Česko potřebuje podpořit investice, inovace a digitalizaci

Svaz průmyslu a dopravy ČR sestavil desatero opatření pro obnovu a posílení dlouhodobého růstu české ekonomiky. Ve středu tento plán zástupci Svazu průmyslu předali premiérovi Andreji Babišovi a vyzvali ho, aby vláda mimo jiné podpořila firemní a veřejné investice, stimulovala inovace a urychlila digitální transformaci firem a státu.

jednani AB 2020 07 29 1

Epidemie koronaviru připravila českou ekonomiku o část dlouhodobého výkonu. Zejména v některých službách bude ekonomická aktivita ještě dlouho nižší než před koronavirovou krizí. Ekonomické analýzy zemí podobných Česku hovoří o snížení dlouhodobého růstu v řádech několika desetin procentních bodů ročně, a to po dobu až deseti let. To bude znamenat miliardové ztráty pro celou ekonomiku.

Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzývá vládu, aby konkrétními kroky přispěla k rychlé obnově potenciálu pro dlouhodobý růst tuzemského hospodářství. Jejich výčet obsahuje desatero tematických opatření pro restart a obnovu dlouhodobého růstu české ekonomiky, které sestavil tým expertů Svazu průmyslu.

„Stejně jako zahraniční průmyslové svazy reagujeme na dosavadní vývoj. Jen dotace, sociální programy či zvýhodněné úvěry návrat k předkrizovému růstu a dlouhodobé prosperitě nezajistí. Je třeba věnovat se i střednědobým stimulům a dořešit řadu dlouhodobých problémů, které stále ekonomiku brzdí v rozvoji. Proto jsme premiérovi Andreji Babišovi předali desatero opatření, v němž na tyto problémy upozorňujeme a navrhujeme konkrétní řešení. Vláda by se měla soustředit na podporu investic, inovací, digitalizace, ale také zlepšit fungování trhu práce či zjednodušit a zpřehlednit regulaci,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

DAŇOVÁ OPATŘENÍ USNADNÍ INVESTICE

Červnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že velká část firem na koronavirovou krizi reaguje snižováním investic. To se týká nejen roku 2020, ale také roku 2021. Přitom právě investice do moderních výrob, výzkumu a vývoje nových produktů a služeb jsou klíčové pro dlouhodobou prosperitu, růst přidané hodnoty, a tím i mezd zaměstnanců.

„S ministerstvem financí jsme už připravili několik opatření v oblasti daní, která by měla firmy motivovat k obnově investiční aktivity. Soukromé investice jsou základem dlouhodobého ekonomického růstu, a proto je velmi potřebné, aby stát vytvářel prostředí pro jejich realizaci. Například mimořádné zrychlené daňové odpisy majetku či zvýšení limitu, do něhož výdaje na pořízení majetku nebude třeba odepisovat. Nyní je zapotřebí, aby vláda takové návrhy co nejrychleji dokázala schválit a prosadit do aktuálně projednávaných daňových balíčků a zákonů. Jsou jednoduché a střednědobě nezatíží státní rozpočet. Za stejně podstatné považujeme nastavení funkčních podmínek pro veřejné investice do vědy, výzkumu a inovací. Obě oblasti jsou pro ekonomiku klíčové a musí jít ruku v ruce," vysvětluje Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VÍCE PENĚZ Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ RESTARTUJE VÝZKUM A VÝVOJ

Soukromé firmy jsou tahounem investic do výzkumu a vývoje. Do hledání nových technologií, produktů či služeb firmy každý rok investují 60 procent ze všech výdajů na výzkum a vývoj v ČR. Navíc až do koronavirové krize tyto firemní investice každý rok rostly o 10 procent.

„Průzkumy Svazu průmyslu mezi firmami naznačují, že podniky nebudou mít v nynější situaci tolik prostředků na inovace a pokračování spolupráce s výzkumnými organizacemi jako v růstových letech před koronavirovou krizí. Proto je třeba, aby stát navýšil rozpočtové prostředky na podporu výzkumu a vývoje z národních zdrojů. Minimálně program MPO TREND by měl dostat o 1 až 2 miliardy korun více a program Národní centra kompetence o 1 miliardu korun více. Bez inovací nemůže česká ekonomika prosperovat,“ uvádí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jako jeden z nástrojů, který může v současné době podpořit ekonomiku, vnímá Svaz průmyslu i investiční pobídky.

„Myslíme si, že vláda i s ohledem na současnou situaci musí deklarovat svou vstřícnost a podporu investičních pobídek a povzbudit tím firmy k investicím. Investiční pobídky jsou důležitým nástrojem, jak podpořit ekonomiku. Souhlasíme, že by investice měly být selektivní a přinášet hlavně vyšší přidanou hodnotu, v současné době hospodářské recese by ale vláda měla využít možnost podporovat i investice důležité pro jednotlivé regiony," komentuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREM A STÁTU ZVÝŠÍ KONKURENCESCHOPNOST

Koronavirová krize ukázala, že podniky, které investovaly do své digitální transformace, se s ní dokázaly vyrovnat mnohem lépe. Proto je třeba, aby vláda podporovala, například z operačních programů, investice do digitalizace a kybernetické bezpečnosti, které mohou zejména u menších a středních firem zvýšit budoucí odolnost vůči krizím a zlepšit jejich konkurenceschopnost. Zároveň musí stát zrychlit budování potřebné digitální infrastruktury a rozšířit nabídku svých digitálních služeb.

„Naše budoucnost leží v digitální transformaci. Během koronavirové krize jsme si to velmi silně uvědomili. Je nutné položit základy ekonomiky založené na datech, ve které je kolem každého produktu ekosystém digitálních služeb. Nejen pro české podniky, ale především pro veřejnou správu je další podpora financování digitální infrastruktury jak ze státních, tak i soukromých zdrojů naprosto klíčová. Realita ukazuje, že pokud se rychle nezjednoduší proces zadávání veřejných zakázek, bude velmi těžké se v otázkách digitalizace státní správy pohnout z místa,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

FLEXIBILNÍ TRH PRÁCE A CHYTRÁ REGULACE

Svaz průmyslu dlouhodobě upozorňuje vládu, že tuzemský trh práce by měl být pružnější. Stát by měl podporovat kratší pracovní úvazky či nové způsoby organizace práce, jako je například práce na dálku. Pro rychlejší odeznění krizí je nutné také snížit bariéry pro najímání domácích a zahraničních pracovníků a pro ukončování pracovního poměru.

„Na trhu práce zažíváme velký paradox, kdy na jedné straně kvůli nepříznivé demografii v některých oborech a oblastech chybí významné množství pracovní síly. Na druhé straně občasné krize jako například tato koronavirová budou způsobovat výpadky zakázek ve firmách. V těchto krizových případech je potřeba zachovat zaměstnanost v regionech a ve firmách, které jsou jinak schopné být dlouhodobě dobrými partnery a zaměstnavateli,“ uvádí Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Samozřejmostí by měl být chytřejší přístup k nové regulaci. Ta musí vytvářet nové ekonomické příležitosti a ne brzdit firmy v jejich aktivitě. Je nutné, aby vláda dbala na to, že nové předpisy jsou promyšlené, odůvodněné a pro firmy dlouhodobě predikovatelné.

Svaz průmyslu a dopravy ČR věří, že i díky desateru opatření pro obnovu dlouhodobého růstu ekonomiky má nyní vláda unikátní příležitost nasměrovat českou ekonomiku mezi dvacítku nejvíce konkurenceschopných zemí na světě.

DESATERO SVAZU PRŮMYSLU PRO RESTART A OBNOVU DLOUHODOBÉHO RŮSTU ČESKÉ EKONOMIKY

Toto desatero doporučení bylo dne 29. července 2020 představeno a předáno předsedovi vlády ČR Andrejovi Babišovi.

  1. Oslabená ekonomika potřebuje obnovit svůj růst. Bez vyřešení nahromaděných problémů nelze domácí ekonomiku postavit na zdravých základech. Krize se tak může stát pro vládu zároveň příležitostí, jak naši situaci dlouhodobě zlepšit. V krátkém období je potřeba pomoc zacílit na nejvíce postižená odvětví.
  2. Investice jsou zásadní v dlouhém období i jako cesta z krize. Vláda by proto měla rozšířit veřejné investice, a to zejména v oblasti digitalizace a rozvoje infrastruktury. Vláda by měla zajistit rychlé a efektivní využití evropských fondů včetně Plánu obnovy EU. Pro růst a obnovu ekonomiky je prospěšné i lepší investiční prostředí, například výhodnější formou pobídek.
  3. Ekonomický růst a udržitelnost musí jít ruku v ruce. Ekonomický růst a inovace vytvoří nejlepší předpoklady pro zajištění udržitelnosti celé ekonomiky. Musíme proto podporovat dosahování obou cílů současně.
  4. Výzkum a vývoj musí být vládní prioritou. Je nutné stimulovat výzkum a vývoj ve veřejné i soukromé sféře, a to jak změnou podmínek, tak i přímými finančními nástroji. Vládní podpora výzkumu v soukromé sféře spojuje veřejný zájem i ekonomickou účelnost.
  5. Je nezbytné urychlit digitální transformaci podniků, státní správa nesmí zaostávat. České podniky v úrovni digitalizace předčí nejen většinu konkurentů v zemích EU, ale i USA (podle průzkumu Evropské investiční banky). Státní správa musí být schopna držet v digitalizaci krok s průmyslem. Právě úroveň státní správy a jejích služeb je v žebříčcích digitalizace to, co nás táhne dolů. To se neobejde bez investic do strategické digitální infrastruktury veřejné, v průmyslových aglomeracích i privátní.
  6. Rozvoj ekonomiky vyžaduje vzdělané a kvalifikované zaměstnance. Vláda by se měla soustředit na rozvoj a reformy oblasti vzdělávání. Je to nutné nejenom pro vyšší kvalifikaci zaměstnanců, ale především pro zajištění konkurenceschopnosti ČR do budoucna.
  7. Trh práce musí být flexibilní. Je potřeba usnadnit zaměstnávání zahraničních pracovníků, více podporovat kratší pracovní úvazky, nové způsoby organizace práce (např. práce na dálku) a snížit náklady na ukončení pracovního poměru.
  8. Regulace musí být chytrá. Budoucí regulační opatření mají smysl jen tehdy, opírají-li se o fakta a nebudou-li dusit ekonomický růst. Regulace může vytvářet ekonomické příležitosti, pokud je dlouhodobě predikovatelná, promyšlená a odůvodněná.
  9. Prosperita české ekonomiky je založena na její otevřenosti. Klíčovým faktorem úspěchu české ekonomiky je schopnost vyrábět výrobky konkurenceschopné na mezinárodním trhu. Zapojení do světové ekonomiky je třeba dále posilovat. Vláda by měla podporovat restart a zlepšení fungování jednotného trhu EU, bránit jeho fragmentaci a podporovat otevřenou obchodní politiku EU umožňující diverzifikaci hodnotových řetězců a svobodný pohyb nejen zboží a služeb, ale i dat.
  10. Přijmout euro, protože to bude mít jasné přínosy pro český průmysl a celou ekonomiku. Využít maximálně příležitost, kterou přinese české předsednictví v EU ve druhém pololetí 2022.

Desatero doporučení pro restart a dlouhodobou obnovu růstu české ekonomiky ke stažení zde.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět