Stanovisko k poslanecké novele zákona ochraně zemědělského půdního fondu (2020)

Svaz průmyslu a dopravy České republiky doporučuje vládě České republiky k poslanecké novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (sněmovní tisk č. 953) přijmout NESOUHLASNÉ STANOVISKO.

Ochranu zemědělského půdního fondu jakožto neobnovitelného přírodního zdroje považuje Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) za důležitou a hodnou zvláštního zřetele. Přesto se však domníváme, že nelze jednoduchým zákonným opatřením bez jakékoli výjimky předem vyloučit případy, kdy jiný veřejný zájem může v daném čase a v dané lokalitě převážit zájem jeho ochrany.

Vzhledem k rozmístění zemědělských pozemků zařazených do I. a II. třídy ochrany ZPF na území České republiky by striktní uplatnění navržené novely zákona o ochraně ZPF prakticky znemožnilo rozvoj většiny stávajících průmyslových areálů, které zajišťují hospodářskou efektivitu České republiky. Mezi pozemky v I. a II. třídě ochrany ZPF se zařazují zejména pozemky v rovinatých územích nížin (převážně úrodné pozemky), tedy díky historickému vývoji osídlení České republiky zejména v místech s koncentrací obyvatelstva do větších sídel. Většina průmyslových podniků je závislá nejen na blízkosti přírodních zdrojů (zejména povrchové vody), ale zejména na přítomnosti dostatečného množství pracovních sil. Historicky se tak průmysl zakládal v okolí větších řek a v blízkosti větších sídel, tedy logicky v místech s nejvyšší koncentrací zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany.

Začlenění dalšího dotčeného orgánu navíc pouze zkomplikuje řešení stávajícího stavu a nijak nepřispěje k větší ochraně zemědělského půdního fondu. Novela navíc ruší dnešní zákaz využívání ZPF I. a II. třídy ochrany k využívání jako plantáž dřevin, a to v době, kdy jsou díky kůrovcové kalamitě nezalesněny tisíce ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět