Týdenní přehled v institucích EU

Přehled dění v evropských institucích na následující týden.
Týdenní přehled v institucích EU (23. - 29. 4. 2018)

V pondělí Průmyslový výbor Evropského parlamentu projedná zákon o kybernetické bezpečnosti a investiční projekty v oblasti energetické infrastruktury v rámci Evropské unie.
V úterý se koná schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR. Senátoři budou projednávat návrhy na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, společný systém DPH, a sazby DPH, přípravu Konvergenčního programu ČR na léta 2018 až 2021 či přípravu Národního programu reforem na rok 2018.
Ve středu bude Evropská komise projednávat víceletý finanční rámec; Digitální jednotný trh (včetně iniciativy zaměřené na výzvy online platformy, pokud jde o šíření falešných informací, iniciativu podporující spravedlnost a transparentnost pro uživatele zprostředkovatelských služeb on-line a vyhledávačů a revizi pokynů Komise o analýze trhu a posuzování významné tržní síly v odvětví elektronických komunikací); Uskutečnění jednotného digitálního trhu - 3. balíček dat (včetně iniciativy REFIT týkající se informací veřejného sektoru, iniciativy REFIT týkající se doménového jména ".eu", sdělení o elektronickém zdravotnictví a iniciativy týkající se umělé inteligence a robotiky); Balíček EU v oblasti práva společností; a Návrh doporučení Rady o posílené spolupráci při prevenci nemocí předcházejících očkování.
Ve středu poslanci Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu vyslechnou prezentaci zvláštní zprávy Evropského účetního dvora na téma „Volný pohyb pracovníků – je zajištěna základní svoboda, ale lepší zaměření prostředků EU by volnému pohybu pracovníků napomohlo“.
Ve středu poslanci Dopravního výboru Evropského parlamentu povedou rozpravu na téma společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy.
Ve čtvrtek poslanci Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu povedou diskusi s komisařem Vytenisem Andriukaitisem ohledně obecného potravinového práva.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (16. - 22. 4. 2018)

V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov, která se bude mj. zabývat způsoby omezení plýtvání potravin a nekalými obchodními praktikami v rámci potravinového řetězce.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat Balíček rozšíření; Unii bezpečnosti (včetně revize nařízení o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušných látek REFIT, iniciativy REFIT na zlepšení bezpečnosti průkazů o průkazu totožnosti a pobytových průkazů občanů EU a jejich rodinných příslušníků, kteří nejsou členy EU, iniciativy usnadňující přeshraniční přístup a využívání finančních údajů orgánů činných v trestním řízení a iniciativu týkající se přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům; 14. zprávu o pokroku v oblasti bezpečnosti Unie; Návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem; Návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem a o podpisu a uzavření dohody o ochraně investic mezi EU a Singapurem; Iniciativu na ochranu proti nekalým praktikám.
V úterý na plenárním zasedání Evropského parlamentu představí francouzský prezident Emmanuel Macron občanskou konzultaci a proběhne hlasování např. ke zprávě k energetické náročnosti budov. O den později se poslanci budou zabývat problematikou odpadů.
Ve středu začíná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. První den proběhnou volby vedení. Druhý den budou členové schvalovat stanoviska výběrem k lepší regulaci, obezřetnostním pravidlům pro investiční firmy, rámci pro kvalitní a efektivní učňovství, rozdílům v platech mezi muži a ženami, ke kombinované dopravě zboží, čistým a energeticky efektivním vozidlům, vnitřnímu trhu s plynem, energetickým sítím, Energetické unii, k reformě DPH, prohloubení HMU, screeningu přímých zahraničních investic.
Ve čtvrtek zasedá Výbor pro Záležitosti Evropské Unie Senátu PSP ČR. Senátoři projednají Konvergenční program České republiky na léta 2018 až 2021 a Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznetezde.

Týdenní přehled v institucích EU (9. - 15. 4. 2018)

Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá v pondělí slyšení ke strategii konkurenceschopnosti evropského dřevozpracujícího průmyslu a v úterý slyšení ke strategii pro plasty.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Iniciativy týkající se procesu průhlednosti a hodnocení rizik podle všeobecného potravinového zákona; Návrh na zlepšení potravinového řetězce EU; a Novou dohodu pro spotřebitele.
Ve středu a ve čtvrtek pořádá politická skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentu seminář k balíčku mobility. Cílem je diskutovat nekalé praktiky v silniční dopravě.
Ve čtvrtek proběhne v rámci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu diskuze o dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu.
Ve čtvrtek proběhne ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu prezentace komisaře Phila Hogana, odpovědného za zemědělství a rozvoj venkova, o návrhu směrnice o nekalých obchodních praktikách v obchodních vztazích mezi potravinovými řetězci.
Ve čtvrtek poskytne poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová na zasedání Sociálního výboru PSP ČR aktuální informaci ke změnám směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (včetně speciální úpravy pro vysílání řidičů).
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (2. - 8. 4. 2018)

V úterý zasedá Výbor pro Záležitosti Evropské Unie Senátu PČR. Senátoři projednají akční plán digitálního vzdělávání; inkluzivní vzdělávání; celoživotní učení; výpočetní techniku či Evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (26. 3. - 1. 4. 2018)
V pondělí zasedá Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu. Poslanci budou diskutovat o
politice soudržnosti a oběhovém hospodářství.
V úterý bude Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu hlasovat o zřízení rámce pro kontrolu přímých zahraničních investic do Evropské unie.
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu bude v úterý mimo jiné hlasovat o interoperabilitě elektronických systémů mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací o nezaplacení silničních poplatků v Unii.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat orientační debatu o víceletém finančním rámci; jednotné rozšíření plateb v eurech; akční plán pro vojenskou mobilitu.
Ve středu zasedá Výbor pro Evropské záležitosti PSP ČR. Poslanci se mj. zaměří na Evropskou strategii pro plasty, akční plán digitálního vzdělávání a akční plán pro inkluzivní vzdělávání.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

 

Týdenní přehled v institucích EU (19. - 25. 3. 2018)
V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci, která bude probírat naléhavé otázky na mezinárodní scéně, a Rada pro zemědělství a rybolov, která se bude věnovat společné zemědělské politice (SZP) v období po roce 2020 a budoucnosti potravinářství a zemědělství.
V úterý Výbor pro dopravu Evropského parlamentu bude diskutovat o balíčku mobility, vč. části k vysílání pracovníků a době řízení a odpočinků.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat přípravu zasedání Evropské rady o strategiích jednotného trhu, obchodu a digitálních technologií; a návrh, kterým se stanoví pravidla na úrovni EU umožňující zdanění zisku generovaného nadnárodních společností prostřednictvím digitální ekonomiky.
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu pořádá ve středu veřejné slyšení ke zbožovému balíčku a na čtvrtečním zasedání výboru se členové budou zabývat problematikou dvojí kvality.
Ve čtvrtek a v pátek se bude na Evropské radě projednávat posouzení stavu jednání v návaznosti na oznámení záměru Spojeného království vystoupit z EU; zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost: strategie pro jednotný trh, strategie pro jednotný digitální trh, akčního plánu unie kapitálových trhů a energetické unie, priority evropského semestru 2018 a potvrzení doporučení týkajícího se hospodářské politiky eurozóny, sociální otázky; Daňové otázky: rozprava o zdanění, zejména v rámci digitální ekonomiky; Vnější vztahy: závěry o západním Balkánu; Provádění závěrů: společný evropský azylový systém; Brexit: posouzení stavu jednání, přijetí dalších pokynů).
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

 

Týdenní přehled v institucích EU (12. - 18. 3. 2018)

V pondělí zasedá Rada pro konkurenceschopnost. Ministři budou projednávat Evropský semestr: Digitalizace; Strategii průmyslové politiky EU; 25. Výroční jednotného trhu; a Omezení trhu služeb.
CEBRE v pondělí spoluorganizuje v Evropském domě debatu na téma „Ochrana dat v malém podniku“.
V úterý Evropská komise projedná a schválí Agendu EU v oblasti migrace, Balíček sociální spravedlnosti (včetně návrhu na zřízení Evropského úřadu práce a iniciativy týkající se přístupu k sociální ochraně); Balíček bankovní unie (včetně návrhů na vývoj sekundárních trhů s nesplácenými úvěry, ochrana zajištěných věřitelů před selháním obchodních dlužníků); a Druhou zprávu o pokroku v provádění akčního plánu pro nevýkonné úvěry.
Plénum Evropského parlamentu ve středu výběrem projedná a schválí zprávy k návrhům: Společný základ daně z příjmů právnických osob: Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, Společný základ daně z příjmů právnických osob; Europass: rámec pro dovednosti a kvalifikace; Program Kreativní Evropa (2014–2020).
Ve středu proběhne v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR schůze Výboru pro evropské záležitosti. Poslanci se budou mj. zabývat balíčkem ke zboží.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne v Evropském hospodářském a sociálním výboru plenární zasedání. Členové EHSV se budou zabývat mj. stanovisky k boji proti nezákonnému obsahu on-line, balíčku opatření v oblasti práv duševního vlastnictví, k balíčku opatření týkajících se reformy DPH či k dokončení Bankovní unie. Ve čtvrtek proběhne rozprava s komisařem Ansipem na téma umělá inteligence.
Ve čtvrtek na Radě pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele budou ministři diskutovat o budoucnosti sociální Evropy po roce 2020, rozdílech v odměňování žen a mužů, zárukách pro mladé. Rovněž proběhne zasedání tripartity na téma realizace evropského pilíře sociálních práv.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (5. - 11. 3. 2018)

V pondělí proběhne v rámci Rady pro životní prostředí jednání o oběhovém hospodářství, emisích CO2 a kvalitě ovzduší, a ekologizaci evropského semestru.
V úterý na Dopravním výboru Evropského parlamentu Komise představí přehled pilotních projektů a přípravných opatření v dopravě a cestovním ruchu.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Balíček Unie v oblasti kapitálových trhů (včetně akčního plánu pro udržitelné financování s regulačními opatřeními; iniciativu týkající se finančních technologií (FinTech); návrh rámce EU o davu a peer to peer financování; evropský rámec pro krytá dluhopisy; iniciativa REFIT na omezení překážek přeshraniční distribuce alternativních investičních fondů a SKIPCP; návrh na postoupení pohledávek a vlastnictví cenných papírů); a dále také Evropský semestr Zimní balíček (včetně zpráv o zemi 2018).
Ve čtvrtek projednají senátoři ve Výboru pro EU Senátu PČR návrhy z oblasti elektřiny a kohezní politiky.
V pátek poslanci na schůzi Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR projednají legislativní akty týkající se elektronických komunikací, jednotného digitálního trhu a energetiky.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (26. 2.–4. 3. 2018)

Výbor pro Zaměstnanost Evropského parlamentu se bude v pondělí zabývat vysíláním pracovníků v silniční dopravě.
V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci. Ministři se mj. zaměří na provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s Moldavskou republikou.
V úterý zasedá Rada pro obecné záležitosti, která se bude zabývat aktuálním stavem jednání o brexitu.
Výbor pro Životní prostředí Evropského parlamentu bude v úterý hlasovat o směrnici o odpadech, směrnici o obalech a obalových odpadech, směrnici o vozidlech s ukončenou životností, o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech, a směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.
CEBRE se v úterý a ve středu setká s českými exportéry se zájmem o belgické teritorium.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat Iniciativu týkající se opatření k účinnému řešení nezákonného obsahu online.
Ve středu a čtvrtek zasedá plénum Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat o návrhu upravujícím definice, obchodní úpravu a označování lihovin a ochranu zeměpisných označení lihovin či o povinné automatické výměně informací v oblasti daní.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (19. 2.–25. 2. 2018)
V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Ministři budou diskutovat o budoucnosti potravinářství a zemědělství, Strategii EU v oblasti biohospodářství, Proteinovém plánu EU a společné zemědělské politice.
Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu se bude v pondělí mj. zabývat přeshraničním tokem dat a ochraně osobních údajů v investičních a obchodních dohodách EU.
V úterý zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři se budou zabývat mj. strategií pro udržitelnost financí a úlohou zadávání veřejných zakázek v oblasti investic a inovací.
Ve středu zasedá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu, který bude mimo jiné projednávat volný tok neosobních údajů v EU a vytvoření rámce pro screening přímých zahraničních investic do EU. Hlasovat se bude o energetické náročnosti budov, průmyslové politice, vnitřním trhu s elektřinou, společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a připravenosti na rizika v odvětví elektřiny.
Ve čtvrtek se bude ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu hlasovat o zprávách ke smlouvě o prodeji zboží online a jiných prostředků na dálku, ke zřízení jednotné digitální brány k poskytování informací, postupů, podpory a služeb řešení problémů.
V pátek se koná Evropský summit. Hlavy členských států budou projednávat institucionální otázky EU a priority pro budoucí víceletý finanční plán EU. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (12. 2.–18. 2. 2018)
V úterý se koná v Bulharsku ministerská konference na téma „Cestovní ruch a hospodářský růst“.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat příspěvek k víceletému finančnímu rámci po roce 2020.
Ve středu proběhne v Senátu Poslanecké sněmovny ČR schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Senátoři se budou zabývat přístupem na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, pravidly pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy, podporou čistých a energeticky účinných silničních vozidel, harmonizací a zjednodušením určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, budoucností potravinářství a zemědělství.
Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na programu jsou mj. stanoviska k přístupu na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, volnému pohybu neosobních údajů v EU, Aktu o kybernetické bezpečnosti, povinnosti informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci EU či smlouvě o prodeji zboží.
Ve čtvrtek proběhne v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR schůze Výboru pro evropské záležitosti. Poslanci se budou zabývat tématy jako snižování CO2 z lehkých vozidel, nízkoemisní vozidla či přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy. 

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde.

Týdenní přehled v institucích EU (5. 2.–11. 2. 2018)
V pondělí na plenárním zasedání Evropského parlamentu povedou poslanci rozpravu o zeměpisném blokování, nákladově efektivních způsobech snižování emisí a investicích do nízkouhlíkových technologií, o druhém a třetím balíčku předpisů o spravedlivém zdanění a urychlení inovací v oblasti čisté energie.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat Strategii úspěšného přistoupení Srbska a Černé Hory k EU jako předních kandidátů na západním Balkáně se zvláštním důrazem na právní stát, základní práva, boj proti korupci a organizovanému zločinu a na celkovou stabilitu regionu.
Ve čtvrtek plénum Evropského parlamentu schválí složení zvláštního výboru pro postup Unie při povolování pesticidů.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled v institucích EU (29. 1.–4. 2. 2018)
V pondělí zasedá Rada pro zemědělství a rybolov. Ministři se budou zabývat budoucností společné zemědělské politiky po roce 2020, budoucností potravinářství a situací na trhu.
Bulharské předsednictví pořádá v pondělí v Sofii konferenci o ochraně osobních údajů (GDPR).
Ve středu příjme Komise Legislativní návrh týkající se hodnocení zdravotnických technologií.
Ve středu zasedá Výbor pro Evropské záležitosti PSP ČR. Poslanci se budou mj. zabývat společnou obchodní politikou EU a rámcem pro přímé zahraniční investice, Aktem pro kybernetickou bezpečnost, budoucností potravinářství a zemědělství, volným pohybem neosobních údajů, vnitřním trhem pro zemní plyn či nízkoemisní mobilitou.
Ve čtvrtek a pátek se uskuteční neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Ministři se budou projednávat budoucnost evropské průmyslové politiky – nové trendy průmyslového rozvoje jako digitalizace průmyslu a lidská dimenze, hodnotové řetězce a rozvoj konkurenčních výhod pro evropskou ekonomiku.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled v institucích EU (22.–28. 1. 2018)
V pondělí v Evropském parlamentu zasedá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Poslanci se budou zabývat otázkou přeshraničních zásilkových služeb; evropským elektronickým průkazem služeb a souvisejícími správními prostředky, smlouvami na dodávku digitálního obsahu, jednotnou digitální bránou a balíčkem zboží.
V úterý se budou poslanci Dopravního výboru Evropského parlamentu věnovat silničnímu balíčku včetně vysílání pracovníků v tomto sektoru. Silničnímu balíčku se ten den bude věnovat také Výbor pro Zaměstnanost Evropského parlamentu.
Ve středu přijme Komise pokyny k obecnému nařízení o ochraně údajů.
Ve středu hlasuje Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu o zprávách k závaznému ročnímu snižování emisí skleníkových plynů členskými státy od roku 2021 do roku 2030, o mechanismu sledování a hlášení emisí skleníkových plynů, zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich odstranění z využívání půdy, změny využívání půdy a lesnictví do rámce pro klima a energetiku do roku 2030 a o monitorování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých užitkových vozidel.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled v institucích EU (15.–21. 1. 2018)
V pondělí povedou poslanci Evropského parlamentu na plénu rozpravu k balíčku Čisté energie – Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů, Energetická účinnost a Správa energetické unie.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat balíček EU v oblasti práva obchodních společností, balíček spravedlivého zdanění III, balíček k oběhovému hospodářství, a revizi směrnice o pitné vodě.
V úterý se budou europoslanci na svém plenárním zasedání zabývat kontrolou vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne v Evropském hospodářském a sociálním výboru plenární zasedání. Členové se budou výběrem zabývat ročním pracovním programem Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2018, přístupem na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy a povolání podnikatele v silniční dopravě (přezkum), podporou MSP a respektováním zásad Aktu pro drobné podnikání, dobou řízení a dobou odpočinku, pracovní dobou a vysíláním pracovníků.
Ve čtvrtek budou europoslanci projednávat provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ve členských státech a provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nutnost reformy odborných služeb.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled v institucích EU (8.–14. 1. 2018)
V pondělí proběhne v Evropském parlamentu schůze Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, kde se bude projednávat dohoda mezi Kanadou a EU o předávání a zpracování údajů jmenné evidence cestujících.
Od pondělí do pátku budou probíhat schůze v Evropském hospodářském a sociálním výboru zabývající se například roční analýzou růstu na rok 2018, aktem o kybernetické bezpečnosti či strategií průmyslové politiky.
Ve středu bude kolegium komisařů orientačně diskutovat o víceletém finančním rámci EU po roce 2020.
Ve čtvrtek projedná Průmyslový výbor Evropského parlamentu zřízení programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany a společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem. Poslanci budou hlasovat o zprávě k urychlení inovací v oblasti čisté energie. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete zde
 
Týdenní přehled 11. - 17. 12. 2017
V pondělí bude Hospodářský a sociální výbor projednávat sdělení k dokončení bankovní unie.
Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu, kde se bude mj. projednávat systém EU pro obchodování s emisemi, strategie v oblasti digitálního obchodu, nízko emisní mobilita a provádění sociálního pilíře.
Rada EU pro zahraniční věci bude v pondělí jednat o aktuálním dění, situaci v Iráku a na Blízkém východě, strukturované spolupráci, skupině G5 Sahel, o činnostech navazujících na summit Africké unie – EU a o rozvoji.
Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat plnění Evropské agendy pro bezpečnost, 12. zprávu o pokroku v oblasti Bezpečnosti Unie, sdělení o evropské občanské iniciativě "Zákaz glysophátu a ochrana lidí a prostředí před toxickými pesticidy" a možnosti nových partnerství EU a afrických, karibských a tichomořských zemí po roce 2020.
Ve čtvrtek pořádá estonské předsednictví konferenci na téma digitální předsednictví – takeaway z estonského programu pro digitální Evropu.
Ve čtvrtek a v pátek proběhne jednání Evropské Rady, na programu je obrana, sociální otázky, vzdělávání a kultura, vnější vztahy, migrace, jednání o brexitu a Eurosummit, na kterém se bude projednávat Hospodářská a měnová unie a bankovní unie.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 4. - 10. 12. 2017
V pondělí a v úterý probíhá zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Ministři budou projednávat Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, pravidla ochrany soukromí, volný tok jiných než osobních údajů, evropský kodex pro elektronické komunikace a kybernetickou bezpečnost.
V pondělí bude Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu mj. projednávat a hlasovat o řešení zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu.
Estonské předsednictví pořádá v úterý a ve středu seminář ASEM SPS: Nové politiky, výzvy, spolupráce a technické aspekty bezpečnosti potravin.
V úterý proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR.
Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat balíček k hospodářské a měnové unii, přípravu zasedání prosincové Evropské rady a Euro summitu, příspěvek Komise na zasedání vedoucích představitelů o cestě kupředu v rámci vnějšího a vnitřního rozměru migrační politiky a přípravu zasedání Evropské rady podle článku 50: posouzení Komise o "dostatečném pokroku".
Ve středu zasedá Vláda ČR a Senát PČR.
Na plénu EHSV budou ve středu mj. projednávána stanoviska na tato témata: vozidla najatá bez řidiče pro silniční přepravu zboží a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob.
Ve čtvrtek bude Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku hlasovat o řízení energetické unie.
CEBRE v pátek spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou duální kvalitě potravin ‘‘Víš, co jíš?‘‘

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 27. 11. - 3. 12. 2017
V pondělí Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu pořádá veřejné slyšení o kybernetické bezpečnosti.
Průmyslový výbor Evropského parlamentu v úterý hlasuje o návrzích týkajících se evropského elektronického průkazu služeb, dále o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnosti.
Estonské předsednictví pořádá od středy do pátku Středoevropskou energetickou konferenci v Bratislavě.
Ve středu Evropská komise bude projednávat a schvalovat balíček duševního vlastnictví, balíček spravedlivého zdanění a sdělení o potravinách a zemědělství.
Ve středu a ve čtvrtek proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu, kde se mj. bude projednávat rozpočtový proces na rok 2018.
Politická skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ve středu pořádá seminář na téma vysílání řidičů – jaká je budoucnost pro volný pohyb služeb?
Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro konkurenceschopnost, součástí programu je jednotná digitální brána, průmyslová strategie EU, vesmírné programy EU a výzkum a inovace.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 20. - 26. 11. 2017
V pondělí ministři na zasedání Rady pro obecné záležitosti projednají pracovní program Komise pro rok 2018, evropský semestr 2018 a bez rozpravy přijmou závěry o kybernetické bezpečnosti. Tentýž den se ministři od hlavního vyjednavače pro odchod Velké Británie z EU dozvědí aktuální informace o stavu jednání a budou hlasovat o přemístění obou agentur EU z Londýna. 
Na Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a spor budou členské státy v pondělí usilovat o dosažení obecného přístupu k nařízení o Evropském sboru solidarity a přijmou závěry o inteligentní práci s mládeží, dále budou jednat o budoucnosti dovedností a přijmou doporučení o sledování uplatnění absolventů.
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude v úterý jednat o nařízení zavádějící evropský elektronický průkaz služeb včetně souvisejících správních prostředků a právního a operačního rámce průkazu.
V úterý CEBRE spolupořádá v Bruselu Sektorový seminář na téma udržitelná energie v rámci fondů vnější spolupráce EU.
Od středy do pátku estonské předsednictví pořádá každoroční akci SME Assembly v Tallinnu.
Evropská komise ve středu projedná a schválí balíček v rámci evropského semestru, iniciativu týkající se látek narušujících činnost endokrinních žláz a návrh plnohodnotného mechanismu civilní ochrany Evropské unie s vlastními provozními kapacitami.
Rozpočtový výbor bude ve čtvrtek projednávat prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice včetně zavedení jeho technických zlepšení.
V pátek se koná summit Východního partnerství.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 13. - 19. 11. 2017
V pondělí bude Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu projednávat změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce.
Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Poslanci se budou zabývat mj. podmínkami vstupu a pobytu obyvatelů třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání, vymáháním dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele či ochranou před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí mimo EU.
V úterý bude Evropská komise projednávat a schvalovat zprávu o dosaženém pokroku v rámci migrační agendy.
Estonské předsednictví pořádá od pondělí do středy konferenci na téma Směrem k digitální Evropě a prostorově volným společnostem.
V pátek proběhne Sociální summit pro spravedlivá pracovní místa a růst v Göteborgu.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 6. - 12. 11. 2017
V pondělí proběhne společná výměna názorů Výboru pro zaměstnanost a sociálních věcí a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku o pilotním projektu Evropského parlamentu „Budoucnost výroby v Evropě“.
Hospodářský výbor Evropského parlamentu v pondělí projedná společný (konsolidovaný) základ daně z příjmů právnických osob (C(C)CTB);
Estonské předsednictví v úterý pořádá seminář v rámci Evropského dne zaměstnavatelů na téma Kvalifikovaný zaměstnanec = Udržitelný zaměstnavatel v Tallinnu.
Ve středu bude Evropská komise projednávat přípravu Sociálního summitu v Göteborgu a schvalovat balíček k energetické unii, klimatu a mobilitě.
Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude ve čtvrtek hlasovat o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Ve čtvrtek Vás CEBRE zve do Jihlavy na diskusi o exportních příležitostech v Belgii a Nizozemsku.
Od středy do pátku pořádá estonské předsednictví dny digitální dopravy.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 30. 10. - 5. 11. 2017
V pondělí se v Evropském hospodářském a sociálním výboru uskuteční 1. schůze studijní skupiny k nové strategii průmyslové politiky EU.
Estonské předsednictví pořádá ve čtvrtek a v pátek konferenci na téma spolupráce EU a NATO v oblasti kybernetické bezpečnosti: společné hrozby, společná řešení?

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 23. - 29. 10. 2017
V pondělí se uskuteční jednání vlády, kde mj. proběhne vyhodnocení cvičení znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem v letech 2015 až 2017.
Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat pracovní program Komise pro rok 2018. O programu budou poslanci Evropského parlamentu ten den diskutovat na svém plenárním zasedání ve Štrasburku.
Ve středu hlasují poslanci Evropského parlamentu o udělení mandátu pro vyjednávání o obchodu EU s Austrálií a Novým Zélandem.
Od středy do pátku estonské předsednictví pořádá setkání Občanské společnosti Východního partnerství. Součástí konference bude i výroční shromáždění Fóra občanské společnosti Východního partnerství a od čtvrtka do soboty 4. podnikatelské fórum Východního partnerství na téma Digitální ekonomika: inovační platforma pro transparentní podnikání bez hranic.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 16. - 22. 10. 2017
V pondělí proběhne společné slyšení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch k pracovním podmínkám mobilních pracovníků v dopravě. Výbor pro zaměstnanost hlasuje o zprávě k vysílání pracovníků.
V úterý a ve středu CEBRE spoluorganizuje podnikatelskou misi do Belgie.
Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat přípravu Evropské rady, balíček k boji proti terorismu a 11. zprávu o bezpečnosti Unie.
Ve středu se koná tripartitní sociální summit. Ve čtvrtek a v pátek na něj navazuje zasedání Evropské rady, na programu je migrace, digitální Evropa, obrana, vnější vztahy, jednání o brexitu.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 9. - 15. 10. 2017
V pondělí bude Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu projednávat návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu.
V pondělí se bude Právní výbor Evropského parlamentu zabývat návrhem týkajícím se zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Stejnému tématu se bude v ten den věnovat také Sekce SOC EHSV.
Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu bude v úterý hlasovat o smlouvách o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku. Poslanci také povedou rozpravu na téma elektronický průkaz pro služby.
V úterý CEBRE pořádá v Brně semináře na téma Nové exportní příležitosti v Asii: Obchodní dohody EU-Vietnam a EU-Japonsko a Investiční plán pro Evropu: Jak se úspěšně zapojit?. V Brně se v ten den uskuteční tisková konference k 15. výročí od založení CEBRE.
Ve středu bude Evropská komise projednávat balíček Bankovní unie.
Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP poslanci povedou ve středu rozpravu na téma duální kvalita potravin, nástroj pro poskytnutí informací o vnitřním trhu SMIT, jednotná digitální brána a regulované profese.
V Průmyslovém výboru EP ve středu proběhne výměna názorů s komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost Mariy Gabrielovou o balíčku opatření pro kybernetickou bezpečnost a volném toku jiných než osobních údajů v rámci strukturovaného dialogu. Výbor se bude o den později zabývat problematikou vnitřního trhu s elektřinou a připravenost na rizika v sektoru elektřiny.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 2. - 8. 10. 2017
V pondělí bude Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu hlasovat o zprávě k Evropskému kodexu pro elektronické komunikace a o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětví elektronických komunikací.
V úterý bude Evropská komise projednávat balíček spravedlivého zdanění včetně návrhů směrnice Rady o definitivním režimu DPH pro přeshraniční transakce, dále balíček k veřejným zakázkám a návrh doporučení Rady o kvalifikačním rámci pro učňovské vzdělávání.
Tento týden zasedá plénům Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat mj. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních či o automatizované výměně údajů o registraci vozidel v ČR.
Ve středu v Senátu PČR proběhne schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, mj. na téma prohloubení hospodářské a měnové unie či povinná automatická výměna informací v oblasti daní.
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu ve čtvrtek bude hlasovat o autorských právech na digitálním jednotném trhu.
V pátek CEBRE spolupořádá v Evropském domě v Praze debatu věnovanou budoucnosti rozpočtu EU.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 25. 9. - 1. 10. 2017
V pondělí jednají poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v odvětví elektronických komunikací a zrušení směrnice 2002/58/ES (regulace soukromí a elektronické komunikace). Dále budou hlasovat o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a příslušných postupů. O ochraně soukromí v elektronických komunikacích budou poslanci výboru hlasovat na svém čtvrtečním zasedání.
V pondělí pořádá CEBRE společně se Stálým Zastoupením ČR při EU seminář ke spotřebitelskému a marketingovému právu EU.
Ve středu pořádá frakce progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu veřejné slyšení věnované dvojí kvalitě potravin. Komise by v ten den měla přijmout informaci pro členské státy, jak tuto oblast řešit.
CEBRE ve středu spolupořádá se Stálým zastoupením ČR při EU a CleanSky konferenci na téma financování výzkumu a inovací v odvětví letectví po roce 2020.
Poslanci Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu ve čtvrtek povedou rozpravu na téma Vnitřní trh s elektřinou.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 18. - 24. 9. 2017
V pondělí pořádá estonské předsednictví konferenci na téma propojení energetiky s digitalizací.
V úterý estonské předsednictví pořádá konferenci věnovanou budoucímu designu trhu s elektřinou.
Na úterní schůzi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR bude hlavním bodem jednání silniční balíček vč. části o vysílání pracovníků v silniční dopravě. O silničním balíčku budou diskutovat poslanci Výboru pro evropské záležitosti PS PČR na svém čtvrtečním zasedání.
Ve středu se v Tallinnu koná Evropský den spotřebitelů a hospodářské soutěže.
Ve středu a ve čtvrtek zasedá plénum Evropského hospodářského a sociálního výboru. Na čtvrtečním zasedání vystoupí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ke Stavu Unie.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 11. - 17. 9. 2017
V pondělí na společném zasedání Průmyslového výboru Evropského parlamentu a Výboru pro Životní prostředí EP se budou poslanci zabývat návrhem na řízení Energetické unie.
Ve čtvrtek a v pátek pořádá estonské předsednictví konferenci věnovanou kybernetické bezpečnosti na Jednotném digitálním trhu.
Ve čtvrtek hlasují poslanci Evropského parlamentu o zprávě k nové agendě dovedností pro Evropu a k akademickému pokračujícímu a dálkovému vzdělávání jako součásti evropské strategie celoživotního učení.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 4. - 10. 9. 2017
V pondělí povedou členové Průmyslového výboru Evropského parlamentu rozpravu na téma evropský elektronický průkaz služeb a podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Poslanci Výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP budou v pondělí diskutovat mj. o respektování soukromí a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích.
Estonské předsednictví pořádá v pondělí a úterý konferenci věnovanou evropskému právu obchodních společností a správě a řízení společností.
V EHSV se schází studijní skupina na téma přístup na mezinárodní trh silniční nákladní přepravy zboží a k povolání podnikatele v silniční dopravě.
V úterý projedná Poslanecká sněmovna PČR vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížské dohody a dohody mezi EU a Kanadou (CETA).
Evropská komise ve středu projedná a schválí celou řadu dokumentů týkajících se migrace a bezpečnosti EU. Dále povede orientační debatu o obchodní politice Eu v kontextu reflexního dokumentu o "využívání globalizace" a stanoviska Evropského soudního dvora.
Estonské předsednictví zahájí ve středu třídenní konferenci věnovanou ochraně osobních údajů.
V pátek pořádá CEBRE v Praze setkání zakladatelů CEBRE s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 24. - 30. 7. 2017
V pondělí a úterý zasedá neformální Rada ministrů pro konkurenceschopnost (oblast výzkumu). Ministři se zaměří na střednědobé zhodnocení programu Horizont 2020 a budoucnost evropského výzkumu a inovací.
Na jednání vlády bude v pondělí podána informace o aktuální evropské problematice a kandidatuře na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR.
Evropská komise bude projednávat a schvalovat zprávu o pokroku Unie bezpečnosti a zprávu o přemístění a přesídlení.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 17. - 23. 7. 2017
V pondělí zasedá Rada pro spolupráci EU – Uzbekistán, která se bude zabývat dohodou o partnerství a spolupráci mezi EU a Uzbekistánem.
V pondělí a úterý se koná neformální zasedání ministrů hospodářství a ministrů zodpovědných za telekomunikace. Hlavními tématy bude volný pohyb dat, implementace 5G a konektivita. Volnému pohybu dat bude také věnována pondělní konference předsednictví v Estonsku.
V pondělí bude zahájeno dvoudenní zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Ministři se budou věnovat ekologickému zemědělství, zjednodušení společné zemědělské politiky EU, plánu pro boj proti antimikrobiální rezistenci, africkému moru prasat, dvojí jakosti a označování původu.
Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR se v úterý a středu bude mj. zabývat prioritami estonského předsednictví v Radě EU, Bílou knihou o budoucnosti EU či návrhem nařízení, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu.

Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.

Týdenní přehled 10. - 16. 7. 2017
V pondělí pořádá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu veřejné slyšení o budoucnosti trhu s elektřinou v EU.
Ve středu se bude Výbor pro Vnitřní trh ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu zabývat zeměpisným blokováním a dalšími formami diskriminace na základě zákazníkovy státní příslušnosti, místa pobytu nebo místa podnikání na vnitřním trhu a testem proporcionality před přijetím nové regulace povolání.
Evropská komise bude ve středu projednávat a schvalovat následující body: Maximalizace inovačního potenciálu Evropy prostřednictvím inteligentní specializace Návrh o nedovoleném obchodování s kulturními statky.
Ve středu a čtvrtek se koná summit EU–Ukrajina. 
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 3. - 9. 7. 2017
V úterý proběhne na plenárním zasedání Evropského parlamentu jmenování členky Evropské komise za Bulharsko - Mariya Gabrielová. Ve středu budou europoslanci hlasovat o vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě.
Evropská komise se bude ve středu zabývat přípravou summitu G20, který se koná v pátek a v sobotu v Hamburku. 
Ve středu a ve čtvrtek se koná plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, na kterém vystoupí hlavní vyjednavač pověřený jednáním se Spojeným královstvím Michel Barnier v rámci diskuse o stavu jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU a zástupce estonského předsednictví EU u orgánů EU Matti Maasikas v rámci diskuse o prioritách estonského předsednictví. EHSV bude také přijímat usnesení k bílé knize Komise o budoucnosti Evropy či k pracovnímu programu Komise pro rok 2018.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 26. 6. - 2. 7. 2017
V pondělí zasedá v Evropském parlamentu pracovní skupina Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele k Jednotném digitálním trhu.
V pondělí a úterý zasedá Rada pro energetiku.
Ve středu bude Evropská komise projednávat a schvalovat následující dokumenty: Dokument o budoucnosti financí EU do roku 2025 (proces bílé knihy); Rámec pro osobní důchodový produkt EU; Evropská agenda bezpečnosti: pokračování činnosti skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu a revize rámce EU-LISA; Upravený návrh o Evropském informačním systému rejstříků trestů / ECRIS; 8. zpráva o pokroku Unie bezpečnosti.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 19. - 25. 6. 2017
Poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu budou v pondělí diskutovat s komisařkou Bulc o balíčku mobility. V úterý se budou poslanci zabývat výchozí kvalifikací a pravidelným školením řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a řidičskými průkazy, přeshraničními zásilkovými službami, kontrolami bezpečnosti silniční dopravy a přístupem k povolání podnikatele v silniční dopravě.
V úterý se koná schůze Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, který bude hlasovat o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Evropská komise bude ve středu mj. projednávat proces Bílé knihy nebo mezinárodní dohody o narušování daňových základů a přesouvání zisku do jiných zemí (BEPS - Base Erosion and Profit Shifting).
Ve středu se budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP zabývat rámcem evropské elektronické karty služeb.
Na společné schůzi Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP se budou poslanci zabývat Energetickou unií.
Na čtvrtečním zasedání Průmyslového výboru Evropského parlamentu povedou poslanci rozpravu na téma Evropský kodex pro elektronické komunikace, energetická účinnost a podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů.
Výbor pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude ve čtvrtek diskutovat o smlouvách o prodeji zboží online, balíčku prosazování, rozdílné kvalitě složení a chuti prodávaných na jednotném trhu v EU a hlasovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace.
Ve čtvrtek a pátek zasedá Evropská rada, která se zaměří na migraci, bezpečnost a obranu, pracovní místa a růst a v neposlední řadě na jednání o odchodu Velké Británie z EU.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 12. - 18. 6. 2017
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu se budou poslanci zabývat mj. označováním energetické účinnosti štítky, digitální ekonomikou: Evropský program pro ekonomiku sdílení, on-line platformami a jednotným digitálním trhem, politikou soudržnosti po roce 2020.
Evropská komise bude v úterý projednávat a schvalovat mj. legislativní návrh týkající se dalších změn nařízení o evropské infrastruktuře trhu (EMIR).
V Evropském parlamentu proběhne schůze Výboru pro právní záležitosti, který bude hlasovat o zprávě k vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Na středečním zasedání Výboru pro Evropskou unii se bude diskutovat o Bílé knize o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025.
Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá ve čtvrtek veřejné slyšení na téma Digitalizace v oblasti zdravotnictví / zdravotní pojištění.
V rámci maltského předsednictví proběhne v pátek akce s názvem Digitální agenda.
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá spolu s partnerskými organizacemi v pátek v Evropském domě v Praze debatu s názvem „Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?“.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
 
Týdenní přehled 5. - 11. 6. 2017
Vláda ČR se bude v pondělí mj. zabývat plánem rekonstrukce objektů v rámci směrnice o energetické účinnosti a vytvořením funkce vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR. 
Evropská komise bude ve středu projednávat otázky týkající se budoucnosti evropské obrany do roku 2025, programu obranného průmyslového rozvoje, globální strategie EU či letectví.
Ve čtvrtek a v pátek zasedá Rada pro obecné záležitosti, Rada pro telekomunikace a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci.
Ve čtvrtek proběhne v Evropském parlamentu schůze Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Poslanci budou diskutovat o Evropském kodexu pro elektronické komunikace, přístupu zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh Unie v oblasti veřejných zakázek a postupy podporující vyjednávání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí, prosazování směrnice o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování povolovacích schémat a požadavky na služby a hlasovat autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Na schůzi Poslanecké sněmovny PČR je na programu návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Kompletní přehled o dění v institucích EU naleznete ZDE.
kategorie CEBRE a SPČR
zpět