Vstup do veřejné konzultace k pasu pro poskytovatele služeb

Nový nástroj má zjednodušit postupy a notifikace při přeshraničním poskytování služeb.

Pas pro poskytovatele služeb je jedním z nových nástrojů navrhovaných ve strategii pro jednotný trh zboží a služeb Evropské komise zveřejněné 28. 10. 2015.

Nadměrná zátěž, diskriminační praktiky a neodůvodněné překážky poskytování služeb nadále komplikují podnikání v celé EU. Ačkoli členské státy vynaložily velké úsilí, aby byla směrnice o službách z roku 2009 úspěšně převedena do praxe, mnoho překážek stále přetrvává a omezuje využít plný potenciál služeb. Evropská komise nyní usiluje o usnadnění poskytování služeb pro podniky v rámci celé EU, a to prostřednictvím

Nový nástroj – Pas pro poskytovatele služeb - je jednou z iniciativ strategie pro vnitřní trh zboží a služeb a jeho cílem je pomoci poskytovatelům služeb s přeshraniční aktivitou a odstraněním zbytečné zátěže spojené s fragmentací pravidel. 

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, která se zaměřuje zejména na poskytovatele a příjemce služeb pro podnikání (účetnictví, technické obory) a ve stavebnictví. Cílem je získat přehled o dopadech přetrvávajících překážek na  poskytovatele služeb a zjistit, která opatření by mohla přispět k úspěšnému řešení. Výstupy konzultace budou Komisí využity jako vstup pro návrh budoucích politik. Termín pro uzavření konzultace je 26. 7. 2016.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) se zapojil do veřejné konzultace. SP ČR podpořil již ve svém stanovisku ke Strategii jednotného trhu zboží a služeb řadu nových nástrojů a institutů včetně Pasu pro poskytovatele služeb („Services Passport“) s harmonizovanými notifikačními formuláři a elektronickou evidencí dokladu a jednotnou digitální bránou. („Single Digital Gateway“).

Šetření mezi podniky ukázalo, že mezi největší překážky v oblasti poskytování služeb přes hranice patří překážky administrativní a regulatorní. SP ČR tedy podpoří vytvoření Pasu pro poskytovatele služeb v případě, že skutečně sníží administrativní zátěž pro podniky, že povede k regulatornímu zjednodušení, omezí mnohonásobné požadavky na informace a dokumenty, které se od poskytovatelů služeb požadují, maximálně využije stávající infrastruktury národních kontaktních míst zřízených v rámci směrnice o službách a s tím spojených informačních systémů. Důraz by měl být kladen i na usnadnění spolupráce mezi domácí a hostitelskou zemí a jejími orgány státní správy.

pdfVstup SP ČR do konzultace96.27 KB

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět