Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie dle směrnice EED

Cílem materiálu je, na základě bodu II. b) usnesení vlády ČR č. 31 ze dne 13. ledna 2020 o Vnitrostátním plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, vyhodnotit plnění závazku povinných úspor energie vyplývajícího z čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti pro období 2021-2030, revidovat predikci úspor energie a navrhnout opatření pro odstranění stávajícího deficitu.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

• Svaz navrhuje doplnit do materiálu chybějící již realizované opatření - informační kampaň, která by měla také pokračovat.
• Chybějí připravovaná opatření, která přímo nebo nepřímo povedou k úsporám energie, např. osvobození trakce od platby POZE, kompenzace nepřímých nákladů, komponenta 2.1 Udržitelná a bezpečná doprava v Národním plánu obnovy, elektrizace tratí v OP Doprava.
• Snížit deficit nemohou zajistit pouze dobrovolné dohody, jejichž podpora ze strany státu je stále omezená.

 

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět