EU spěchá se schvalováním nových směrnic a nařízení

Do květnových evropských voleb chce Evropská komise stihnout prosadit několik klíčových návrhů, které už pustila do legislativního procesu. Mezi nimi je také několik novinek, před jejichž přijetím Svaz průmyslu a dopravy ČR varuje. Vedly by k omezení konkurenceschopnosti evropských firem.

Pro rok 2019 navrhuje Komise pouze patnáct nových iniciativ, a to takových, které reagují na nejnovější evropské výzvy. Jsou to iniciativy v oblasti migrace, posílení hospodářské a měnové unie, reakce na zvyšující se napětí v rámci světového obchodního systému, dodržování zásad právního státu v některých členských státech a dosažení dohody s Velkou Británií o jejím odchodu z EU.

Svaz průmyslu a dopravy ČR v obecné rovině vítá snahy Komise v oblasti posilování jednotného trhu a aktivity v oblasti liberalizace světového obchodu. Na druhé straně s obavami sleduje vývoj řady návrhů Junckerovy Komise a apeluje na evropské zákonodárce, aby na poslední chvíli před volbami neschvalovali žádné předpisy, které by vedly k omezení konkurenceschopnosti, růstu a vytváření pracovních míst v EU.

JEDNOTNÝ TRH: SVAZ VÍTÁ BALÍČKY O OBCHODU SE ZBOŽÍM A SLUŽBAMI

Mezi projednávanými legislativními akty, které čekají na schválení, je balíček pro zboží, který je zaměřen na vzájemné uznávání zboží legálně uvedeného na trhu v jiném členském státě. Má také zlepšit koordinace dozorových orgánů členských států vymáhajících pravidla jednotného trhu. Svaz zdůrazňuje, že je třeba zlepšit uplatňování stávajících pravidel a zvýšit koordinaci a efektivitu existujících nástrojů, než se začnou vytvářet nová pravidla. Hlasovat se bude také o balíčku o službách, který by měl mj. zjednodušit poskytování služeb napříč členskými státy a omezit administrativní zátěž.

DIGITÁLNÍ TRH: NEUSPĚCHAT PRAVIDLA PRO SOUKROMÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

Svaz zdůrazňuje, že není možné uspěchat projednání klíčových legislativních návrhů, jakými jsou například návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, tzv. ePrivacy, či návrh směrnice o autorských právech na úkor jejich kvality. Konečné znění směrnice o autorských právech už dojednávají zástupci Rady EU, Evropského parlamentu a Komise. Směrnice by podle Svazu mohla ohrozit inovace a rozvoj nových obchodních modelů v EU. Článek 11, který chrání práva vydavatelů, by se měl změnit tak, aby se omezil jen na zpravodajství a nedotýkal se zábavného obsahu. Článek 13, který by nařídil provozovatelům internetových platforem kontrolovat porušení autorských práv nahrávaných materiálů, by měl mimo jiné omezit odpovědnost platforem, pokud podnikly specifické kroky k ochraně autorských práv.

PROVĚŘOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NESMÍ NARUŠIT OBCHOD

Rakouské předsednictví Rady EU se dohodlo s Evropským parlamentem na konečném znění nařízení ustavující rámec pro prověřování neboli screening, přímých zahraničních investic ze třetích zemí do EU. Europoslanci by o něm mohli hlasovat ještě do konce roku 2018. Souhlasit musí také členské státy. Prověřovat by se měly dlouhodobé záměry investorů u investic do strategických odvětví. Nařízení nebude nutit členské státy, aby zahraniční investice prověřovaly. Pokud už mají nebo se rozhodnou zavést mechanismus pro prověřování a blokování investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku, budou muset splnit jednotné unijní podmínky. Mezi ně nařízení řadí například zákaz diskriminace, ochranu důvěrných informací nebo právo na soudní ochranu proti rozhodnutím národních úřadů. Svaz průmyslu vytvoření odpovídajícího rámce pro prověřování zahraničních investic do Česka v zásadě podporuje. Musí se ale omezit pouze na skutečně kritickou infrastrukturu a klíčové technologie.

DOPRAVA: OBAVY ZE ZPŘÍSŇOVÁNÍ EMISÍ CO2 U AUTOMOBILŮ

Z aktuálně projednávaných legislativ se Svaz obává dopadů především dvou návrhů nařízení, které se věnují stanovení výkonnostních norem emisí CO2 u nových těžkých nákladních vozidel a stanovení výkonnostních emisních norem pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla. Členské státy se v říjnu shodly, aby se emise u osobních aut do roku 2025 snížily o 15 % a do roku 2030 o 35 % proti cílům pro rok 2021. To je větší snížení, než požadovala Evropská komise. O konečné podobě nařízení budou jednat zástupci Parlamentu, Komise a Rady. Nejambicióznější ve svých požadavcích jsou europoslanci, kteří chtějí snížit emise o 20 procent v roce 2025 a o 40 % do roku 2030 ve srovnání s cíli pro rok 2021.

Evropský rozpočet na roky 2021 až 2027

Jednání o novém sedmiletém rozpočtu EU na roky 2021 až 2027 ještě zdaleka nejsou u konce. Kromě členských států s ním musí souhlasit také Evropský parlament. „Pokud se hlasování nestihne do evropských voleb, mohou se jednání v nově zvoleném EP výrazně protáhnout. Členské státy přitom budou potřebovat čas, aby připravily implementační pravidla pro nové rozpočtové období. Jako členské státy sice nechceme jednání uspěchat, ale nemíníme je ani zbytečně protahovat,“ řekl na setkání expertního týmu SP ČR pro EU Zbyněk Smetana, ředitel odboru koordinace hospodářských politik EU. Svaz také upozorňuje, že je nutné zajistit schválení rozpočtového rámce před evropskými volbami. Zdržení by znamenalo, že by firmy čerpající evropské dotace nemohly v dostatečném předstihu plánovat své investice.
Lenka Dudková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět