Stanovisko k novele zákona o investičních pobídkách (2018)

 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky požadoval revizi stávajícího systému investičních pobídek za účelem podpory investic s tzv. vyšší přidanou hodnotou, které pomohou významnějšímu rozvoji českého průmyslu a celé ekonomiky. Potřebné je podpořit zejména rozvoj stávajících investorů, tj. modernizaci současné výroby, zavádění nových technologií apod.

Proto Svaz vítá předloženou novelu zákona č. 72/2000 Sb., jejímž cílem je výše zmíněná revize, a oceňuje věcný a odborný přístup Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest k problematice. Svaz si velmi váží možnosti svého zapojení do přípravy revize.

Svaz podporuje například navržená opatření v oblasti částečných úvazků, dlouhodobě pobývajících rezidentů, omezení lhůty pro zachování nových pracovních míst apod. Nové formy zaměstnávání a organizace pracovní doby poskytují flexibilitu směrem k potřebám a zájmům všech zúčastněných stran a zároveň pomáhají řešit pro zaměstnavatele napjatou situaci na trhu práce.

Dle názoru Svazu průmyslu a dopravy ČR je podmínění podpory plošně vznikem pracovních míst za současné situace na trhu práce nejen kontroverzní, ale i bezpředmětné, a proto vítá odstranění této podmínky za současného stavu velmi nízké nezaměstnanosti.

Zároveň si je Svaz vědom, že přestože se všechny strany shodnou na nutnosti podpory přidané hodnoty, v praxi je velmi obtížné najít takovou definici přidané hodnoty, která by mohla být v praxi lehce spravována a mohla být plněna na základě konkrétních kritérií, která budou univerzální pro všechna podporovaná odvětví a ke kterým budou dostupná všechna potřebná a objektivní data. V úvahu připadalo např. i kritérium výdajů na výzkum a vývoj, nicméně kvůli přístupu Finanční správy se nejeví jako nejvhodnější. Výše mezd se ukázala jako jedno z mála v praxi použitelných kritérií, protože souvisí s vývojovou činností společnosti a přidanou hodnotou jejích produktů.

Dle názoru SP ČR je rozdělení zákona a vytvoření prováděcího nařízení vhodnou cestou, jak zajistit možnost reagovat na případné změny v hospodářství a flexibilně upravit konkrétní podobu kritérií pro udělení veřejné podpory.

Svaz plně podporuje řadu pozitivních úprav návrhu novely, nicméně si níže dovoluje připojit další konkrétní náměty a připomínky. Svaz je i nadále připraven k diskuzi o konkrétním nastavení kritérií, včetně jejich výše.
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět