Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR

 Logo OPZ

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Název projektu: Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR
 • Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0000026
 • Příjemce dotace: Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)
 • Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
 • Doba realizace projektu: 1. listopadu 2015 – 31. prosince 2018, projekt prodloužen o 6 měsíců do 30. června 2019
 • Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zkvalitnění spolupráce sociálních partnerů a jejich členských základen, které povede ke zlepšení vzájemné výměny informací mezi sociálními partnery a jejich členskými základnami, tak i mezi samotnými sociálními partnery a dalšími relevantními subjekty prostřednictvím většího propojení jednotlivých úrovní sociálního dialogu z využitím zpětné vazby přímo od cílové skupiny projektu. Dalšími cíli projektu je zvýšit povědomí o přínosech sociálního dialogu v řešení vybraných problémů a dále iniciovat a realizovat tzv. účelová partnerství v regionech, která mají napomoci řešení konkrétních problémů.


KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 - ZÍSKÁVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY A KOMUNIKACE S CÍLOVOU SKUPINOU
Cílem aktivity je rozšiřovat činnosti realizované v předchozích projektech v konzultacích a získávání zpětné vazby od cílových skupin jak na národní, tak i regionální a odvětvové úrovni s rozšířením a zkvalitněním způsobů získávání zpětné vazby a jejího zpracování ve vybraných oblastech (např. kolektivní vyjednávání). Výčet témat bude průběžně konkretizován a aktualizován. Témata k diskusi budou reagovat na požadavky národní tripartity, bipartitního dialogu na úrovni odvětví či na požadavky na řešení problémů, které vzejdou přímo z regionů (pro shromažďování podnětů a reakcí budou sloužit kontaktní místa v regionech). Více o tématech, kterými jsme se v projektu věnovali naleznete v tomto článku: Projekt NORD.

Pro získávání zpětné vazby budeme využívat více metod: hloubkové rozhovory, diskusní fóra, bipartitní jednání na úrovni odvětví, expertní týmy a pracovní skupiny, kontaktní místa v regionech, účast v krajských tripartitách, dotazníková šetření a další. Zpětný tok informací zajistí následná setkání v rámci vyjmenovaných metod, a navíc bude zajištěna prostřednictvím elektronického bulletinu (čtvrtletník) a webového portálu socialnidialog.cz.

Výstupy z konzultací, zkušenosti z praxe, náměty na změny, včetně kvantitativních údajů budou využity při formulování stanovisek reprezentantů zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců v rámci legislativního procesu, při jednání tripartity na národní úrovni, při prezentaci činnosti sociálních partnerů na mezinárodní úrovni. Přidanou hodnotou zpětné vazby je zapojení cílové skupiny do řešení problému a formulování návrhů řešení. Celá aktivita má také posílit propojenost jednotlivých úrovní sociálního dialogu a ukázat opodstatněnost sociálního dialogu při řešení konkrétních problémů.
 
Uskutečněné aktivity Výstupy
KA 2 - ROZVOJ ANALYTICKÉ A ODBORNÉ KAPACITY

Cílem aktivity je napomoci sociálním partnerům v plnění jejich role v legislativním procesu a v řešení témat, která se dotýkají sociálního dialogu na různých úrovních, pro něž však nemá SP ČR či ČMKOS dostatečné odborné kapacity. Proto jsou naplánovány 2 typy činností, a to zpracování odborných posudků pro dílčí problémy a zpracování rozsáhlejších analýz pro komplexnější problémy.

Odborné posudky budou zaměřeny zejména na oblast zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztahů a budou zpracovávány externími pracovníky.

Analýzy jsou rozděleny na tzv. tematické a tzv. regionální. Regionální analýzy se týkají problematiky daných regionů, budou mít tedy úzkou vazbu na konkrétní kraj/e, např. v souvislosti se zaměstnaností, dopravní obslužností, životním prostředím apod. Tematické analýzy řeší jedno ucelené téma a nemají přímou vazbu na konkrétní region. Specifickou tematickou analýzou je také analýza zaměřená na vnímání SP ČR a ČMKOS.

Odborné posudky a tematické analýzy budou sloužit zejména jako podklad k činnostem v klíčové aktivitě 1 (např. projednání závěrů odborného posudku či analýzy na bipartitním jednání na odvětvové úrovni), regionální analýzy se více promítnou do klíčové aktivity 3, kdy jejich výstupy mohou sloužit jako argument a výchozí bod pro ustavení účelového partnerství.

Výstupy
KA 3 - SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A VŠECH RELEVANTNÍCH SUBJEKTŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Cílem aktivity je rozvoj stávajících partnerství a vytváření nových tzv. účelových partnerství. Mezi stávající tzv. účelová partnerství, která budou v tomto projektu dále rozvíjena, patří i regionální sektorové dohody uzavřené v rámci předchozího projektu Sektorové dohody - řešení RLZ (reg. č. CZ.1.04/1.1.01/B9.00013). Nově vznikající účelová partnerství budou mít podobu sítě (dočasné) zainteresovaných subjektů k vyřešení aktuálního problému v daném regionu (např. dopravní infrastruktura a obslužnost, vzdělávání, trh práce, environmentální problematika a další).

U již existujících regionálních sektorových dohod bude probíhat zapojování dalších subjektů na regionální úrovni ve všech 13 krajích ČR vyjma hl. města Prahy (k uzavření dohod došlo v 1. polovině roku 2015) jako specifického druhu účelových partnerství. Dále budou prováděny aktivity související se supervizí dohodnutých opatření v rámci Akčních plánů regionálních sektorových dohod, jejich koordinaci a spolupráci na realizaci. V souvislosti s realizací Akčních plánů se budou konat pravidelná setkání aktérů regionálních sektorových dohod, v rámci kterých budou vyhodnocována a revidována opatření tak, aby reflektovala dosavadní vývoj a plnění dohod.

V rámci sociálního dialogu v regionech budou regionální experti projednávat oblasti, ve kterých by účelové partnerství bylo vhodným řešením. Budou probíhat přípravná i další jednání a komunikace s relevantními aktéry, které povedou k ustanovení účelového partnerství. To se uskuteční formou sepsání a projednání dohody a stanovením pravidel spolupráce. Samotná realizace aktivit obsažených v dohodě bude záviset na daném problému, který bude řešit. Je naplánováno celkem 14 nových účelových partnerství.

V závěru projektu bude připraven a zveřejněn dokument shrnující informace jak k realizovaným aktivitám regionálních sektorových dohod, tak k nově uzavřeným účelovým partnerstvím jako příklad využití sociálního dialogu v praxi.

Uskutečněné aktivity
 • 69 kulatých stolů především pro aktéry regionálních sektorových dohod a nově uzavřených účelových partnerství
 • Pracovní setkání k ustavení a realizaci nových účelových partnerství
Výstupy
 • Informační letáky k sociálnímu dialogu
 • 15 nových účelových partnerství
 • Shrnující informace o účelových partnerstvích (o realizovaných aktivitách regionálních sektorových dohod a nových účelových partnerstvích)
KA 4 - ŘÍZENÍ PROJEKTU

Vedle běžných řídících a administrativních činností bude během projektu prováděna průběžná evaluace projektu. Min. 1x ročně bude zpracováno stručné shrnutí proběhlé evaluace a případné návrhy na změny. V závěru projektu se uskuteční konference, která shrne výstupy projektu a seznámí s nimi cílovou skupinu a bude zpracována závěrečná evaluační zpráva.

Plánované aktivity
 • Závěrečná konference projektu plánována na 6. 6. 2019
Výstupy
 • Závěrečná evaluační zpráva projektu

Další odkazy

KONTAKT

 • Ing. Alice Čechová – manažerka projektu (tel: 225 279 802, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět