) v posledních 4 dnech s negativním výsledkem). V důsledku skončení nouzového stavu (a tedy skončení platnosti opatření vydaných na základě krizového zákona) už neplatí povinnost dodržovat pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2020 č. 332 (140/2020 Sb.) a pro subjekty, které je přijímají, toto zajistit.

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA

Nadále zůstává zachována výjimka vstupu do ČR pro pracovníky mezinárodní dopravy; pokud by byli v ČR v kuse déle než 14 dnů, jsou povinni hlásit vstup do ČR příslušné krajské hygienické stanici (a ani v takovém případě se nahlašovat nemusí, pokud předloží na hranicích potvrzení o absolvování testu na přítomnost koronaviru – viz výše - v posledních 4 dnech s negativním výsledkem).

DALŠÍ KATEGORIE OSOB

Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví upravuje i vstup dalších skupin cizinců (rodinní příslušníci občanů ČR nebo občanů EU s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR, studenti VŠ, cizinci tranzitující přes ČR, cizinci vstupující v naléhavých mimořádných situacích apod.), jež však nejsou předmětem této informace.

Přehled aktuálních pravidel pro přeshraniční pohyb nejdete v přehledné tabulce.

Vzor - Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2

Vzor potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR do 72 hodin.

Vzor potvrzení o výkonu ekonomické činnosti na území ČR nad 72 hodin.

kategorie Právní infoservis
zpět