Stanovisko k Návrhu Pardubického kraje na odložení stavebního zákona

Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje

Dle Zastupiteltva Pardbubckého kraje není rozsáhlá reorganizace veřejné správy na úseku stavebního práva s přesunem tisíců zaměstnanců dostatečně připravena a proto navrhuje odložení účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona o jeden rok.

Zastupiteltvo Pardbubckého kraje argumentuje analýzou Ministerstva vnitra a uvádí, že podle této analýzy přeskupování úředníků, převádění spisů a zahájených řízení vyvolá bez přípravy okamžitý propad ve vydávání povolení právě minimálně jeden rok a způsobí tak rozsáhlé hospodářské škody.

Ohledně zřízení státní stavební správy Zastupiteltvo Pardbubckého kraje konstatuje, že není vyřešena celá řada materiálně-technických otázek, jako např. jakým způsobem bude probíhat spisová odluka, jakým způsobem bude předáván a přebírán archiv stavebního úřadu, jakým způsobem bude právně řešeno setrvání nově státních úředníků v budovách obcí a krajů, když v mnoha případech to bude vyloučeno apod.

Jelikož dle kraje existuje vysoké riziko velkých problémů reorganizace v následujících letech, měl by být dán prostor pro nalezení shody nad hlavními principy stavebního práva v době odložené účinnosti.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) doporučuje vládě České republiky k návrhu novely stavebního a změnového zákona Zastupitelstva Pardubického kraje (sněmovní tisk č. 18) přijmout tzv. nesouhlasné stanovisko.

Nový stavební zákon (NSZ) obsahuje celou řadu ustanovení a mechanismů, které by měly zjednodušit a zkrátit stavební řízení. SP ČR podporoval rekodifikaci a považuje znění NSZ za vhodné a přínosné pro celou ČR.

Chápeme, že nově tvořící se politická reprezentace má své deklarované politické priority. Zásadní však pro SP ČR je, aby jakékoliv změny nebyly dělány bez rozmyslu a bez hlavního cíle, kterým je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů. Rekodifikace zabrala celé minulé volební období, je potřeba ji již v praxi aplikovat včetně integrace všech řízení, zajištění transparentnosti rozhodování a dodržování jednotlivých lhůt, skutečné digitalizace a za zásadního zjednodušení postupů. Proto považujeme snahy o odklad účinnosti za politicky možná pochopitelné, ale z hlediska významného kvalitativního posunu stavebního práva, který NSZ přináší, za krátkozraké.

Takto zásadní změnu stavebního práva tak není z hlediska SP ČR vhodné odkládat, naopak je třeba vyvinout potřebné úsilí k naplnění benefitů, které NSZ může přinést rozvoji společnosti, a to při zachování potřebné ochrany veřejných zájmů. Doufáme, že nová vláda bude se všemi odborníky na případných změnách spolupracovat tak, aby tyto cíle byly dodrženy. Vzhledem k tomu, že jsou pro Českou republiku povolovací procesy jednou z hlavních bariér rozvoje, jsme připraveni jako Svaz průmyslu na případných úpravách spolupracovat.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět