Stanovisko k Roční analýze růstu 2017 a návrhu společné zprávy o zaměstnanosti

SP ČR vítá investice, strukturální reformy, odpovědnou fiskální politiku a návrat k principu flexikurity.

Evropská komise (EK) zveřejnila dne 16. 11. 2016 balíček dokumentů týkající se koordinace ekonomických záležitostí v EU. Tím zahájila každoroční cyklus koordinace ekonomických záležitostí, který v červnu zakončí vydáním doporučení pro jednotlivé členské státy. Klíčovou součástí balíčku je Roční analýza růstu na rok 2017 (AGS), která startuje evropský semestr 2017, a návrh Společné zprávy o zaměstnanosti 2017 (JER).

Roční analýza růstu 2017                                                  

EK hodnotí současný stav ekonomiky EU a definuje naléhavé ekonomické priority pro rok 2017. Hlavní akce se zaměří na zaměstnanost mládeže a dlouhodobou nezaměstnanost a současně na podporu začínajících podniků (start-upů) a malého a středního podnikání.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) souhlasí s konstatováním EK, že i přes nastartování růstu téměř ve všech ekonomikách EU, stoupající zaměstnanost a snižující se veřejnou zadluženost není na místě předčasně jásat. Ekonomické oživení je stále křehké a jednorázové příznivé faktory, jako propad cen ropy a oslabení eura, již pominuly. SP ČR může podpořit závazek EK k akcím na úrovni EU ve všech šesti klíčových oblastech. Zejména pokračovat v politikách na bázi trojúhelníku: investice – strukturální reformy – odpovědná fiskální politika.

Ve své AGS avizuje EK intenzivnější dialog s členskými státy při přípravě národních programů reforem a specifických doporučení. Současně volá po důslednějším zapojení národních parlamentů a sociálních partnerů do těchto procesů.

Návrh Společné zprávy o zaměstnanosti 2017

SP ČR s uspokojením konstatuje, že se v důsledku skromného oživení situace v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti zlepšuje, zaměstnanost stoupá a EU aspiruje na možnost naplnění cíle celkové zaměstnanosti 75 %, jak uvedeno ve Strategii Evropa 2020. Nezaměstnanost mladých lidí a dlouhodobá nezaměstnanost mají také tendenci klesat a snižuje se i počet mladých, kteří nepracují, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, tedy mladých mimo pracovní trhy a vzdělávací systémy.

Reformy podporující odolné a inklusivní trhy práce musí pokračovat a stimulovat tvorbu pracovních míst a účast na trhu práce. SP ČR oceňuje zejména návrat EK k principu flexikurity, založeném na rovnováze flexibility a odpovídající ochrany zaměstnanosti. EK hodlá pokračovat v odstraňování překážek na trhu práce, řešení fragmentace trhů práce a budování systému sociální ochrany posilujícího přechody na trh práce v souladu s principem „aby se práce vyplácela“.

pdfPlné znění stanoviska SP ČR 322.26 KB

Komise odstartovala 7. cyklus evropského semestru

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět