Priority lotyšského předsednictví v Radě EU

„Konkurenceschopná, digitální a angažovaná Evropa“.

Lotyšsko, malá pobaltská země, která získala nezávislost na bývalém Sovětském svazu v roce 1991, vstoupila do Evropské unie v roce 2004 a k 1. 1. 2014 přijala euro, se ujímá svého prvního předsednictví v Radě EU. V rámci své půlroční mise bude hrát spíše podpůrnou roli Evropské komisi.

Lotyšsko se 2 milióny obyvatel a velkou enklávou Rusů je průmyslově-zemědělský stát, člen OSN, NATO a WTO vedoucí jednání o vstupu do OECD. Před rokem 2008 bylo příkladem země s přehřátou ekonomikou se všemi z toho plynoucími důsledky – růstem inflace, schodku běžného účtu a zahraničního dluhu. Jeho ekonomika se ocitala v sestupné fázi již před ekonomickou krizí. Z problémů se vymanilo pomocí účinných strukturálních reforem a opatření podporujících růst investic.

Určujícím rámcem pro priority Lotyšska v Radě EU jsou 18-timěsíční program předsednické Trojky, program pro tři po sobě jdoucí předsednické země (spolu s Itálií a Lucemburskem) na období červenec 2014 – prosinec 2015, a strategická agenda Evropské rady z června 2014 a Evropského parlamentu.

Základními východisky předsednictví a jeho pracovního programu a priorit budou angažovanost, růst a udržitelnost. Lotyšsko bude usilovat o posilování Evropské unie, jejích institucí a politik tak, aby Evropská unie fungovala v nejlepším zájmu jejích obyvatel, vrátila se k hospodářskému růstu prostřednictvím investic, nabízela pracovní místa a přispívala ke zvyšování blahobytu a budoucímu rozvoji.

Pracovní program se drží tří prioritních os s těmito hlavními tématy na agendě:

1.       Konkurenceschopná Evropa

 • Investiční plán EU
 • posilování jednotného trhu (pokračováním realizace opatření v Aktu o jednotném trhu II a zahájením diskusí o Strategii jednotného trhu pro zboží a služby)
 • posilování konkurenceschopnosti průmyslu a souvisejících služeb zlepšováním legislativního prostředí
 • vytvoření Energetické unie

2.       Digitální Evropa

 • vytváření silnějšího a komplexnějšího rámce pro ochranu dat
 • posilování kybernetické bezpečnosti
 • zahájení diskusí o Strategii jednotného digitálního trhu
 • dosažení kompromisu ohledně balíčku k telekomunikačnímu trhu
 • posilování digitalizace Evropy, včetně digitálních dovedností a podpory e-governmentu

3.       Angažovaná Evropa

 • usnadnění revize politiky sousedství se zvláštním zaměřením na Východní partnerství
 • postoupení v jednáních o transatlantickém partnerství (EU-USA, EU-Kanada) a v jednáních EU-Japonsko
 • posílení diskusí o revizi Strategie EU pro Střední Asii
 • zaměření se na cíle udržitelného rozvoje pro období po roce 2015
 • zachování politiky rozšiřování.

Program předsednické Trojky - Itálie, Lotyšska a Lucemburska (červenec 2014 – prosinec 2015) (AJ) [pdf 274 kB]  (souhrn)

Priority lotyšského předsednictví v Radě EU (leden - červen 2015) (AJ) [pdf  367 kB] 

Více na https://eu2015.lv/.

Strategická agenda Evropské rady (AJ) [pdf  107 kB]

Pracovní program EHSV za lotyšského předsednictví (AJ) [pdf kB]

 

Priority evropské podnikatelské komunity za lotyšského předsednictví

Evropská podnikatelská komunita sdružená v BUSINESSEUROPE vyzývá lotyšské předsednictví k prosazení:

 • konkrétních opatření k vytvoření Evropského fondu pro strategické investice a implementaci investičního plánu EU;
 • ambiciózních strukturálních reforem, včetně reforem trhu práce;
 • plnohodnotné "cestovní mapy" pro konkurenceschopnost průmyslu;
 • využití digitálních příležitostí a rozvoje jednotného trhu;
 • úsilí o ambiciózní obchodní dohody;
 • ambiciózní klimatické úmluvy a adaptabilního energetického a klimatického balíčku EU 2030.

BUSINESSEUROPE k prioritám lotyšského předsednictví (AJ) [pdf 917 kB] - tisková zpráva (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská rada
zpět