Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR

 Logo OPZ

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Název projektu: Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR
 • Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010509
 • Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)
 • Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
 • Doba realizace projektu: 1. července 2019 – 30. června 2022
 • Cíl projektu: Cílem projektu je zkvalitnění spolupráce sociálních partnerů a jejich členských základen, které povede ke zlepšení vzájemné výměny informací mezi sociálními partnery a jejich členskými základnami, tak i mezi samotnými sociálními partnery. Realizátory projektu jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR a Českomoravská konfederace odborových svazů. Cílem také je rozvíjet stávající a iniciovat nová partnerství, která napomohou k řešení problémů podniků a zaměstnanců a zvýšit počet organizací zapojených do sociálního dialogu.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 - ZAPOJENÍ CÍLOVÉ SKUPINY DO SOCIÁLNÍHO DIALOGU
V rámci projektu řešíme 10 vybraných témat prostřednictvím sociálního dialogu. Zpětnou vazbu k nim budeme získávat od cílové skupiny formou projednání na úrovni odvětví, v expertních týmech a pracovních skupinách, na diskusních fórech, u kulatých stolů nebo pomocí dotazníkových šetření. Vzhledem k tomu, že v řadě témat reagujeme na aktuálně řešené záležitosti v legislativním procesu, není možné konkrétně naplánovat harmonogram jednotlivých témat, ani témata nemůžeme plně předvídat, proto uvádíme jen příklady témat, kterým se plánujeme zabývat.
 • Pracovně-právní legislativa (možná podtémata např. dopady zrušení karenční doby, e-neschopenka, elektronické doručování v pracovněprávních vztazích).
 • Pracovnělékařské služby
 • Exekuce, srážky ze mzdy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Slaďování pracovního a rodinného života (možná podtémata např. dětské skupiny, práce na zkrácený úvazek, návrat z rodičovské dovolené)
 • Zaměstnanost v automobilovém průmyslu a multiplikační efekt do dalších odvětví
 • Digitální ekonomika
 • Oběhové hospodářství
 • Prvky duálního vzdělávání v praxi (bude řešeno samostatně v KA 3 - Prvky duálního vzdělávání v praxi firem)
 • Kolektivní vyjednávání a role odborů v organizaci (bude řešeno samostatně v KA 2 - Bipartitní dialog na úrovni odvětví)
Dílčí výstupy
 • 24 jednání expertních týmů a pracovních skupin
 • 39 diskusních fór
 • 10 dotazníkových či jiných šetření v rámci cílové skupiny
 • 6 online jednání
 • 15 odborných posudků
 • 2 tematické analýzy 
KA 2 - BIPARTITNÍ DIALOG NA ÚROVNI ODVĚTVÍ
Bipartitní dialog na úrovni odvětví probíhá v podobě pravidelných měsíčních setkání zástupců odvětví na straně odborové a zaměstnavatelské. Počet stávajících odvětví je 11 a jedná se o 11 zástupců zaměstnavatelů a 7 zástupců odborů (některé odborové organizace odpovídají vícero zaměstnavatelským svazům). Na pravidelných jednáních se řeší aktuální informace z legislativní oblasti týkající se sociálního dialogu. Pravidelně je diskutována aktuální situace na trhu práce, pozornost je věnována i problematice agenturního zaměstnávání, především z pohledu sociálních partnerů na rovné pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců. Průběžně je řešen aktuální stav kolektivního vyjednávání v odvětvích a ve firmách (stav plnění podmínek kolektivního vyjednávání na aktuální rok a vyjednávání kolektivních smluv na rok následující).

Za stranu zaměstnavatelskou se účastní zástupci:
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Elektrotechnická asociace České republiky
 • Ocelářská unie
 • Sdružení automobilového průmyslu
 • Svaz chemického průmyslu ČR
 • Svaz dopravy České republiky
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Svaz sléváren České republiky
 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice
 • Asociace českého papírenského průmyslu
Za stranu odborovou se účastní zástupci:
 • Odborový svaz ECHO
 • Odborový svaz KOVO
 • Odborový svaz doprava - OSD
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy - OS TOK
 • Odborový svaz pracovníků obchodu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
 • Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
Dílčí výstupy
 • 34 bipartitních jednání na úrovni odvětví
 • 1 analýza

KA 3 - PRVKY DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI FIREM
Činnosti budou probíhat ve dvou úrovních - regionální a celostátní. Vznikne 10 regionálních koordinačních platforem plus 1 celostátní koordinační platforma a také soubor doporučení, jak postupovat při prosazování změn odborného vzdělávání v ČR, který bude metodickým materiálem pro práci realizačního týmu v rámci této aktivity.

Regionální úroveň
V návaznosti na aktivity SP ČR v oblasti podpory praktické výuky žáků SŠ na pracovištích firem, bude v 10 krajích ověřován model rozšířené spolupráce, který je úspěšně pilotován od roku 2017 v regionu Moravskoslezska. Jde o využití a ověření prvků duálního vzdělávání, jako jsou smlouvy mezi žákem a firmou, zapojení instruktorů ve firmách a odborníků z praxe do výuky, daňové zvýhodnění investice do vzdělávání nebo praktická výuka žáků na reálných pracovištích zaměstnavatelů. V 10 krajích ČR vzniknou regionální koordinační platformy, které budou sestávat ze zástupců zaměstnavatelů, škol, krajských samospráv a dalších relevantních partnerů. Tento model bude pilotně ověřen na vybraných školách a firmách v jednotlivých krajích.

Ve všech krajích ČR postupně uspořádáme kulaté stoly, abychom o možnostech modelu rozšířené spolupráce informovali další potenciální zájemce z řad zaměstnavatelů a škol a iniciovali tak partnerství, nastínili jim možný postup a pomohli se zavedením nezbytných opatření do praxe. V každém ze 14 krajů počítáme s konáním 1 kulatého stolu. Vybereme 10 krajů, ve kterých budou vhodné podmínky pro spuštění pilotáže zavádění prvků duálního vzdělávání do praxe. Dále uspořádáme k tématu zavádění prvků duálního vzdělávání do praxe konferenci, která bude sloužit jednak k další osvětě cílové skupiny, tak i ke sdílení zkušeností; předpokládáme její konání v roce 2021.
V každém z krajů vytipovaných pro pilotáž bude k ověření modelu spolupráce uzavřeno min. 5 partnerství za účelem připravit pracoviště zaměstnavatelů na praktickou výuku žáků. Časové nároky na přípravu jsou velmi individuální, ale ze své podstaty dlouhodobé, plán implementace by byl minimálně 1 rok, spíše déle, samotné smlouvy o spolupráci by se pak uzavíraly na 7 let, popř. v členění 4 roky při podpisu smlouvy a následné prodlužování minimálně vždy o 3 roky. Toto vychází z toho, že období od nástupu žáka do prvního ročníku po absolvování oboru trvá několik let. Regionální manažer v daném kraji bude zaměstnavatelům poskytovat poradenství a metodickou pomoc se zavedením prvků odborné přípravy v prostředí firem. Předpokládáme uspořádání řady pracovních jednání na půdě zaměstnavatelů, škol i v kontaktních místech SP ČR. Tato jednání povedou k uzavření partnerství, jehož vývoj a naplňování smluvních podmínek bude daný Regionální manažer dále monitorovat a spolupracovat na naplnění cílů s aktéry dohody. V Moravskoslezském kraji (model byl již pilotně ověřován) budeme pokračovat v realizaci započatých a uzavřených partnerství, budeme dále monitorovat jejich naplňování a budeme přenášet zkušenosti do ostatních regionů. V každém regionu se uskuteční 6 jednání regionální koordinační platformy, tj. 60 jednání celkem.

Celostátní úroveň
Bude vytvořena celostátní platforma střešních zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů, která bude mít za úkol pilotně celý systém zavádění prvků duálního vzdělávání do praxe řídit a koordinovat. Tato platforma bude jakýmsi "koordinačním centrem" na národní úrovni, která připraví prostředí pro koordinaci spolupráce zaměstnavatelů a škol v rámci celé ČR a umožní tak získat zkušenosti a cenné podněty pro další projednávání problematiky zavádění prvků duálního vzdělávání na národní úrovni. Tak jako v regionech budou vznikat partnerství tzv. "zespodu", tak na národní úrovni budou naopak stanoveny principy fungování "shora", které zohlední jak osvědčenou praxi z regionů, tak připraví půdu pro možné koncepční řešení takové spolupráce v rámci celé ČR do budoucna. Koncepční řešení bude stavět na souboru doporučení jak postupovat na regionální a národní úrovni při prosazování změn odborného vzdělávání v ČR. Předpokládáme zapojení 10 zástupců zaměstnavatelů. Uskuteční se 10 jednání celostátní platformy střešních zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pilotně se v projektu zaměříme zejména na tyto skupiny oborů vzdělání:

 • Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (zaměření na Hutnictví a slévárenství) - řešení ve spolupráci s Ocelářskou unií a Svazem sléváren ČR
 • Strojírenství a strojírenská výroba - ve spolupráci se Svazem strojírenské technologie a Sdružením automobilového průmyslu
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika - ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací ČR a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice
 • Technická chemie a chemie silikátů - ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČRDoprava a spoje - ve spolupráci se Svazem dopravy ČR
 • Ekonomika a administrativa - ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR
Dílčí výstupy
 • 1 soubor doporučení jak postupovat na regionální a národní úrovni při prosazování změn odborného vzdělávání v ČR
 • 1 celostátní platforma střešních zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů pro koordinaci praktického vzdělávání u zaměstnavatelů
 • 10 regionálních koordinačních platforem pro pilotáž prvků duálního vzdělávání
 • 50 partnerství
 • 1 konference
 • 14 kulatých stolů
 • 1 souhrnná zpráva

KA 4 - REGIONÁLNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG
Vybrané Regionální sektorové dohody a další účelová partnerství uzavřené v předchozím období budou dále monitorované a rozvíjené. Dle potřeby budou regionálními manažery iniciována další partnerství k řešení aktuálních problémů regionů. Pro cílovou skupinu uspořádáme ať už v rámci uzavřených partnerství či mimo ně akce typu Živá knihovna povolání, Kulatý stůl, Networkingová akce nebo akce, na kterých budou regionální pracovníci spolupracovat s partnery v regionu (Burzy práce apod.). Pracovníci v regionech se budu i nadále zapojovat do regionálního sociálního dialogu na krajské úrovni - zapojením se do krajských tripartit, pracovních týmů, komisí či poradních orgánů, dále i formou účasti na dalších akcích v regionu (na různých fórech, konferencích apod.), budou cílové skupině v regionu poskytovat informace o dění na národní i regionální úrovni a o možnostech zapojení cílové skupiny do těchto aktivit. Vybrané aktivity budou realizovány jako kofinancované a tím se aktivity v regionech stanou udržitelnější pro období po skončení projektu.

Dílčí výstupy
 • 84 jednání u kulatých stolů
 • 84 networkingových akcí
 • 24 živých knihoven povolání
 • 7 regionálních analýz

KA 5 - ZVÝŠENÍ POČTU ORGANIZACÍ AKTIVNÍCH V SOCIÁLNÍM DIALOGU A DALŠÍ AKTIVITY PRO CÍLOVOU SKUPINU
Oproti stavu na počátku projektu chceme zvýšit počet podniků aktivních v sociálním dialogu o 10 %. Informace o zapojení podniků do sociálního dialogu budou sledovány a průběžně vyhodnocovány. Noví členové SP ČR budou dostávat tzv. "vstupní" detailní informace o fungování výkonného aparátu SP ČR, jeho agendách, možnostech zapojení se do expertních týmů, pracovních skupin a dalších činností SP ČR. Dále obdrží informace, na koho se obracet a o možnostech spolupráce v rámci svého regionu a využití kontaktního místa SP ČR. Zájemci o členství v SP ČR mohou využít tzv. dnů otevřených dveří, které budou pořádány 2x ročně pro zájemce o členství a v rámci nichž je jim představen SP ČR, dozví se o jeho fungování, o tom, jak postupovat, pokud se chtějí stát členem. Stávající i noví členové budou pravidelně informováni o aktivitách SP ČR v sociálním dialogu prostřednictvím kontaktních míst a bude od nich získávána zpětná vazba ke spokojenosti se členstvím, náměty na zlepšení. Cílová skupina může pokládat dotazy k pracovně-právním záležitostem v online poradně webu SocialniDialog.cz. Cílová skupina je pravidelně informována o aktuálních tématech sociálního dialogu prostřednictvím elektronického zpravodaje (Zpravodaj Sociálního dialogu). Pokračovat budeme také ve sběru a sdílení příkladů dobré praxe ve firmách.

Dílčí výstupy
 • 12 vydání Zpravodaje Sociálního dialogu (elektronicky)
 • 1 publikace příkladů dobré praxe + článek v rubrice příkladů dobré praxe na webu www.socialnidialog.cz ke každému příkladu
 • 5 Dnů otevřených dveří
 • 10 akcí pro nové členy
 • 1 analýza
 • 1 konference

KA 6 - ŘÍZENÍ PROJEKTU
Aktivita má za cíl propojovat aktivity projektu, vzájemně je koordinovat a přenášet informace mezi různými úrovněmi sociálního dialogu. V KA 6 jsou zahrnuty také všechny aktivity související s řízením projektu.
Hloubkové rozhovory ke stavu sociálního dialogu ČR - v předchozím projektu NORD se nám pro ověření stavu sociálního dialogu osvědčila metoda hloubkových rozhovorů. Výsledkem byla řada otázek a témat, kterými jsme se pak (nejen) v rámci projektu dále zabývali. První vlna hloubkových rozhovorů proběhla v roce 2016 na úrovni národní, odvětvové i regionální a to jak u SP ČR, tak i ČMKOS. Na tato zjištění z počátku projektu jsme reflektovali úpravami některých aktivit a průběžně je vyhodnocovali. V závěru projektu NORD (v březnu 2019) byla ukončena druhá vlna hloubkových rozhovorů, ze kterých jsme získali další podněty. V rámci nového projektu necháme provést další, v pořadí již třetí vlnu hloubkových rozhovorů (v roce 2022) a porovnáme je s výstupy z let 2016 a 2019.
V závěru projektu bude připravena konference, která shrne výstupy projektu a seznámí s nimi cílovou skupinu.

Dílčí výstupy
 • 1 konference
 • 1 výstup hloubkových rozhovorů ke stavu sociálního dialogu v ČR

KONTAKT

 • Ing. Alice Sládková – hlavní manažerka projektu (tel: 225 279 802, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Sládková Alice
/
kategorie Probíhající projekty
zpět