Stanovisko k nařízení vlády stanovující přípustnou míru veřejné podpory v regionech ČR (2021)

 

Návrh nového nařízení vlády

Navrhované nařízení vlády je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, a vychází ze zmocnění uvedeného v § 6 odst. 3 tohoto zákona. Nařízení vlády má nahradit stávající nařízení vlády č. 596/2006 Sb. a bude sloužit ke stanovení míry a výše veřejné podpory, kterou lze formou investiční pobídky poskytnout v jednotlivých regionech ČR v souladu s novými limity veřejné podpory stanovenými Evropskou komisí.

Podle stávající mapy mají všechny regiony ČR, s výjimkou Prahy, povolenou míru veřejné podpory ve výši 25 %. V Praze pak podpora není možná.

Podle nové mapy na období 2022-2027 budou mít regiony NUTS II Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko základní míru veřejné podpory 30 % a region NUTS II Severozápad pak 40 %.

Oblasti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod již budou způsobilé k podpoře pouze podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, což znamená, že v případě velkých podniků zde nebude možné podporovat investice do rozšíření stávající činnosti, ale pouze investice do nové hospodářské činnosti. Současně dochází v těchto regionech ke snížení základní míry veřejné podpory, která je nově stanovena v rozmezí 15 % až 25 %.

Pokyny ke státní regionální podpoře na období 2022-2027 umožňují ještě zvýhodnit mírou veřejné podpory regiony spadající do oblasti spravedlivé transformace. Aby bylo možné uplatnit toto zvýhodnění v rámci mapy regionální podpory České republiky, musí nejprve dojít ke schválení Plánu spravedlivé transformace Evropskou komisí, k čemuž dosud nedošlo.

V důsledku změn tedy dojde ve třech regionech NUTS II České republiky k výraznému omezení v poskytování veřejné podpory podnikatelům a v některých jejich okresech současně i ke snížení povolené intenzity veřejné podpory o 5-10 p. b. Ve čtyřech regionech NUTS II dojde naopak k navýšení povolené intenzity veřejné podpory v rozmezí od 5-15 p. b.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmslu a dopravy ČR žádá do nařízení vlády rovnou zapracovat možné navýšení přípustné míry podpory pro regiony spadající do oblasti spravedlivé transformace. Tedy míra podpory by po schválení všech nezbytných dokumentů Komisí byla ve výší 40 % pro Moravskoslezsko a 50 % pro Severozápad) s tím, že by byla do doby schválení všech dokumentů uplatňována míra podpory nižší, aby nemuselo být vydáváno nové nařízení.

Pokud toto do nařízení nyní být doplněno nemůže, navrhujeme do odůvodnění doplnit, že se k navýšení míry podpory přistoupí, jakmile to bude možné.

Stanovisko naleznete zde.

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět