Stanovisko k novele oceňovací vyhlášky (2021)

Novela oceŇovací vyhlášky

Cílem novely je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Návrh úprav ocenění vychází z cen nemovitých věcí a jejich vývoje na trhu v období od 07/2019 do 05/2021, získaných od bankovního sektoru, Českého statistického úřadu a z jiných zdrojů.

Každoročně novela přináší aktualizace základních cen stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, oblastí nebo okresů, základních cen některých staveb pro ocenění porovnávacím způsobem. Koeficienty změn cen staveb Ki jsou aktualizovány dle předaných údajů z Českého statistického úřadu.

Zrušením daně z nabytí nemovitých věcí byl u oceňování lesního porostu, oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem zrušen odkaz na tuto konkrétní daň. Předmětné zjednodušené způsoby ocenění zůstaly ponechány pro účely ocenění v případě, že tak jiný právní předpis stanoví.

 

Stanovisko Svazu průmyslu

SP ČR navrhuje, aby se k ceně věcného břemene připočetla v odůvodněných případech i jednorázová cena nadzemního objektu distribuční soustavy v elektroenergetice, která by rozlišovala míru omezení vlastnického práva věcným břemenem. Jedná se o případy, kdy stavby nejsou zapisovány do katastru nemovitostí. Tyto stavby slouží výhradně k účelům technické infrastruktury.
Dosavadní zkušenosti při uzavírání smluv o zřízení věcného břemene ukazují, že vlastníci pozemků nevnímají náhradu za zřízení věcného břemene podle současné právní úpravy ve zmiňovaných případech za dostatečnou, což vede k jejich neochotě se na zřízení věcného břemene dohodnout. Výsledkem jsou časová zdržení, nutnost častějšího využití vyvlastňovacího řízení a zvýšená organizační i finanční náročnost procesu zřízení věcného břemene. Navržená úprava oceňovací vyhlášky by tedy mohla tento stav změnit.

 

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět