Připomínky k vyhlášce o obsahových náležitostech PPPS, PPDS a datového centra

Svaz uplatnil v rámci mezirezortního připomínkového řízení připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb.

Navrhované úpravy zejména reflektují změny v souvislosti s úpravou energetického zákona v oblasti implementace Elektroenergetického datového centra jako nového účastníka trhu s elektřinou, kterému je energetickým zákonem stanovena povinnost zpracovat Řád datového centra. Dalšími nutnými úpravami v souvislosti se zavedením obsahových náležitostí Řádu datového centra a obecně sdílením elektřiny je i změna některých náležitostí obchodních podmínek operátora trhu v elektroenergetice v oblasti předávání a poskytování dat ze sdílení elektřiny, v oblasti zpřístupňování informací o přiřazení dodavatele, subjektu zúčtování a distributora k předávacím místům přiřazených do skupiny sdílení, nebo v oblasti poskytování a zpřístupňování informací o technických datech evidovaných u OTE k předávacím místům. Další změny vyhlášky jsou v oblasti plynárenství - je nezbytné nově stanovit jako obsahovou náležitost Řádu provozovatele zásobníku plynu procesní postup pro krácení skladovacích kapacit s přerušitelným výkonem, dále jsou zaváděny změny v oblasti stanovení fyzikálních a chemických parametrů plynu předávaného na vstupních a výstupních bodech plynárenské soustavy.

Svaz ve svých připomínkách k návrhu mimo jiné zdůraznil

  • Potřebu doplnit do vyhlášky kritéria a postup posuzování finanční způsobilosti žadatele o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy;
  • Upravit ustanovení týkající se kvality plynu, u které je nezbytné zajistit, aby fyzikálně-chemické parametry plynu v celé plynárenské soustavě a u odběrných míst zákazníků splňovaly minimálně mezní fyzikálně-chemické parametry plynu pro spalování, dané skladbou plynových spotřebičů a současně neohrožovaly provoz plynárenské infrastruktury;
  • Upřesnit znění týkající se způsobu podávání nominace a renominace uskladňování plynu, náležitostí týkající se zřízení a správy stavového účtu.

Celé stanovisko SP ČR je k nalezení zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět