Stanovisko k tzv. zavedení kvót pro přidělené zaměstnance

Sekce zaměstnavatelská SP ČR zpracovala stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zavedení kvót pro dočasně přidělené zaměstnance), které před létem vložilo MPSV meziresortním připomínkovým řízením (MPŘ). Iniciativa má zásadní dopad na fungování podniků a firem a zejména na celou oblast zaměstnanosti, pracovně právní oblast a oblast odměňování. Celkově má potenciál ovlivnit i konkurenceschopnost a inovační potenciál firem, které jsou již tak velmi citelně zasaženy pokračující krizí způsobenou pandemií Covid-19.

SP ČR vyjádřil zásadní nesouhlas s celkovou koncepcí návrhu na zavedení institutu tzv. kvót, a to ukotvením povinnosti uživatele zabezpečit, aby podíl u něj dočasně přidělených zaměstnanců nebyl vyšší, než 10 % ze všech zaměstnanců uživatele.

Jednak je nutné připomenout, že návrh na zavedení kvót není nový a byl již v minulosti diskutován a právě místo regulace počtu zaměstnanců přidělovaných k uživateli bylo od zavedení kvót upuštěno a po složitých tripartitních vyjednáváních o návrhu novely zákona o zaměstnanosti byla přijata jiná úprava na ochranu agenturních zaměstnanců obsažená v § 307b zákoníku práce, která byla zacílena na řešení konkrétních problémů v oblasti agenturního zaměstnávání - zamezení zneužívání institutu zaměstnání malého rozsahu a zamezení obcházení zákoníku práce stran práce přesčas.

Podle SP ČR je zavedení kvót je nesystémové a výrazně by zkomplikovalo zajišťování nárazových a krátkodobých prací, znamenalo by také problém pro rychle rostoucí společnosti – nové investory, kteří začínají svou činnost právě ve spolupráci s agenturami práce, vedlo by k omezení vítaných doplňkových pracovních příležitostí pro zaměstnance. Agenturní zaměstnávání je jednou z mála forem flexibilního zaměstnání, které má své místo na trhu práce, přispívá k jeho flexibilitě a nemělo by být potlačováno a to mimo jiné i s ohledem na to, že v ČR se na celkové zaměstnanosti podílí jen 0,9 % zatímco průměr zemí EU činí cca 2 %.

Hlavním přínosem agenturního zaměstnávání je právě skutečnost, že agenturní zaměstnanci jsou využíváni v případech/situacích, kdy zaměstnavatel nemůže zajistit výkon práce svými kmenovými zaměstnanci, např. z toho důvodu, že náhle, neočekávaně a dočasně vzroste potřeba pracovní síly.

Navrhované plošné zavedení kvót pro podíl agenturních zaměstnanců jakkoliv nezohledňuje rozdílnou velikost zaměstnavatelů, přitom zejména pro malé zaměstnavatele představuje 10 % (tj. z 20 max. 2 zaměstnanci) „likvidační kritérium“.

Z výše uvedených důvodů SP ČR zásadně nesouhlasí s tímto návrhem a opakovaně upozorňuje na skutečnost, že český pracovní trh potřebuje systémové nastavení, které umožní jak formy flexibilního zaměstnávání, tak adaptaci českého pracovního trhu na potřeby české ekonomiky 21. století, které jsou zásadně ovlivněny dopady digitalizace, automatizace a celkové transformace společnosti na nové trendy. Taková koncepční změna vyžaduje hlubší diskusi a návaznost na jednotný trh Evropské unie. Tento jednorázový a nesystémový návrh na zavedení kvót, který byl v minulosti již zamítnut, rozhodně není řešením, které česká postcovidová ekonomika potřebuje.

Celé stanovisko k tomuto návrhu naleznete ZDE.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět