Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

SP ČR se stal partnerem projektu, který je koncipován jako základ vzájemné spolupráce sociálních partnerů zastupujících zaměstnavatele i zaměstnance v RHSD ČR, ke kterému se přihlásili všichni účastníci RHSD (ČMKOS, ASO, SP ČR, KZPS). Projekt se skládá z 5 základních klíčových aktivit, které uceleně vytváří výše zmiňovaný projekt, který bude naplňovat stanovené cíle v souladu s potřebami posilování sociálního dialogu v ČR na národní, regionální, odvětvové i podnikové úrovni.

 

základní informace

Projekt bude realizován prostřednictvím reprezentativních organizací sociálních partnerů v ČR, zastoupených v Radě hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD) tak, aby i nadále rozvíjel již vytvořené systémy rozvoje lidských zdrojů ve vlastních organizacích a sociální dialog organizací sociálních partnerů na národní, odvětvové a podnikové úrovni v oblasti aktuálních změn pracovního práva, a to za pomoci vzdělávacích seminářů zaměřených na podrobnou informovanost a výměnu názorů v souvislosti s technickou i koncepční novelou zákoníku práce, připravované úpravě evidence odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a novelou občanského zákoníku. V souladu s hlavním i specifickými cíli projektu bude podporována kvalita a další rozvoj sociálního dialogu v oblasti pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. V neposlední řadě je záměrem prostřednictvím sociálního dialogu usměrňovat aplikaci nové pracovněprávní úpravy v praxi zaměstnanců a zaměstnavatelů a přispívat k formování společných postojů sociálních partnerů k připravovaným změnám právní úpravy v těchto oblastech.

Hlavním cílem projektu je zvyšování vzdělanosti a informovanosti zaměstnanců a zaměstnavatelů týkající se připravovaných i realizovaných legislativních změn v pracovním právu, novém občanském zákoníku, v zákoně o zaměstnanosti a evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a snaha o slaďování postojů sociálních partnerů k těmto změnám. Současně je tento cíl zaměřen na posilování kapacit a rolí sociálních partnerů při obhajobě jejich oprávněných zájmů v ekonomické a sociální oblasti a na zvyšování kapacit při vedení sociálního dialogu na všech jeho úrovních.


Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Zkrácený název projektu: Realizace seminářů
Číslo projektu: 2015/53861-5
Doba realizace projektu: 1. 8. – 31. 12. 2015
Specifické výstupy projektu:

  • vytvoření tří učebních textů,
  • zpracování a vydání informačních a propagačních materiálů,
  • proškolení cca 4 000 osob v seminářích.

Informační leták projektu

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 01 VYUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K PROPAGACI VÝSTUPU PROJEKTU
Cílem je využití existujících webových platforem sociálních partnerů www.socialnidialog.cz, www.cmkos.cz, www.spcr.cz, www.asocr.cz, www.kzps.cz k propagaci výstupů projektu v souladu s potřebami posilování sociálního dialogu v ČR na národní, regionální, odvětvové i podnikové úrovni a jejich prostřednictvím motivovat účastníky projektu (ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců) pro vzdělávání.

Na společném portálu www.socialnidialog.cz, i na webových platformách uvedených partnerů projektu budou postupně zveřejňovány informace o realizaci projektu vč. jednotlivých výstupů z klíčových aktivit. Očekává se, že ze strany zástupců cílové skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů navštíví webové stránky minimálně několik desítek tisíc návštěvníků za všechny sociální partnery.

KA 02 ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍCH TEXTŮ
Společné autorské týmy zástupců zaměstnanců (ČMKOS a ASO) a zástupců zaměstnavatelů (SP ČR a KZPS) vypracují 3 učební texty na téma:
Každý účastník KA 04 Vzdělávání bude vybaven všemi učebními texty bez ohledu na to, kterého tematického semináře se zúčastní. Zpracované učební texty budou dále využity v systému samostudia, popřípadě při realizaci vlastních vzdělávacích aktivit na úrovni základních organizací a jednotlivých podniků.

KA 03 VÝROBA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ NA PODPORU SOCIÁLNÍHO DIALOGU V OBLASTI AKTUÁLNÍCH ZMĚN PRACOVNÍHO PRÁVA
Cílem této KA je vytvoření informačních a propagačních materiálů na podporu sociálního dialogu v oblasti aktuálních i připravovaných změn pracovního práva a zaměstnanosti a k seznámení odborové i zaměstnavatelské veřejnosti s jejich hlavními charakteristikami.

První částí této aktivity je co nejširší oslovení cílové skupiny prostřednictvím plakátku se základní informací o projektu s výzvou k účasti. Druhou částí aktivity je vydání propagačně informační brožury věnované tematicky novelizaci zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, nového občanského zákoníku a nové úpravy evidence odborových organizací a organizací zaměstnavatelů. Cílem je dostat tuto brožuru až na úroveň základních odborových organizací a vedení jednotlivých podniků a institucí.

KA 04 VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem aktivity je poskytnutí aktuálních a reálných znalostí a vědomostí odborové i zaměstnavatelské veřejnosti o probíhajících i připravovaných změnách v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, občanského zákoníku a evidence odborových organizací a organizací zaměstnavatelů.

Bude realizováno 200 vzdělávacích seminářů s předpokládanou účastí 4 000 posluchačů. Semináře budou rozděleny do 3 oblastí podle témat učebních textů. Budou organizovány hlavním metodikem projektu ČMKOS, který ve spolupráci s koordinátory jednotlivých partnerů zabezpečí jejich realizaci. Při zajištění jednotlivých seminářů bude využito možností, zkušeností a praktických dovedností zástupců jednotlivých členských organizací sociálních partnerů, tzn. na straně zaměstnanců jednotlivých OS sdružených v ČMKOS a ASO a na straně zaměstnavatelů jednotlivých odvětvových členů sdružených v SP ČR a KZPS. Právě členské organizace budou zabezpečovat každý z 200 seminářů tím, že zajistí účast 20 svých zástupců (cílovou skupinu) a doporučí svého lektora. Pro organizaci seminářů není nutno projednat paritní zastoupení jednotlivých sociálních partnerů, ale je třeba zdůraznit uskutečnění všech seminářů bez ohledu, kdo je bude zabezpečovat. V průběhu KA budou zorganizována minimálně 4 setkání lektorů, která budou probíhat ve formátu školení školitelů.

KA 05 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU
Cílem je monitorovat a dodržovat obsahový, časový a finanční harmonogram projektu dle schváleného rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Tato KA bude zabezpečována prostřednictvím vytvořeného Řídícího týmu projektu, který bude tvořen 3 zástupci ČMKOS (hlavní manažer projektu, metodik projektu, finanční manažer projektu) a po 1 zástupci partnerů ASO, SP ČR a KZPS (koordinátoři). Celkem jej tedy bude tvořit 6 osob. Řídící tým bude monitorovat realizaci projektu, schvalovat jednotlivé výstupy projektu a připraví Závěrečnou zprávu projektu pro MPSV ČR.
 
PUBLICITA PROJEKTU
Každý z uvedených výstupů projektu bude zveřejněn na webových stránkách partnerů www.socialnidialog.cz, www.cmkos.cz, www.spcr.cz, www.asocr.cz, www.kzps.cz ve formátu PDF s možností jejich využití pro každého zájemce z řad cílové skupiny.

KONTAKT
  • JUDr. Nora Šejdová, koordinátorka projektu za SPČR, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 225 279 305.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Realizované projekty
zpět